Xuất Ai Cập 11:1-10

  • Thông báo tai vạ thứ mười (1-10)

    • Dân Y-sơ-ra-ên xin những thứ bằng bạc, bằng vàng (2)

11  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Ta sẽ giáng thêm một tai vạ trên Pha-ra-ôn và xứ Ai Cập, rồi hắn sẽ để các ngươi đi khỏi đây.+ Khi hắn để các ngươi đi, thật ra hắn đang đuổi các ngươi ra khỏi xứ.+  Hãy bảo với dân Y-sơ-ra-ên rằng cả nam lẫn nữ nên xin người lân cận những thứ bằng bạc, bằng vàng”.+  Đức Giê-hô-va khiến dân Y-sơ-ra-ên được ơn trong mắt người Ai Cập. Hơn nữa, tại xứ Ai Cập, các tôi tớ Pha-ra-ôn và dân ấy rất kính trọng Môi-se.  Môi-se nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: ‘Lúc nửa đêm, ta sẽ đến giữa xứ Ai Cập,+  và mọi con đầu lòng trong xứ sẽ chết,+ từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn, là người ngồi trên ngôi vua, cho đến con đầu lòng của người tớ gái làm việc nơi cối xay, cùng mọi con đầu lòng của súc vật.+  Khắp xứ Ai Cập sẽ có tiếng gào khóc rất thảm thiết, đến nỗi chưa bao giờ có như vậy và cũng sẽ không bao giờ có nữa.+  Nhưng ngay cả một con chó cũng không sủa dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người hoặc súc vật của dân ấy, bởi đó các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã phân biệt dân Ai Cập với dân Y-sơ-ra-ên’.+  Rồi tất cả tôi tớ của vua chắc chắn sẽ đến cùng tôi và sấp mặt xuống đất mà rằng: ‘Hãy đi đi, ông cùng cả dân theo ông nữa’.+ Lúc đó, tôi sẽ ra đi”. Nói xong, Môi-se tức giận lui khỏi Pha-ra-ôn.  Đức Giê-hô-va nói cùng Môi-se: “Pha-ra-ôn sẽ không nghe các con,+ nhờ đó nhiều phép lạ của ta sẽ được thực hiện tại Ai Cập”.+ 10  Môi-se và A-rôn đã làm tất cả các phép lạ đó trước mặt Pha-ra-ôn,+ nhưng Đức Giê-hô-va để cho lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, vì thế vua không để dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.+

Chú thích