Sáng thế 36:1-43

  • Con cháu của Ê-sau (1-30)

  • Các vua và thủ lĩnh của Ê-đôm (31-43)

36  Đây là lời tường thuật về Ê-sau, tức Ê-đôm.+  Ê-sau lấy vợ trong vòng con gái xứ Ca-na-an: Một người là A-đa,+ con gái của Ê-lôn người Hếch,+ một người là Ô-hô-li-ba-ma,+ con gái của A-na và là cháu của Xi-bê-ôn người Hê-vít;  ông cũng lấy Bách-mát,+ con gái của Ích-ma-ên và là em của Nê-ba-giốt.+  A-đa sinh Ê-li-pha cho Ê-sau, Bách-mát sinh Rê-u-ên.  Còn Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-rê.+ Đó là những con trai của Ê-sau sinh ra ở xứ Ca-na-an.  Ê-sau đem vợ con và mọi người trong nhà, bầy đàn và mọi thú vật khác, cùng hết thảy tài sản ông đã gây dựng+ tại xứ Ca-na-an mà dọn đến một xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình.+  Tài sản hai anh em thêm nhiều đến nỗi không thể sống chung với nhau được nữa, và đất họ đang trú ngụ không đủ chỗ vì bầy đàn của họ quá đông.  Vậy, Ê-sau, cũng gọi là Ê-đôm,+ đến cư ngụ tại vùng núi Sê-i-rơ.+  Đây là lời tường thuật về Ê-sau, tổ phụ của dân Ê-đôm ở vùng núi Sê-i-rơ.+ 10  Sau đây là tên các con trai của Ê-sau: Ê-li-pha, con của A-đa, vợ Ê-sau; Rê-u-ên, con của Bách-mát, vợ Ê-sau.+ 11  Các con trai của Ê-li-pha là Thê-man,+ Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham và Kê-na.+ 12  Thim-na là vợ lẽ của Ê-li-pha, con trai Ê-sau. Bà sinh A-ma-léc+ cho Ê-li-pha. Đó là tất cả cháu của A-đa, vợ Ê-sau. 13  Sau đây là các con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-rách, Sam-ma và Mích-xa. Đó là tất cả cháu của Bách-mát,+ vợ Ê-sau. 14  Sau đây là các con trai mà Ô-hô-li-ba-ma con gái A-na, cháu Xi-bê-ôn, vợ Ê-sau, sinh cho Ê-sau: Giê-úc, Gia-lam và Cô-rê. 15  Sau đây là những thủ lĩnh trong vòng con cháu của Ê-sau+ theo dòng Ê-li-pha, trưởng nam của Ê-sau: thủ lĩnh Thê-man, thủ lĩnh Ô-ma, thủ lĩnh Xê-phô, thủ lĩnh Kê-na,+ 16  thủ lĩnh Cô-rê, thủ lĩnh Ga-tham và thủ lĩnh A-ma-léc. Họ là những thủ lĩnh ra từ Ê-li-pha+ ở xứ Ê-đôm. Đó là các cháu của A-đa. 17  Sau đây là các con trai của Rê-u-ên, con Ê-sau: thủ lĩnh Na-hát, thủ lĩnh Xê-rách, thủ lĩnh Sam-ma và thủ lĩnh Mích-xa. Họ là những thủ lĩnh ra từ Rê-u-ên ở xứ Ê-đôm.+ Đó là các cháu của Bách-mát, vợ Ê-sau. 18  Sau đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau: thủ lĩnh Giê-úc, thủ lĩnh Gia-lam và thủ lĩnh Cô-rê. Họ là những thủ lĩnh ra từ Ô-hô-li-ba-ma con gái A-na, vợ Ê-sau. 19  Ấy là các con cháu của Ê-sau, tức Ê-đôm,+ và là các thủ lĩnh. 20  Sau đây là các con cháu của Sê-i-rơ người Hô-rít, dân bản xứ:+ Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na,+ 21  Đi-sôn, Ét-xe và Đi-san.+ Đó là những thủ lĩnh người Hô-rít, con cháu của Sê-i-rơ, ở xứ Ê-đôm. 22  Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-mam. Em gái* của Lô-than là Thim-na.+ 23  Sau đây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô và Ô-nam. 24  Sau đây là các con trai của Xi-bê-ôn:+ Ai-gia và A-na. A-na là người tìm ra suối nước nóng trong hoang mạc khi đang chăn lừa của Xi-bê-ôn cha mình. 25  Sau đây là các con của A-na: Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma con gái A-na. 26  Sau đây là các con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran.+ 27  Sau đây là các con trai của Ét-xe: Binh-han, Xa-van và Gia-a-can. 28  Sau đây là các con trai của Đi-san: Út-xơ và A-ran.+ 29  Sau đây là các thủ lĩnh của người Hô-rít: thủ lĩnh Lô-than, thủ lĩnh Sô-banh, thủ lĩnh Xi-bê-ôn, thủ lĩnh A-na, 30  thủ lĩnh Đi-sôn, thủ lĩnh Ét-xe và thủ lĩnh Đi-san.+ Đó là những thủ lĩnh người Hô-rít ở xứ Sê-i-rơ, theo tên từng thủ lĩnh. 31  Còn sau đây là các vua trong xứ Ê-đôm+ trước thời dân Y-sơ-ra-ên có vua.+ 32  Bê-la con trai Bê-ô cai trị ở Ê-đôm, và thành của ông tên là Đin-ha-ba. 33  Khi Bê-la chết, Giô-báp con trai Xê-rách từ thành Bốt-ra lên nối ngôi. 34  Khi Giô-báp chết, Hu-sam từ vùng Thê-man lên nối ngôi. 35  Khi Hu-sam chết, Ha-đát con trai Bê-đát lên nối ngôi. Ông là người đánh bại dân Ma-đi-an+ trong lãnh thổ dân Mô-áp, và thành của ông tên là A-vít. 36  Khi Ha-đát chết, Sam-la từ Ma-rê-ca lên nối ngôi. 37  Khi Sam-la chết, Sa-un từ thành Rê-hô-bốt bên sông lên nối ngôi. 38  Khi Sa-un chết, Ba-anh-ha-nan con trai Ạc-bồ lên nối ngôi. 39  Khi Ba-anh-ha-nan con trai Ạc-bồ chết, Ha-đa lên nối ngôi. Thành của ông tên là Ba-u, vợ ông là Mê-hê-ta-bê-ên con gái của Mát-rết, Mát-rết là con gái của Mê-xa-háp. 40  Sau đây là tên các thủ lĩnh ra từ Ê-sau, theo dòng, lãnh thổ và tên: thủ lĩnh Thim-na, thủ lĩnh Anh-va, thủ lĩnh Giê-hết,+ 41  thủ lĩnh Ô-hô-li-ba-ma, thủ lĩnh Ê-lát, thủ lĩnh Phi-nôn, 42  thủ lĩnh Kê-na, thủ lĩnh Thê-man, thủ lĩnh Mép-xa, 43  thủ lĩnh Mác-đi-ên và thủ lĩnh Y-ram. Đó là những thủ lĩnh của Ê-đôm theo nơi ở trong lãnh thổ của họ.+ Ấy là con cháu Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm.+

Chú thích

Tiếng Hê-bơ-rơ không cho biết rõ là chị hay em.