Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti 3:1-29

  • Việc làm mà luật pháp đòi hỏi tương phản với đức tin (1-14)

    • Người công chính sẽ sống nhờ đức tin (11)

  • Lời hứa Áp-ra-ham nhận thì không dựa trên Luật pháp (15-18)

    • Dòng dõi của Áp-ra-ham, là Đấng Ki-tô (16)

  • Nguồn gốc và mục đích của Luật pháp (19-25)

  • Là con Đức Chúa Trời nhờ đức tin (26-29)

    • Dòng dõi của Áp-ra-ham, là những người thuộc về Đấng Ki-tô (29)

3  Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Anh em đã được tỏ bày rõ ràng việc Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây cột,+ vậy ai đã lừa gạt anh em thế này?+  Tôi muốn hỏi* anh em một điều: Anh em nhận được thần khí nhờ những việc làm mà luật pháp đòi hỏi hay nhờ đức tin nơi những gì đã nghe?+  Anh em dại dột đến thế sao? Anh em đã bắt đầu bằng đường lối thiêng liêng,* chẳng lẽ bây giờ lại kết thúc bằng đường lối xác thịt?*+  Anh em chịu nhiều khổ sở một cách vô ích sao? Nếu điều đó thật sự là vô ích.  Còn về người giúp anh em nhận được thần khí và thực hiện những việc phi thường+ giữa anh em, người làm thế vì những việc làm của anh em dựa trên luật pháp hay vì đức tin của anh em nơi những gì mình đã nghe?  Y như Áp-ra-ham “đặt đức tin nơi Đức Giê-hô-va,* và việc đó được kể là công chính cho người”.+  Chắc chắn anh em biết rằng người nào có đức tin thì đó là con cái Áp-ra-ham.+  Vì thấy trước những người thuộc dân ngoại sẽ được Đức Chúa Trời tuyên bố là công chính nhờ đức tin nên Kinh Thánh đã báo trước cho Áp-ra-ham tin mừng này: “Nhờ con mà mọi dân tộc sẽ được phước”.+  Vậy, những người có đức tin đang được ban phước cùng với người có đức tin là Áp-ra-ham.+ 10  Hết thảy những ai cậy vào các việc làm mà luật pháp đòi hỏi thì bị nguyền rủa, vì có lời viết: “Đáng rủa sả thay kẻ nào không kiên trì vâng giữ mọi điều được ghi trong sách Luật pháp”.+ 11  Ngoài ra, rõ ràng là không ai nhờ luật pháp mà được Đức Chúa Trời tuyên bố là công chính,+ vì “người công chính sẽ sống nhờ đức tin”.+ 12  Luật pháp không dựa vào đức tin. Thay vì thế, “ai làm những điều đó sẽ nhờ đó mà được sống”.+ 13  Đấng Ki-tô đã chuộc chúng ta,+ giải thoát chúng ta+ khỏi sự nguyền rủa của Luật pháp bằng cách trở thành người chịu sự nguyền rủa thay cho chúng ta, vì có lời viết: “Đáng nguyền rủa thay kẻ nào bị treo trên cây cột”.+ 14  Ấy là để các dân tộc nhờ Đấng Ki-tô Giê-su mà được hưởng ân phước dành cho Áp-ra-ham,+ hầu chúng ta có thể nhờ đức tin mà nhận được thần khí Đức Chúa Trời đã hứa.+ 15  Hỡi anh em, tôi nói với anh em một minh họa trong đời thường: Một khi giao ước có hiệu lực, dù là bởi con người, thì không ai có thể hủy bỏ hay thêm gì vào. 16  Áp-ra-ham và dòng dõi của ông đã nhận các lời hứa.+ Kinh Thánh không nói: “Và cho các dòng dõi của con” để chỉ về nhiều người, nhưng nói: “Và cho dòng dõi con” để chỉ về một người, là Đấng Ki-tô.+ 17  Ngoài ra, tôi nói điều này: Luật pháp, được ban hành 430 năm sau,+ đã không làm mất hiệu lực của giao ước mà Đức Chúa Trời lập trước đó và không hủy bỏ lời hứa. 18  Vì nếu phần thừa kế được ban dựa trên luật pháp thì không dựa trên lời hứa nữa; nhưng Đức Chúa Trời đã nhân từ ban cho Áp-ra-ham phần thừa kế ấy qua lời hứa.+ 19  Vậy có Luật pháp để làm gì? Đó là để phơi bày sự phạm pháp,+ cho tới khi dòng dõi đến,+ là dòng dõi đã được ban lời hứa ấy. Luật pháp được các thiên sứ truyền lại,+ qua tay một người trung gian.+ 20  Khi đơn phương lập giao ước thì không cần người trung gian, và Đức Chúa Trời đã đơn phương làm thế. 21  Vậy, Luật pháp đối nghịch với các lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chắc chắn không! Vì nếu một luật được ban ra mà có thể mang lại sự sống thì người ta sẽ được xem là công chính nhờ luật pháp. 22  Nhưng Kinh Thánh đã phó mọi người cho tội lỗi giam cầm, hầu những người thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô có thể được ban cho lời hứa. 23  Tuy nhiên, trước khi đức tin đến, chúng ta được luật pháp canh giữ, bị phó cho tội lỗi giam cầm và trông mong đức tin sắp được tiết lộ.+ 24  Vậy, Luật pháp trở thành người giám hộ* dẫn đến Đấng Ki-tô,+ để chúng ta có thể nhờ đức tin mà được tuyên bố là công chính.+ 25  Nhưng nay đức tin ấy đã đến+ nên chúng ta không còn ở dưới sự canh giữ của người giám hộ* nữa.+ 26  Thật vậy, tất cả anh em là con Đức Chúa Trời+ nhờ đức tin nơi Đấng Ki-tô Giê-su.+ 27  Vì hết thảy anh em, là những người chịu phép báp-têm trong Đấng Ki-tô, đã mặc lấy Đấng Ki-tô.+ 28  Không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp,+ nô lệ hay người tự do,+ nam hay nữ,+ vì anh em đều là một và hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su.+ 29  Ngoài ra, nếu thuộc về Đấng Ki-tô, anh em thật sự là dòng dõi của Áp-ra-ham,+ tức những người thừa kế+ theo lời hứa.+

Chú thích

Ds: “tìm hiểu từ”.
Ds: “bắt đầu trong thần khí”.
Ds: “chịu hoàn tất trong xác thịt”.
Hay “gia sư”.
Hay “gia sư”.