Xuất Ai Cập 33:1-23

  • Thông điệp khiển trách từ Đức Chúa Trời (1-6)

  • Lều hội họp bên ngoài trại (7-11)

  • Môi-se xin thấy vinh quang của Đức Giê-hô-va (12-23)

33  Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Con cùng với dân mà con đã dẫn ra khỏi Ai Cập hãy rời khỏi đây và đi đến xứ mà ta đã thề với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp rằng: ‘Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con’.+  Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước các ngươi+ và đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-rít, dân Hếch, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu ra khỏi xứ.+  Hãy đi vào vùng đất tràn đầy sữa và mật.+ Nhưng ta sẽ không đi giữa các ngươi, vì các ngươi là một dân cứng cổ,+ và có thể ta sẽ tận diệt các ngươi trên đường đi”.+  Khi nghe những lời gay gắt ấy thì dân chúng bắt đầu than khóc, và không một ai đeo trang sức.  Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi là một dân cứng cổ.+ Ta có thể đi giữa các ngươi và tận diệt các ngươi trong chốc lát.+ Vậy bây giờ, trong khi ta xem xét điều sẽ làm với các ngươi thì đừng đeo trang sức’”.  Vì thế, từ lúc ở tại núi Hô-rếp trở về sau, dân Y-sơ-ra-ên không đeo trang sức.  Bấy giờ, Môi-se lấy lều mình và dựng bên ngoài trại, cách trại một khoảng, và ông gọi đó là lều hội họp. Những ai muốn cầu hỏi Đức Giê-hô-va+ sẽ đi đến lều hội họp bên ngoài trại.  Ngay khi Môi-se ra ngoài để đến lều hội họp thì hết thảy dân chúng đều đứng dậy trước lều mình. Họ dõi theo Môi-se cho đến khi ông vào trong lều.  Lúc Môi-se vào lều, trụ mây+ ngự xuống tại lối ra vào của lều khi Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se.+ 10  Hết thảy dân chúng thấy trụ mây ở trước lều hội họp thì mỗi người đều đứng dậy và quỳ tại lối ra vào của lều mình. 11  Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt,+ như hai người nói chuyện với nhau. Khi Môi-se trở về trại thì con trai của Nun là Giô-suê,+ tức người phục vụ và hầu việc Môi-se,+ vẫn không rời lều hội họp. 12  Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Kìa, ngài bảo con: ‘Hãy dẫn dân này đi’, nhưng lại không cho con biết ngài sẽ sai ai đi cùng con. Hơn nữa, ngài từng nói: ‘Ta biết con qua tên* và con được ơn trong mắt ta’. 13  Nếu con được ơn trong mắt ngài thì xin cho con biết các đường lối ngài,+ để con có thể biết ngài và tiếp tục được ơn trong mắt ngài. Cũng xin ngài nhớ dân này là dân của ngài”.+ 14  Vậy, Đức Chúa Trời đáp: “Chính ta sẽ đi với con+ và ban cho con sự bình an”.+ 15  Rồi Môi-se thưa: “Nếu chính ngài không đi với chúng con thì xin đừng dẫn chúng con ra khỏi nơi này. 16  Làm sao biết con và dân ngài được ơn trong mắt ngài? Chẳng phải bằng cách là ngài đi cùng chúng con,+ để con và dân ngài được phân biệt với mọi dân khác trên đất hay sao?”.+ 17  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ta sẽ làm điều con thỉnh cầu, vì con được ơn trong mắt ta và ta biết con qua tên”. 18  Môi-se nói: “Xin cho con thấy sự vinh quang của ngài”. 19  Nhưng ngài đáp: “Ta sẽ khiến mọi điều tốt lành của ta đi ngang qua mặt con, và ta sẽ tuyên bố danh Giê-hô-va cho con.+ Ta sẽ ban ơn cho người nào ta ban ơn và tỏ lòng thương xót với người nào ta tỏ lòng thương xót”.+ 20  Ngài nói thêm: “Con không thể thấy mặt ta, vì không ai thấy ta mà còn sống”. 21  Đức Giê-hô-va lại nói: “Kia là một chỗ gần ta. Con hãy lên trên tảng đá. 22  Khi sự vinh quang của ta đi ngang qua, ta sẽ đem con vào một khe đá và dùng tay che con cho đến khi ta đã đi qua. 23  Sau đó ta sẽ rút tay lại và con sẽ nhìn thấy lưng ta. Nhưng con không thể thấy mặt ta”.+

Chú thích

Hay “Ta đã chọn con”.