Xuất Ai Cập 24:1-18

  • Dân chúng đồng ý giữ giao ước (1-11)

  • Môi-se trên núi Si-nai (12-18)

24  Sau đó, ngài nói với Môi-se: “Con và A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu+ cùng 70 trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên gặp Đức Giê-hô-va và phải quỳ lạy từ đằng xa.  Chỉ một mình Môi-se được đến gần Đức Giê-hô-va, còn những người khác thì không được đến gần, và dân chúng cũng không được theo lên núi”.+  Vậy, Môi-se đi thuật lại cho dân chúng mọi lời phán và mọi luật lệ của Đức Giê-hô-va.+ Toàn thể dân chúng đồng thanh đáp: “Chúng tôi sẵn lòng làm theo mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn”.+  Rồi Môi-se ghi lại mọi lời của Đức Giê-hô-va.+ Sáng hôm sau, ông dậy sớm và lập dưới chân núi một bàn thờ cùng 12 cái trụ tương ứng với 12 chi phái Y-sơ-ra-ên.  Ông sai những người nam Y-sơ-ra-ên trẻ tuổi dâng cho Đức Giê-hô-va lễ vật thiêu và bò đực làm vật tế lễ hòa thuận.+  Sau đó, Môi-se lấy phân nửa lượng máu của vật tế lễ đổ vào những cái thau, nửa còn lại thì rảy trên bàn thờ.  Ông lấy sách giao ước* và đọc lớn tiếng cho dân chúng.+ Nghe xong thì họ nói: “Chúng tôi sẵn lòng làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn và chúng tôi sẽ vâng lời”.+  Vậy, Môi-se lấy máu rảy trên dân chúng+ và nói: “Đây là huyết của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với anh em, phù hợp với mọi lời anh em vừa nghe”.+  Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và 70 trưởng lão Y-sơ-ra-ên cùng lên núi, 10  và họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ Dưới chân ngài giống như một nền lam ngọc trong vắt như bầu trời.+ 11  Ngài không hại đến những người dẫn đầu dân Y-sơ-ra-ên;+ họ thấy một khải tượng của Đức Chúa Trời và ăn uống. 12  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy lên gặp ta trên núi và ở lại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng đá có những luật lệ và điều răn mà ta viết để hướng dẫn dân chúng”.+ 13  Vậy, Môi-se cùng người hầu việc mình là Giô-suê+ chuẩn bị sẵn sàng, rồi Môi-se lên núi của Đức Chúa Trời.+ 14  Nhưng ông nói với các trưởng lão: “Hãy đứng đây đợi chúng tôi trở về.+ A-rôn và Hu-rơ+ sẽ ở cùng anh em. Hễ ai có gì kiện cáo thì có thể đến gặp họ”.+ 15  Môi-se đi lên núi, lúc đó núi bị mây bao phủ.+ 16  Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va+ vẫn ở trên núi Si-nai,+ và đám mây bao phủ núi trong sáu ngày. Vào ngày thứ bảy, ngài gọi Môi-se từ giữa đám mây. 17  Đối với dân Y-sơ-ra-ên đang đứng xem, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giống như ngọn lửa lớn trên đỉnh núi. 18  Rồi Môi-se vào trong đám mây và lên núi.+ Ông ở trên núi 40 ngày và 40 đêm.+

Chú thích

Hẳn là sách này chứa đựng luật pháp được ghi nơi Xu 20:22 đến 23:33.