Phục truyền luật lệ 26:1-19

  • Dâng thổ sản đầu mùa (1-11)

  • Một phần mười thứ hai (12-15)

  • Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp quý báu của Đức Giê-hô-va (16-19)

26  Khi anh em đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm phần thừa kế, khi anh em đã chiếm lấy xứ ấy và sinh sống tại đó,  hãy lấy một vài thổ sản đầu mùa của mọi sản vật do đất sinh ra, tức những sản vật anh em thu hoạch từ xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, hãy đặt chúng trong một cái giỏ rồi đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn để đặt danh ngài.+  Anh em phải đi gặp thầy tế lễ đương nhiệm và nói như sau: ‘Hôm nay tôi xin trình lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời rằng tôi đã vào xứ mà Đức Giê-hô-va thề với tổ phụ chúng ta là ngài sẽ ban cho chúng ta’.+  Sau đó, thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ từ tay anh em và để trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.  Anh em phải thưa trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình rằng: ‘Tổ phụ con là một người A-ram+ sống du mục,* người cùng với số người nhà ít ỏi của mình+ đã đến Ai Cập+ cư ngụ như ngoại kiều. Nhưng tại nơi ấy, người đã trở thành một dân tộc lớn, hùng mạnh và đông đảo.+  Người Ai Cập đã ngược đãi và áp bức chúng con, đặt ách nô lệ khắc nghiệt trên chúng con.+  Vì thế, chúng con bắt đầu kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, và Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng của chúng con, nhìn thấy sự khốn khổ, khó khăn và áp bức mà chúng con phải chịu.+  Cuối cùng, Đức Giê-hô-va đã đưa chúng con ra khỏi Ai Cập bằng bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giơ thẳng,+ bằng những việc kinh khiếp cùng những dấu lạ và phép lạ.+  Sau đó, ngài đưa chúng con đến đây và ban vùng đất này cho chúng con, một vùng đất tràn đầy sữa và mật.+ 10  Giờ đây, con mang đến thổ sản đầu mùa của mọi sản vật do đất sinh ra, là đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho con’.+ Anh em phải đặt cái giỏ ấy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em và quỳ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 11  Rồi anh em cùng người Lê-vi và ngoại kiều sống giữa anh em sẽ vui mừng về mọi điều tốt lành Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em và cả nhà anh em.+ 12  Sau khi thu gom một phần mười+ của mọi sản vật vào năm thứ ba, là năm của một phần mười, thì anh em sẽ đưa chúng cho người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi cha và góa phụ, họ sẽ ăn no nê tại các thành của anh em.+ 13  Anh em sẽ thưa trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời rằng: ‘Con đã giao hết phần thánh của nhà mình cho người Lê-vi, cho ngoại kiều, trẻ mồ côi cha và góa phụ,+ đúng như ngài đã phán dặn con. Con không vi phạm hay lơ là các điều răn của ngài. 14  Con đã không ăn phần ấy khi đang có tang, không lấy bất cứ thứ gì trong đó khi bị ô uế, cũng không dùng bất cứ thứ gì trong đó cho việc liên quan đến cái chết. Con đã vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và làm mọi điều ngài phán dặn con. 15  Vậy, xin ngài hãy nhìn xuống từ nơi ngự thánh của ngài, tức các tầng trời, và ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài cùng vùng đất mà ngài đã ban cho chúng con,+ một vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ đúng như ngài đã thề với tổ phụ chúng con’.+ 16  Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đang truyền dặn anh em làm theo mọi điều lệ và phán quyết ấy. Anh em phải hết lòng,+ hết mình vâng giữ và làm theo những điều ấy. 17  Hôm nay anh em đã nhận được lời tuyên bố của Đức Giê-hô-va rằng ngài sẽ trở thành Đức Chúa Trời anh em khi anh em bước đi trong các đường lối ngài, vâng giữ các điều lệ,+ điều răn+ cùng các phán quyết của ngài+ và nghe theo tiếng ngài. 18  Và hôm nay Đức Giê-hô-va đã nhận lời tuyên bố của anh em rằng anh em sẽ trở thành dân của ngài, tức sản nghiệp quý báu* của ngài,+ đúng như ngài đã hứa với anh em, và anh em sẽ vâng giữ mọi điều răn của ngài. 19  Ngài sẽ đặt anh em cao hơn mọi nước khác mà ngài đã lập,+ ban cho anh em sự ngợi khen, tiếng tăm và vinh hiển khi anh em chứng tỏ mình là một dân thánh đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời,+ đúng như ngài đã hứa”.

Chú thích

Cũng có thể là “gần chết”.
Hay “đặc biệt”.