Skip to content

Skip to table of contents

Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti

Chương

1 2 3 4 5 6

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1-5)

  • Không có tin mừng nào khác (6-9)

  • Tin mừng mà Phao-lô giảng đến từ Đức Chúa Trời (10-12)

  • Sự cải đạo và hoạt động ban đầu của Phao-lô (13-24)

 • 2

  • Phao-lô gặp các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem (1-10)

  • Phao-lô chỉnh Phi-e-rơ (Sê-pha) (11-14)

  • Được tuyên bố là công chính chỉ bởi đức tin (15-21)

 • 3

  • Việc làm mà luật pháp đòi hỏi tương phản với đức tin (1-14)

   • Người công chính sẽ sống nhờ đức tin (11)

  • Lời hứa Áp-ra-ham nhận thì không dựa trên Luật pháp (15-18)

   • Dòng dõi của Áp-ra-ham, là Đấng Ki-tô (16)

  • Nguồn gốc và mục đích của Luật pháp (19-25)

  • Là con Đức Chúa Trời nhờ đức tin (26-29)

   • Dòng dõi của Áp-ra-ham, là những người thuộc về Đấng Ki-tô (29)

 • 4

  • Không còn là nô lệ nữa, mà là con (1-7)

  • Lòng quan tâm của Phao-lô đối với người Ga-la-ti (8-20)

  • Ha-ga và Sa-ra: hai giao ước (21-31)

   • Giê-ru-sa-lem trên cao, là mẹ chúng ta, thì tự do (26)

 • 5

  • Sự tự do của tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1-15)

  • Bước theo thần khí (16-26)

   • Các việc làm của xác thịt (19-21)

   • Bông trái của thần khí (22, 23)

 • 6

  • Mang lấy gánh nặng cho nhau (1-10)

   • Gieo gì gặt nấy (7, 8)

  • Phép cắt bì chẳng có giá trị gì (11-16)

   • Một tạo vật mới (15)

  • Phần kết (17, 18)