Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 16:1-27

  • Phao-lô giới thiệu Phê-bê, một người phục vụ (1, 2)

  • Lời chào các tín đồ đạo Đấng Ki-tô ở Rô-ma (3-16)

  • Cảnh báo về sự chia rẽ (17-20)

  • Lời chào từ những cộng sự của Phao-lô (21-24)

  • Sự mầu nhiệm nay đã được tỏ lộ (25-27)

16  Tôi giới thiệu với anh em một chị của chúng ta là Phê-bê, phục vụ trong hội thánh ở Sen-cơ-rê,+  để anh em tiếp đón chị ấy trong Chúa theo cách xứng đáng với các người thánh và giúp đỡ bất cứ điều gì chị cần,+ vì chị đã chứng tỏ là người che chở nhiều anh em, cả chính tôi nữa.  Xin gửi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la,+ là các cộng sự của tôi trong Đấng Ki-tô Giê-su  và đã liều mình vì tôi.+ Không chỉ tôi mà tất cả các hội thánh trong các nước cũng cám ơn họ.  Cũng chào hội thánh nhóm trong nhà họ.+ Chào Ê-bê-nết yêu quý của tôi, là trái đầu mùa cho Đấng Ki-tô ở A-si-a.  Chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em.  Chào An-rô-ni-cơ và Giu-ni-a, là họ hàng+ và bạn đồng tù của tôi, là những anh được các sứ đồ biết rõ và đã theo Đấng Ki-tô lâu năm hơn tôi.  Xin gửi lời chào đến Am-li-a, người anh em yêu quý của tôi trong Chúa.  Chào U-rơ-banh, cộng sự của chúng ta trong Đấng Ki-tô, và Ếch-ta-chy yêu quý của tôi. 10  Chào A-be-lê, là người trung thành trong Đấng Ki-tô. Chào nhà A-rít-tô-bu. 11  Chào Hê-rô-đi-ôn, người họ hàng của tôi. Chào những người theo Chúa trong nhà Nạt-xít. 12  Chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, là những phụ nữ chăm chỉ trong Chúa. Chào Bẹt-si-đơ yêu quý của chúng ta, vì chị đã làm việc chăm chỉ trong Chúa. 13  Chào Ru-phu, người được chọn trong Chúa, cùng mẹ của anh, là người tôi xem như mẹ mình. 14  Chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Héc-mê, Ba-trô-ba, Hẹt-ma cùng các anh em ở với họ. 15  Chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li-a, Nê-rê và em gái* người, Ô-lim-ba và tất cả những người thánh ở với họ. 16  Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương anh em. Tất cả các hội thánh của Đấng Ki-tô đều chào anh em. 17  Hỡi anh em, tôi khuyến giục anh em hãy để mắt đến những kẻ gây chia rẽ và tạo cớ vấp ngã, trái ngược với các dạy dỗ mà anh em đã học, và hãy tránh họ đi.+ 18  Vì những kẻ đó chẳng phải làm tôi cho Chúa Ki-tô của chúng ta nhưng làm tôi cho ham muốn* của mình; họ dùng các lời êm tai và nịnh hót mà dụ dỗ những người thiếu cảnh giác. 19  Mọi người đều biết về lòng vâng phục của anh em, nên tôi rất vui mừng về anh em. Tuy nhiên, tôi muốn anh em hãy khôn ngoan về điều lành, nhưng trong trắng về điều ác.+ 20  Về phần Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, không lâu nữa ngài sẽ giày đạp Sa-tan+ dưới chân anh em. Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su chúng ta ở cùng anh em. 21  Ti-mô-thê, cộng sự của tôi, chào anh em; những người họ hàng của tôi+ là Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-ba-tê cũng chào anh em. 22  Tôi là Tẹt-tiu, người chép lá thư này, cũng chào anh em trong Chúa. 23  Gai-út,+ người tiếp đãi tôi và toàn thể hội thánh trong nhà mình, chào anh em. Ê-rát-tu, quan cai kho bạc thành phố, và Qua-rơ-tu, em trai* người, cũng chào anh em. 24 * ——. 25  Đức Chúa Trời có thể làm anh em vững mạnh, theo tin mừng tôi rao truyền và công việc rao giảng về Chúa Giê-su Ki-tô, theo sự mạc khải* về sự mầu nhiệm+ được giữ kín từ rất lâu, 26  nhưng nay đã được tỏ lộ* và cho mọi nước biết qua các lời tiên tri trong Kinh Thánh theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời vĩnh hằng, hầu thúc đẩy họ vâng phục bởi đức tin. 27  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng khôn ngoan duy nhất,+ được vinh hiển mãi mãi qua Chúa Giê-su Ki-tô. A-men.

Chú thích

Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là chị hay em.
Hay “bụng”.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Hay “tiết lộ”.