Sáng thế 46:1-34

  • Gia-cốp và gia đình chuyển đến Ai Cập (1-7)

  • Tên của những người chuyển đến Ai Cập (8-27)

  • Giô-sép đón Gia-cốp tại Gô-sen (28-34)

46  Vậy Y-sơ-ra-ên lên đường, mang theo toàn bộ gia đình và tài sản. Khi đến Bê-e-sê-ba,+ ông dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời của Y-sác cha mình.+  Đức Chúa Trời gọi Y-sơ-ra-ên trong một khải tượng ban đêm: “Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp!”, ông đáp: “Thưa, con đây!”.  Ngài phán: “Ta là Đức Chúa Trời thật,* Đức Chúa Trời của cha con.+ Đừng sợ đi Ai Cập vì ta sẽ khiến con nên một dân lớn.+  Chính ta sẽ đi Ai Cập với con, chính ta sẽ mang con từ đó trở về+ và Giô-sép sẽ là người vuốt mắt con”.+  Gia-cốp rời khỏi Bê-e-sê-ba. Các con trai của Y-sơ-ra-ên chở Gia-cốp cha họ, cùng vợ con mình trên những cỗ xe mà Pha-ra-ôn đã gửi đến để rước cha họ.  Họ mang theo bầy đàn và tài sản đã gây dựng ở xứ Ca-na-an. Cuối cùng, Gia-cốp và tất cả con cháu mình đến Ai Cập.  Vậy, Gia-cốp dẫn con trai, con gái, cháu trai, cháu gái, tức cả dòng dõi mình, sang Ai Cập.  Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, tức các con trai của Gia-cốp, đã đến Ai Cập:+ Ru-bên là con trưởng nam của Gia-cốp.+  Các con trai của Ru-bên là Ha-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi.+ 10  Các con trai của Si-mê-ôn+ là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sa-un; Sa-un+ là con trai của một phụ nữ người Ca-na-an. 11  Các con trai của Lê-vi+ là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.+ 12  Các con trai của Giu-đa+ là Ê-rơ, Ô-nan, Sê-lách,+ Phê-rết+ và Xê-rách.+ Nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã chết ở xứ Ca-na-an.+ Các con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.+ 13  Các con trai của Y-sa-ca là Thô-la, Phu-va, Dốp và Sim-rôn.+ 14  Các con trai của Xê-bu-lôn+ là Sê-rết, Ê-lôn và Gia-lê-ên.+ 15  Đó là các con cháu do Lê-a sinh cho Gia-cốp. Các con trai ông, cùng một con gái tên Đi-na,+ được sinh ra ở Pha-đan-a-ram. Tổng cộng con cháu của ông là 33 người. 16  Các con trai của Gát+ là Xi-phi-ôn, Ha-ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rốt và A-rê-li.+ 17  Các con trai của A-se+ là Di-ma, Dích-và, Dích-vi và Bê-ri-a, cùng một con gái là Sê-rách. Các con trai của Bê-ri-a là Hê-be và Manh-ki-ên.+ 18  Đó là các con cháu của Xinh-ba,+ người mà La-ban cho theo hầu con gái ông là Lê-a. Số con cháu bà sinh cho Gia-cốp tổng cộng là 16 người.* 19  Các con trai của Ra-chên, vợ Gia-cốp, là Giô-sép+ và Bên-gia-min.+ 20  Các con trai của Giô-sép là Ma-na-se+ và Ép-ra-im,+ do Ách-nát,+ con gái Phô-ti-phê-ra là thầy tế của thành Ôn,* sinh cho ông tại xứ Ai Cập. 21  Các con cháu của Bên-gia-min+ là Bê-la, Bê-ke, Ách-bên, Ghê-ra,+ Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim+ và A-rết.+ 22  Đó là các con cháu do Ra-chên sinh cho Gia-cốp, tổng cộng là 14 người. 23  Con trai* của Đan+ là Hu-sim.+ 24  Các con trai của Nép-ta-li+ là Giát-xê-ên, Gu-ni, Dít-xe và Si-lem.+ 25  Đó là các con cháu của Bi-la, người mà La-ban cho theo hầu con gái ông là Ra-chên. Số con cháu bà sinh cho Gia-cốp tổng cộng là bảy người. 26  Tổng cộng các con cháu của Gia-cốp sang Ai Cập với ông là 66 người, chưa tính vợ của các con trai ông.+ 27  Giô-sép có hai con trai, sinh ra ở Ai Cập. Vậy, tổng cộng những người thuộc nhà Gia-cốp đến Ai Cập là 70 người.+ 28  Gia-cốp sai Giu-đa+ đi trước để báo cho Giô-sép biết ông đang trên đường đến Gô-sen. Khi họ đến vùng Gô-sen,+ 29  Giô-sép truyền thắng xe và lên đường đi gặp Y-sơ-ra-ên cha mình ở Gô-sen. Vừa nhìn thấy nhau, Giô-sép ôm choàng lấy cổ ông mà khóc một hồi lâu. 30  Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: “Giờ cha có thể yên lòng nhắm mắt, vì cha đã thấy được mặt con và biết con còn sống”. 31  Rồi Giô-sép nói với các anh em và nhà cha mình: “Để tôi đi báo cho Pha-ra-ôn biết+ và tâu với người rằng: ‘Anh em và nhà cha hạ thần từ xứ Ca-na-an đã đến đây.+ 32  Họ làm nghề chăn cừu+ và nuôi gia súc,+ họ đã mang theo bầy đàn cùng hết thảy tài sản của mình’.+ 33  Khi Pha-ra-ôn triệu anh em đến và hỏi: ‘Các ngươi làm nghề gì?’, 34  anh em nên thưa: ‘Các tôi tớ bệ hạ làm nghề chăn nuôi gia súc từ thuở nhỏ cho đến nay, cả chúng tôi và tổ phụ chúng tôi’.+ Như vậy thì cả nhà sẽ được cư ngụ ở vùng Gô-sen,+ vì người Ai Cập gớm ghê tất cả người chăn cừu”.+

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Tức là Hê-li-ô-pô-li.
Ds: “Các con trai”.