Xuất Ai Cập 31:1-18

  • Thợ thủ công tràn đầy thần khí Đức Chúa Trời (1-11)

  • Ngày Sa-bát, dấu hiệu giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên (12-17)

  • Hai bảng đá (18)

31  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán với Môi-se rằng:  “Này, ta đã chọn Bết-xa-lê-ên,+ con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc chi phái Giu-đa.+  Ta sẽ khiến người tràn đầy thần khí Đức Chúa Trời, ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết và kiến thức về mọi loại nghề thủ công,  để thiết kế đồ mỹ nghệ, để làm những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng,  để cắt và đính các loại đá,+ để làm mọi sản phẩm bằng gỗ.+  Hơn nữa, ta đã chọn Ô-hô-li-áp+ con trai A-hi-sa-mác, thuộc chi phái Đan, để hỗ trợ Bết-xa-lê-ên. Ta sẽ đặt sự khôn ngoan nơi lòng của tất cả những người có tài năng, để họ có thể làm mọi điều ta đã phán dặn con,+  tức là lều hội họp,+ Hòm Chứng Tích+ và cái nắp+ của nó, tất cả vật dụng của lều,  cái bàn+ và các vật dụng của nó, chân đèn bằng vàng ròng và tất cả vật dụng của nó,+ bàn thờ dâng hương,+  bàn thờ dâng lễ vật thiêu+ và tất cả vật dụng của nó, cái bồn và cái giá của nó,+ 10  các y phục bằng vải dệt cao cấp, bộ y phục thánh cho thầy tế lễ A-rôn, y phục cho các con trai người để họ hầu việc với tư cách thầy tế lễ,+ 11  dầu thánh và hương thơm cho nơi thánh.+ Họ sẽ làm mọi điều ta đã phán dặn con”. 12  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 13  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên như sau: ‘Các ngươi phải đặc biệt giữ ngày Sa-bát của ta,+ vì đó là một dấu hiệu giữa ta và các ngươi trải qua các đời, để các ngươi biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, là đấng biệt riêng các ngươi ra thánh. 14  Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát, vì đó là một điều thánh cho các ngươi.+ Bất kỳ ai xúc phạm ngày Sa-bát thì phải bị xử tử. Hễ ai làm bất cứ việc gì vào ngày Sa-bát thì phải bị diệt trừ khỏi dân chúng.+ 15  Hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.+ Đó là một điều thánh đối với Đức Giê-hô-va. Bất kỳ ai làm việc vào ngày Sa-bát phải bị xử tử. 16  Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ ngày Sa-bát, họ phải giữ ngày Sa-bát trải qua các đời. Đó là một giao ước vững bền. 17  Đó là một dấu hiệu đời đời giữa ta và dân Y-sơ-ra-ên,+ vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất, nhưng ngày thứ bảy thì ngài ngưng công việc và nghỉ ngơi’”.+ 18  Ngay sau khi phán xong với Môi-se trên núi Si-nai, Đức Chúa Trời ban cho ông hai Bảng Chứng Tích,+ là hai bảng đá được viết bởi ngón tay Đức Chúa Trời.+

Chú thích