Skip to content

Skip to table of contents

Sách Ê-xơ-ra

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Vua Si-ru ban sắc lệnh xây lại đền thờ (1-4)

  • Chuẩn bị cho người bị lưu đày ở Ba-by-lôn trở về (5-11)

 • 2

  • Danh sách người bị lưu đày trở về (1-67)

   • Tôi tớ đền thờ (43-54)

   • Con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn (55-57)

  • Lễ vật tự nguyện cho đền thờ (68-70)

 • 3

  • Xây lại bàn thờ và dâng vật tế lễ (1-7)

  • Bắt đầu xây lại đền thờ (8, 9)

  • Lập xong nền móng đền thờ (10-13)

 • 4

  • Việc xây lại đền thờ bị chống đối (1-6)

  • Kẻ thù khiếu nại lên vua Ạt-ta-xét-xe (7-16)

  • Ạt-ta-xét-xe phúc đáp (17-22)

  • Đền thờ bị đình chỉ xây cất (23-24)

 • 5

  • Người Do Thái tiếp tục xây lại đền thờ (1-5)

  • Tát-tê-nai gửi thư cho vua Đa-ri-út (6-17)

 •  6

  • Đa-ri-út kiểm tra và ban sắc lệnh (1-12)

  • Đền thờ được xây xong và khánh thành (13-18)

  • Cử hành Lễ Vượt Qua (19-22)

 • 7

  • Ê-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem (1-10)

  • Thư của Ạt-ta-xét-xe gửi cho Ê-xơ-ra (11-26)

  • Ê-xơ-ra ngợi khen Đức Giê-hô-va (27-28)

 • 8

  • Danh sách những người cùng Ê-xơ-ra trở về (1-14)

  • Chuẩn bị cho chuyến hành trình (15-30)

  • Đi từ Ba-by-lôn và đến Giê-ru-sa-lem (31-36)

 • 9

  • Hôn nhân khác chủng tộc ở Y-sơ-ra-ên (1-4)

  • Lời cầu nguyện xưng tội của Ê-xơ-ra (5-15)

 • 10

  • Giao ước để đuổi vợ ngoại quốc (1-14)

  • Vợ ngoại quốc bị đuổi (15-44)