Sáng thế 17:1-27

  • Áp-ra-ham sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc (1-8)

    • Áp-ram được đổi tên là Áp-ra-ham (5)

  • Giao ước về phép cắt bì (9-14)

  • Sa-rai được đổi tên là Sa-ra (15-17)

  • Lời hứa về người con là Y-sác (18-27)

17  Khi Áp-ram được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện ra với ông và phán: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hãy bước đi trung thành trước mặt ta và chứng tỏ mình trọn vẹn.  Ta sẽ thực hiện giao ước giữa ta và con,+ làm cho dòng dõi con tăng thêm thật nhiều”.+  Áp-ram bèn sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán tiếp:  “Về phần ta, ta vẫn giữ giao ước với con,+ và con sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc.+  Tên của con không còn là Áp-ram* nữa mà là Áp-ra-ham,* vì ta sẽ khiến con trở thành cha của nhiều dân tộc.  Ta sẽ làm cho con có thật đông con cháu, từ con sẽ ra các dân tộc và các vua.+  Ta sẽ giữ giao ước giữa ta và con+ cùng dòng dõi con trải qua các đời; đó là một giao ước vĩnh cửu, hầu ta làm Đức Chúa Trời của con và dòng dõi con.  Ta sẽ ban cho con cùng dòng dõi con vùng đất mà con đang sống như một ngoại kiều,+ tức là cả xứ Ca-na-an, để làm sản nghiệp lâu bền, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ”.+  Đức Chúa Trời phán thêm với Áp-ra-ham: “Về phần con, con phải giữ giao ước của ta, cả con lẫn dòng dõi con trải qua các đời. 10  Này là giao ước giữa ta và các con mà các con phải giữ, cả dòng dõi con nữa: Mọi người nam trong vòng các con phải chịu cắt bì.+ 11  Các con phải cắt da quy đầu, đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con.+ 12  Trải qua các đời, mọi bé trai tám ngày tuổi phải chịu cắt bì,+ bất cứ người nào sinh ra trong nhà con và bất cứ người nào không thuộc dòng dõi con mà được mua về từ người ngoại quốc đều phải làm như vậy. 13  Mọi người nam sinh ra trong nhà con và mọi người nam được mua về đều phải chịu cắt bì;+ dấu hiệu này nơi thân thể các con là bằng chứng về giao ước vững bền của ta. 14  Bất cứ người nam nào chưa cắt bì mà không chịu cắt bì thì kẻ* đó phải bị diệt. Kẻ đó đã vi phạm giao ước của ta”. 15  Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Về phần Sa-rai*+ vợ con, con đừng gọi người là Sa-rai nữa, vì tên của người sẽ là Sa-ra.* 16  Ta sẽ ban phước cho người, và qua người, ta sẽ ban cho con một con trai;+ ta sẽ ban phước cho người, từ người sẽ ra các dân tộc và các vua”. 17  Nghe vậy Áp-ra-ham sấp mặt xuống đất và cười, ông thầm nghĩ:+ “Người đã 100 tuổi mà còn sinh con được sao? Sa-ra nay đã 90, lẽ nào lại còn sinh nở?”.+ 18  Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời: “Ôi, nguyện ngài ban phước cho Ích-ma-ên!”.+ 19  Đức Chúa Trời phán: “Chắc chắn Sa-ra vợ con sẽ sinh một con trai, và con phải đặt tên đứa trẻ là Y-sác.*+ Ta sẽ lập giao ước với nó, là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó.+ 20  Về phần Ích-ma-ên thì ta đã nghe điều con xin. Ta sẽ ban phước cho nó, làm cho nó có đông con cháu, và dòng dõi nó tăng thêm thật nhiều. Từ nơi nó sẽ ra 12 thủ lĩnh, và ta sẽ làm cho nó trở thành một dân lớn.+ 21  Tuy nhiên, giao ước của ta thì ta sẽ lập với Y-sác,+ đứa con mà Sa-ra sẽ sinh cho con vào thời điểm này năm sau”.+ 22  Sau khi nói xong với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời bèn đi. 23  Ngay chính hôm đó, Áp-ra-ham cắt da quy đầu cho Ích-ma-ên con mình, cùng mọi người nam sinh ra trong nhà ông và mọi người nam được mua về, tức là tất cả những người nam trong nhà ông, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn.+ 24  Áp-ra-ham đã 99 tuổi khi được cắt da quy đầu,+ 25  còn Ích-ma-ên con trai ông thì 13 tuổi khi được cắt da quy đầu.+ 26  Vậy, Áp-ra-ham và con trai là Ích-ma-ên chịu cắt bì trong chính ngày đó. 27  Tất cả những người nam trong nhà ông, mọi người nam sinh ra trong nhà và mọi người nam được mua về từ người ngoại quốc đều cùng ông chịu cắt bì.

Chú thích

Nghĩa là “cha cao quý”.
Nghĩa là “cha của nhiều người”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Nghĩa là “công chúa”.
Có thể ý nghĩa là “hay tranh cãi”.
Nghĩa là “cười”.