Xuất Ai Cập 6:1-30

  • Nhắc lại lời hứa về sự tự do (1-13)

    • Danh Đức Giê-hô-va chưa tỏ rõ (2, 3)

  • Gia phả Môi-se và A-rôn (14-27)

  • Môi-se lại phải yết kiến Pha-ra-ôn (28-30)

6  Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Bây giờ con sẽ thấy điều ta sắp làm với Pha-ra-ôn.+ Một bàn tay mạnh mẽ sẽ ép hắn để cho dân này đi, và một bàn tay mạnh mẽ sẽ ép hắn đuổi dân này ra khỏi xứ của hắn”.+  Rồi Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Ta là Đức Giê-hô-va.  Ta từng hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng,+ nhưng về danh ta là Giê-hô-va+ thì ta chưa tỏ rõ cho họ biết.+  Ta cũng lập giao ước với họ để ban cho họ xứ Ca-na-an, là xứ mà họ đã cư ngụ như những ngoại kiều.+  Giờ đây, chính ta đã nghe tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên, là dân bị người Ai Cập bắt làm nô lệ, và ta nhớ lại giao ước của mình.+  Vì vậy, hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ta là Đức Giê-hô-va, và ta sẽ đưa các con ra khỏi ách lao dịch của người Ai Cập và giải cứu các con khỏi vòng nô lệ của chúng.+ Ta sẽ giành lại các con bằng cánh tay giơ thẳng* và trừng phạt dân Ai Cập cách nặng nề.+  Ta sẽ nhận các con làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con;+ các con sẽ biết chắc rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là đấng sẽ giải cứu các con khỏi những gánh nặng tại Ai Cập.  Ta sẽ đưa các con vào xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp; và ta sẽ ban xứ ấy cho các con làm tài sản.+ Ta là Đức Giê-hô-va’”.+  Sau đó, Môi-se truyền thông điệp này cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vì nản lòng và vì ách nô lệ khắc nghiệt nên họ không nghe Môi-se.+ 10  Đức Giê-hô-va bèn phán với Môi-se: 11  “Hãy vào gặp Pha-ra-ôn, vua xứ Ai Cập, và bảo hắn nên để dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ”. 12  Tuy nhiên, Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Chúa ôi! Dân Y-sơ-ra-ên đã không nghe con+ thì làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe con, vì con gặp khó khăn trong việc ăn nói?”.+ 13  Nhưng một lần nữa, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn về những điều phải truyền cho dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua xứ Ai Cập, để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. 14  Sau đây là những người đứng đầu trong dòng tộc của tổ phụ họ: Các con trai Ru-bên, tức con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên,+ là Ha-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi.+ Đó là các gia tộc của Ru-bên. 15  Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sa-un, con trai của một phụ nữ xứ Ca-na-an.+ Đó là các gia tộc của Si-mê-ôn. 16  Sau đây là tên của các con trai Lê-vi,+ liệt kê theo dòng họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.+ Lê-vi sống được 137 tuổi. 17  Các con trai của Ghẹt-sôn liệt kê theo gia tộc là Líp-ni và Si-mê-i.+ 18  Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Dít-xê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên.+ Kê-hát sống được 133 tuổi. 19  Các con trai của Mê-ra-ri là Mách-li và Mu-si. Đó là các gia tộc của Lê-vi, liệt kê theo dòng họ.+ 20  Am-ram cưới Giô-kê-bết, là em của cha mình.+ Bà sinh A-rôn và Môi-se.+ Am-ram sống được 137 tuổi. 21  Các con trai của Dít-xê-ha là Cô-rê,+ Nê-phết và Xiếc-ri. 22  Các con trai của U-xi-ên là Mi-sa-ên, Ên-xa-phan+ và Sít-ri. 23  Rồi A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, là con gái của A-mi-na-đáp và chị em của Na-ha-sôn.+ Bà sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma.+ 24  Các con trai của Cô-rê là Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp.+ Đó là các gia tộc của Cô-rê.+ 25  Ê-lê-a-xa,+ con trai của A-rôn, cưới một trong những con gái của Phu-ti-ên. Bà sinh Phi-nê-a.+ Đó là những người đứng đầu trong dòng tộc Lê-vi, liệt kê theo gia tộc.+ 26  Đó là dòng họ của A-rôn và Môi-se, là hai người mà Đức Giê-hô-va đã phán: “Hãy đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập theo từng đoàn”.+ 27  Họ chính là những người đã nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. Đó chính là Môi-se và A-rôn này.+ 28  Vào ngày mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ai Cập, 29  Đức Giê-hô-va bảo ông rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, mọi điều ta phán cùng con”. 30  Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Chúa ôi! Con gặp khó khăn trong việc ăn nói, làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe con?”.+

Chú thích

Hay “cánh tay quyền năng”.