Thi thiên 128:1-6

  • Hạnh phúc khi kính sợ Đức Giê-hô-va

    • Người vợ như cây nho trĩu quả (3)

    • ‘Nguyện anh em được thấy Giê-ru-sa-lem hưng thịnh’ (5)

Bài hát lên thành. 128  Hạnh phúc cho ai kính sợ Đức Giê-hô-va,+Bước đi trong đường lối ngài.+   Anh em sẽ hưởng* công khó tay mình,Sẽ được hạnh phúc cũng như thịnh vượng.+   Vợ của anh em sẽ như cây nho trĩu quả trong nhà,+Con cái khác nào những chồi ô-liu quanh bàn.   Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-vaSẽ được ban phước thế đó!+   Từ nơi Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho anh em. Nguyện trọn đời mình, anh em được thấy Giê-ru-sa-lem hưng thịnh,+   Và cũng được thấy cháu chắt mình nữa. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.

Chú thích

Ds: “ăn”.