Thi thiên 14:1-7

  • Miêu tả kẻ ngu dại

    • “Chẳng có Đức Giê-hô-va” (1)

    • “Chẳng ai làm lành” (3)

Cho nhạc trưởng. Do Đa-vít sáng tác. 14  Trong lòng, kẻ ngu dại nói: “Chẳng có Đức Giê-hô-va”.+ Việc làm của chúng bại hoại, hành vi của chúng ghê tởm;Chẳng ai làm lành.+   Nhưng Đức Giê-hô-va từ trời nhìn xuống loài người,Xem ai sáng suốt, xem ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va.+   Chúng đều chệch lối,+ bại hoại như nhau. Chẳng ai làm lành, một người cũng không.   Mọi kẻ làm ác sao không hiểu gì? Chúng nuốt dân tôi khác nào thức ăn. Chúng chẳng kêu cầu Đức Giê-hô-va.   Nhưng chúng sẽ chìm trong nỗi kinh khiếp hãi hùng+Vì Đức Giê-hô-va ở với thế hệ công chính.   Hỡi bọn làm ác, các người cố phá dự tính của người thấp hèn,Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi người ấy náu thân.+   Ôi, nguyện sự giải cứu của Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đến!+ Khi Đức Giê-hô-va mang dân ngài trở về từ chốn lưu đày,Gia-cốp hãy hân hoan, Y-sơ-ra-ên hãy mừng rỡ!

Chú thích