Skip to content

Skip to table of contents

Sách Giô-suê

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Đức Giê-hô-va khích lệ Giô-suê (1-9)

   • Đọc nhẩm Luật pháp (8)

  • Chuẩn bị băng qua Giô-đanh (10-18)

 • 2

  • Giô-suê sai hai người do thám đến Giê-ri-cô (1-3)

  • Ra-háp giấu hai người do thám (4-7)

  • Lời hứa với Ra-háp (8-21a)

   • Sợi dây thừng đỏ làm dấu hiệu (18)

  • Những người do thám trở về với Giô-suê (21b-24)

 • 3

  • Y-sơ-ra-ên băng qua Giô-đanh (1-17)

 • 4

  • Những khối đá làm một kỷ niệm (1-24)

 • 5

  • Cắt bì tại Ghinh-ganh (1-9)

  • Cử hành Lễ Vượt Qua; không còn ma-na (10-12)

  • Tướng đạo quân của Đức Giê-hô-va (13-15)

 • 6

  • Tường thành Giê-ri-cô đổ (1-21)

  • Ra-háp và gia đình được tha mạng (22-27)

 • 7

  • Y-sơ-ra-ên bại trận tại A-i (1-5)

  • Lời cầu nguyện của Giô-suê (6-9)

  • Tội lỗi khiến Y-sơ-ra-ên bại trận (10-15)

  • A-can bị vạch tội và bị ném đá (16-26)

 •   8

  • Giô-suê mai phục A-i (1-13)

  • Chiếm A-i (14-29)

  • Đọc Luật pháp tại núi Ê-banh (30-35)

 • 9

  • Dân Ga-ba-ôn khôn khéo cầu hòa (1-15)

  • Mưu của dân Ga-ba-ôn bị lộ (16-21)

  • Dân Ga-ba-ôn lấy củi và múc nước (22-27)

 • 10

  • Y-sơ-ra-ên bảo vệ dân Ga-ba-ôn (1-7)

  • Đức Giê-hô-va chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên (8-15)

   • Mưa đá giáng trên kẻ thù đang tháo chạy (11)

   • Mặt trời đứng yên (12-14)

  • Năm vua tấn công bị giết (16-28)

  • Các thành phía nam bị chiếm (29-43)

 • 11

  • Các thành phía bắc bị chiếm (1-15)

  • Tóm lược các cuộc chinh phục của Giô-suê (16-23)

 • 12

  • Các vua bị đánh bại ở phía đông Giô-đanh (1-6)

  • Các vua bị đánh bại ở phía tây Giô-đanh (7-24)

 • 13

  • Vùng đất chưa chinh phục (1-7)

  • Chia đất phía đông Giô-đanh (8-14)

  • Phần thừa kế của Ru-bên (15-23)

  • Phần thừa kế của Gát (24-28)

  • Phần thừa kế của Ma-na-se ở phía đông (29-32)

  • Đức Giê-hô-va là phần thừa kế của chi phái Lê-vi (33)

 • 14

  • Chia đất phía tây Giô-đanh (1-5)

  • Ca-lép thừa kế Hếp-rôn (6-15)

 • 15

  • Phần thừa kế của Giu-đa (1-12)

  • Con gái của Ca-lép nhận đất (13-19)

  • Các thành của Giu-đa (20-63)

 • 16

  • Phần thừa kế của con cháu Giô-sép (1-4)

  • Phần thừa kế của Ép-ra-im (5-10)

 • 17

  • Phần thừa kế của Ma-na-se ở phía tây (1-13)

  • Thêm đất cho con cháu Giô-sép (14-18)

 • 18

  • Phần đất còn lại được chia tại Si-lô (1-10)

  • Phần thừa kế của Bên-gia-min (11-28)

 • 19

  • Phần thừa kế của Si-mê-ôn (1-9)

  • Phần thừa kế của Xê-bu-lôn (10-16)

  • Phần thừa kế của Y-sa-ca (17-23)

  • Phần thừa kế của A-se (24-31)

  • Phần thừa kế của Nép-ta-li (32-39)

  • Phần thừa kế của Đan (40-48)

  • Phần thừa kế của Giô-suê (49-51)

 • 20

  • Thành trú ẩn (1-9)

 • 21

  • Thành của chi phái Lê-vi (1-42)

   • Cho con cháu A-rôn (9-19)

   • Cho những người Kê-hát còn lại (20-26)

   • Cho con cháu Ghẹt-sôn (27-33)

   • Cho con cháu Mê-ra-ri (34-40)

  • Lời hứa của Đức Giê-hô-va thành hiện thực (43-45)

 • 22

  • Các chi phái phía đông trở về nhà (1-8)

  • Xây bàn thờ tại Giô-đanh (9-12)

  • Giải thích ý nghĩa của bàn thờ (13-29)

  • Giải quyết xung đột (30-34)

 • 23

  • Giô-suê từ biệt các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên (1-16)

   • Chẳng lời nào của Đức Giê-hô-va không thành hiện thực (14)

 • 24

  • Giô-suê nhắc lại lịch sử Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Lời thúc giục hầu việc Đức Giê-hô-va (14-24)

   • “Về phần tôi và cả nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va” (15)

  • Giao ước của Giô-suê với Y-sơ-ra-ên (25-28)

  • Giô-suê qua đời và được chôn cất (29-31)

  • Hài cốt của Giô-sép được chôn tại Si-chem (32)

  • Ê-lê-a-xa qua đời và được chôn cất (33)