Thi thiên 136:1-26

  • Lòng yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi

    • Trời và đất được dựng nên cách khéo léo (5, 6)

    • Pha-ra-ôn chết trong Biển Đỏ (15)

    • Đức Chúa Trời nhớ đến người khốn khổ (23)

    • Thức ăn cho mọi sinh vật (25)

136  Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, bởi ngài thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+   Hãy cảm tạ Thần của các thần,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.   Hãy cảm tạ Chúa của các chúa,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.   Chỉ mình ngài làm những kỳ công vĩ đại,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+   Bằng tài khéo,* ngài dựng nên các tầng trời,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.   Ngài trải đất ra trên nước,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.   Ngài dựng nên các vì sáng lớn,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi,   Mặt trời để cai trị ban ngày,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi,   Trăng sao để cai trị ban đêm,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 10  Ngài giết các con đầu lòng của Ai Cập,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 11  Ngài đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng dân ấy,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi, 12  Bằng bàn tay mạnh mẽ,+ bằng cánh tay giơ thẳng,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 13  Ngài rẽ Biển Đỏ ra làm hai,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 14  Ngài cho Y-sơ-ra-ên băng qua lòng biển,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 15  Ngài ném Pha-ra-ôn cùng đạo quân vào Biển Đỏ,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 16  Ngài dẫn dân ngài đi trong hoang mạc,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 17  Ngài diệt những vua lớn,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 18  Ngài giết những vua mạnh,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi, 19  Là vua Si-hôn+ của dân A-mô-rít,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi, 20  Và vua Óc+ của Ba-san,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 21  Ngài lấy xứ chúng để ban làm phần thừa kế,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi, 22  Phần thừa kế cho Y-sơ-ra-ên tôi tớ ngài,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 23  Ngài nhớ đến chúng ta trong cảnh thấp hèn,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+ 24  Ngài không ngừng giải thoát chúng ta khỏi quân đối địch,+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 25  Ngài ban thức ăn cho mọi sinh vật,*+Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. 26  Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời,Bởi lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.

Chú thích

Hay “Bằng sự hiểu biết”.
Ds: “mọi loài xác thịt”.