Xuất Ai Cập 1:1-22

  • Dân Y-sơ-ra-ên thêm lên ở Ai Cập (1-7)

  • Pha-ra-ôn áp bức dân Y-sơ-ra-ên (8-14)

  • Các bà đỡ kính sợ Đức Chúa Trời không giết các bé trai (15-22)

1  Khi Gia-cốp, tức Y-sơ-ra-ên, đi vào xứ Ai Cập thì các con trai ông và gia đình họ cũng đi cùng. Sau đây là tên của các con trai Gia-cốp:+  Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa;+  Y-sa-ca, Xê-bu-lôn và Bên-gia-min;  Đan và Nép-ta-li; Gát và A-se.+  Tổng số con cháu của Gia-cốp là 70 người, còn Giô-sép thì đang ở xứ Ai Cập.+  Sau một thời gian, Giô-sép, các anh em của ông và tất cả những người sống cùng thời* đều qua đời.+  Dân Y-sơ-ra-ên sinh con đẻ cái và gia tăng rất nhiều, họ cứ thêm lên và trở nên lớn mạnh một cách nhanh chóng lạ thường, đến nỗi đầy khắp xứ.+  Lúc bấy giờ, có một vua mới cai trị Ai Cập và không biết Giô-sép.  Vua nói với dân mình rằng: “Kìa! Dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta.+ 10  Chúng ta phải khôn khéo đối phó với chúng, nếu không chúng sẽ tiếp tục thêm lên và khi chiến tranh xảy ra, chúng sẽ hợp sức với kẻ thù đánh chúng ta và rời bỏ xứ này”. 11  Bởi thế, họ đặt các kẻ cai quản nhằm ép dân Y-sơ-ra-ên làm việc cực nhọc,+ bắt dân ấy xây thành Phi-thom và Ram-se+ để làm kho cho Pha-ra-ôn. 12  Nhưng càng bị áp bức chừng nào, dân ấy càng thêm lên và lan rộng ra chừng nấy, nên dân Ai Cập ghê sợ dân Y-sơ-ra-ên.+ 13  Do đó, dân Ai Cập khiến dân Y-sơ-ra-ên rơi vào ách nô lệ khắc nghiệt.+ 14  Họ làm cuộc sống của dân Y-sơ-ra-ên ra khốn đốn với những việc cực nhọc như trộn hồ bằng đất sét, làm gạch và đủ mọi thứ lao dịch khác ở ngoài đồng. Thật vậy, người Ai Cập bắt dân ấy làm đủ mọi thứ lao dịch trong những điều kiện khắc nghiệt.+ 15  Sau đó, vua Ai Cập truyền lệnh cho hai bà đỡ người Hê-bơ-rơ là Siếp-ra và Phu-a 16  rằng: “Khi các ngươi giúp những người đàn bà Hê-bơ-rơ sinh con,+ nếu thấy con trai thì phải giết, còn con gái thì để cho sống”. 17  Thế nhưng, các bà đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên họ không làm theo lệnh của vua Ai Cập mà cứ để cho các bé trai sống.+ 18  Một thời gian sau, vua gọi các bà đỡ đến và hỏi: “Tại sao các ngươi để cho mấy đứa con trai sống?”. 19  Các bà đỡ tâu với Pha-ra-ôn: “Đó là vì phụ nữ Hê-bơ-rơ không giống như phụ nữ Ai Cập. Họ khỏe lắm, và trước khi bà đỡ đến thì họ đã sinh con rồi”. 20  Đức Chúa Trời ban phước cho các bà đỡ, còn dân thì vẫn tiếp tục gia tăng và trở nên rất hùng mạnh. 21  Vì các bà đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên về sau ngài ban con cái cho họ. 22  Cuối cùng, Pha-ra-ôn ra lệnh cho toàn dân của ông rằng: “Các ngươi phải ném tất cả con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông Nin, nhưng con gái thì để cho sống”.+

Chú thích

Hay “thế hệ”.