Thi thiên 53:1-6

  • Miêu tả kẻ ngu dại

    • “Chẳng có Đức Giê-hô-va” (1)

    • “Chẳng ai làm lành” (3)

Cho nhạc trưởng; giọng Ma-ha-lát.* Ma-kin.* Do Đa-vít sáng tác. 53  Trong lòng, kẻ ngu dại nói: “Chẳng có Đức Giê-hô-va”.+ Việc làm bất chính của chúng bại hoại, ghê tởm;Chẳng ai làm lành.+   Nhưng Đức Chúa Trời từ trời nhìn xuống loài người,+Xem ai sáng suốt, xem ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va.+   Chúng đều chệch hướng, bại hoại như nhau. Chẳng ai làm lành, một người cũng không.+   Mọi kẻ làm ác sao không hiểu gì? Chúng nuốt dân tôi khác nào thức ăn. Chúng chẳng kêu cầu Đức Giê-hô-va.+   Nhưng chúng sẽ chìm trong nỗi kinh khiếp hãi hùng,Là nỗi kinh khiếp chúng chưa từng thấy,*Vì Đức Chúa Trời sẽ rải xương cốt của bọn tấn công anh em.* Anh em sẽ hạ nhục chúng, bởi vì Đức Giê-hô-va bỏ chúng.   Ôi, nguyện sự giải cứu của Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đến!+ Khi Đức Giê-hô-va mang dân ngài trở về từ chốn lưu đày,Gia-cốp hãy hân hoan, Y-sơ-ra-ên hãy mừng rỡ!

Chú thích

Cũng có thể là “Khi chẳng có gì phải hoảng kinh”.
Ds: “bọn đóng trại chống lại anh em”.