Phục truyền luật lệ 30:1-20

  • Trở về với Đức Giê-hô-va (1-10)

  • Điều răn của Đức Giê-hô-va không quá khó (11-14)

  • Chọn sự sống hoặc sự chết (15-20)

30  Khi mọi lời này, tức lời chúc phước và rủa sả mà tôi đã đặt trước mặt anh em,+ xảy đến với anh em và anh em nhớ lại các lời ấy+ tại những nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đuổi anh em đến,+  rồi anh em hết lòng, hết mình+ trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em+ và lắng nghe tiếng phán của ngài dựa vào mọi điều mà hôm nay tôi truyền dặn anh em cùng con cháu anh em,  thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa những người bị lưu đày của anh em trở về,+ thương xót anh em+ và nhóm anh em lại từ mọi dân mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phân tán anh em đến.+  Ngay cả khi dân của anh em bị đuổi đến tận cuối trời thì từ nơi đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng sẽ nhóm anh em lại và dẫn anh em trở về.+  Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào xứ mà cha ông của anh em đã chiếm và anh em sẽ nhận lấy nó; ngài sẽ khiến anh em thịnh vượng và gia tăng hơn cả cha ông mình.+  Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch lòng của anh em và của con cháu anh em,+ để anh em hết lòng, hết mình yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và anh em được sống.+  Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ giáng mọi lời rủa sả này trên kẻ thù của anh em, là những kẻ căm ghét và ngược đãi anh em.+  Anh em sẽ trở lại, nghe tiếng phán của Đức Giê-hô-va và vâng giữ mọi điều răn của ngài mà tôi đang truyền dặn anh em hôm nay.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ khiến anh em thành công dư dật trong mọi việc anh em làm,+ gia tăng con cái, súc vật và hoa lợi trên vùng đất của anh em, vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng làm cho anh em trở nên thịnh vượng, như ngài đã vui lòng về tổ phụ của anh em.+ 10  Rồi anh em sẽ lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, giữ các điều răn cùng luật lệ của ngài được viết trong sách Luật pháp này, và anh em sẽ hết lòng, hết mình trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.+ 11  Điều răn mà tôi truyền dặn anh em hôm nay không phải là quá khó đối với anh em hay nằm ngoài tầm tay của anh em.+ 12  Điều răn đó chẳng ở trên trời để anh em phải nói rằng: ‘Ai sẽ lên trời lấy nó cho chúng tôi, để chúng tôi có thể nghe và vâng theo?’.+ 13  Điều răn đó cũng chẳng ở phía bên kia biển để anh em phải nói rằng: ‘Ai sẽ băng qua bên kia biển lấy nó cho chúng tôi, để chúng tôi có thể nghe và vâng theo?’. 14  Vì lời đó ở rất gần anh em, trong miệng và trong lòng anh em,+ để anh em có thể làm theo.+ 15  Này, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phước lành, sự chết và tai họa.+ 16  Nếu anh em nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đang truyền dặn anh em hôm nay bằng cách yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em,+ bước đi trong các đường lối ngài, vâng giữ các điều răn, luật lệ cùng những phán quyết của ngài thì anh em sẽ được sống+ và thêm lên nhiều, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em tại xứ mà anh em nhận lấy.+ 17  Nhưng nếu anh em trở lòng+ không nghe và bị dụ dỗ quỳ lạy các thần khác và hầu việc chúng+ 18  thì tôi nói với anh em hôm nay rằng chắc chắn anh em sẽ chết.+ Anh em sẽ không sống lâu trong xứ mà anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh để nhận lấy. 19  Hôm nay, tôi khiến trời và đất làm chứng về anh em rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, sự ban phước và sự rủa sả;+ anh em phải chọn sự sống để anh em cùng con cháu mình+ được sống,+ 20  bằng cách yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em,+ lắng nghe tiếng phán của ngài và gắn bó với ngài,+ vì ngài là sự sống của anh em và nhờ ngài anh em sẽ tồn tại lâu trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ của anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp”.+

Chú thích