Sáng thế 5:1-32

  • Từ A-đam đến Nô-ê (1-32)

    • A-đam sinh con trai và con gái (4)

    • Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời (21-24)

5  Đây là sách tường thuật về A-đam. Vào ngày Đức Chúa Trời tạo ra A-đam, ngài làm nên ông giống như Đức Chúa Trời.+  Ngài tạo ra người nam và người nữ.+ Vào ngày họ được tạo ra,+ ngài ban phước cho họ và gọi là Người.*  A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai giống như ông, theo hình ảnh của ông, và đặt tên là Sết.+  Sau khi sinh Sết, A-đam sống thêm 800 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái.  Vậy, A-đam hưởng thọ 930 tuổi, rồi qua đời.+  Sết được 105 tuổi thì sinh Ê-nót.+  Sau khi sinh Ê-nót, Sết sống thêm 807 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái.  Vậy, Sết hưởng thọ 912 tuổi, rồi qua đời.  Ê-nót được 90 tuổi thì sinh Kê-nan. 10  Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót sống thêm 815 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 11  Vậy, Ê-nót hưởng thọ 905 tuổi, rồi qua đời. 12  Kê-nan được 70 tuổi thì sinh Ma-ha-la-ên.+ 13  Sau khi sinh Ma-ha-la-ên, Kê-nan sống thêm 840 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 14  Vậy, Kê-nan hưởng thọ 910 tuổi, rồi qua đời. 15  Ma-ha-la-ên được 65 tuổi thì sinh Gia-rết.+ 16  Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-ên sống thêm 830 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 17  Vậy, Ma-ha-la-ên hưởng thọ 895 tuổi, rồi qua đời. 18  Gia-rết được 162 tuổi thì sinh Hê-nóc.+ 19  Sau khi sinh Hê-nóc, Gia-rết sống thêm 800 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 20  Vậy, Gia-rết hưởng thọ 962 tuổi, rồi qua đời. 21  Hê-nóc được 65 tuổi thì sinh Mê-tu-sê-la.+ 22  Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc tiếp tục đồng đi với Đức Chúa Trời thật* trong 300 năm. Ông sinh con trai và con gái. 23  Vậy, Hê-nóc hưởng thọ 365 tuổi. 24  Hê-nóc luôn đồng đi với Đức Chúa Trời thật.*+ Rồi người ta không còn thấy ông nữa, vì Đức Chúa Trời đã đưa ông đi.+ 25  Mê-tu-sê-la được 187 tuổi thì sinh Lê-méc.+ 26  Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la sống thêm 782 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 27  Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ 969 tuổi, rồi qua đời. 28  Lê-méc được 182 tuổi thì sinh một con trai. 29  Ông đặt tên con là Nô-ê*+ mà nói: “Đứa con này sẽ mang lại niềm an ủi khi chúng ta làm việc vất vả và tay làm lụng nhọc nhằn vì đất bị Đức Giê-hô-va rủa sả”.+ 30  Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc sống thêm 595 năm nữa. Ông sinh con trai và con gái. 31  Vậy, Lê-méc hưởng thọ 777 tuổi, rồi qua đời. 32  Khi Nô-ê được 500 tuổi, ông sinh Sem,+ Cham+ và Gia-phết.+

Chú thích

Hay “A-đam; loài người”.
Rất có thể ý nghĩa là “sự nghỉ ngơi; niềm an ủi”.