Xa-cha-ri 3:1-10

  • Khải tượng 4: Thầy tế lễ thượng phẩm được thay áo (1-10)

    • Sa-tan chống đối thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê (1)

    • “Ta sắp đưa tôi tớ ta là Chồi đến!” (8)

3  Bấy giờ, tôi được nhìn thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê+ đang đứng trước mặt thiên sứ của Đức Giê-hô-va, và Sa-tan+ đang đứng bên tay phải người để chống đối người.  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Này Sa-tan, cầu Đức Giê-hô-va quở trách ngươi,+ phải, cầu Đức Giê-hô-va, đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem,+ quở trách ngươi! Chẳng phải người này là thanh củi đang cháy được rút ra khỏi lửa sao?”.  Lúc ấy, Giô-suê mặc bộ áo dơ bẩn đứng trước mặt thiên sứ.  Thiên sứ bèn bảo những vị đứng trước mặt mình: “Hãy cởi bỏ bộ áo dơ bẩn của người”. Rồi thiên sứ nói với người: “Này, tôi đã trừ bỏ lỗi lầm* ông, ông sắp được mặc áo đẹp”.*+  Thấy vậy, tôi nói: “Xin cũng đội khăn vấn sạch lên đầu người”.+ Những vị ấy bèn đội khăn vấn sạch và mặc áo cho người; thiên sứ của Đức Giê-hô-va vẫn đứng đó.  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va tuyên bố với Giô-suê rằng:  “Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Nếu con bước đi trong đường lối ta và thi hành nhiệm vụ trước mặt ta, con sẽ được làm quan xét trong nhà ta+ và trông coi các sân ta; ta cũng sẽ cho con được tự do đến gần ta, giữa các thiên sứ đang đứng đây’.  ‘Hãy nghe* đây, hỡi thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê, cả con lẫn các thầy tế lễ ngồi trước mặt con, vì những người ấy là một điềm. Này! Ta sắp đưa tôi tớ ta+ là Chồi đến!+  Hãy nhìn hòn đá ta đặt trước mặt Giô-suê! Chỉ một hòn đá mà có bảy mắt. Này, ta khắc lên nó, và trong một ngày, ta sẽ xóa tội mà xứ này mang’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 10  ‘Ngày đó, người này sẽ mời người kia đến ngồi dưới cây nho và cây vả mình’.+ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”.

Chú thích

Hay “tội”.
Hay “lễ phục”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.