Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư gửi Tít

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1-4)

  • Tít sẽ bổ nhiệm các trưởng lão ở Cơ-rết (5-9)

  • Khiển trách người phản nghịch (10-16)

 • 2

  • Sự dạy dỗ lành mạnh cho cả trẻ lẫn già (1-15)

   • Bác bỏ sự không tin kính (12)

   • Sốt sắng làm việc lành (14)

 • 3

  • Sự phục tùng thích đáng (1-3)

  • Sẵn sàng làm việc lành (4-8)

  • Lánh xa việc tranh cãi ngớ ngẩn và các giáo phái (9-11)

  • Các chỉ dẫn riêng và lời chào (12-15)