Thi thiên 134:1-3

  • Chúc tụng Đức Giê-hô-va ban đêm

    • “Hãy giơ tay trong sự thánh khiết” (2)

Bài hát lên thành. 134  Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,Hỡi tất cả tôi tớ Đức Giê-hô-va,+Những người đêm đêm đứng hầu trong nhà Đức Giê-hô-va.+   Hãy giơ tay+ trong sự thánh khiết*Và chúc tụng Đức Giê-hô-va.   Nguyện Đức Giê-hô-va, Đấng Sáng Tạo của trời và đất,Từ Si-ôn ban phước cho anh em.

Chú thích

Cũng có thể là “trong nơi thánh”.