Phục truyền luật lệ 18:1-22

  • Phần của thầy tế lễ và người Lê-vi (1-8)

  • Thực hành huyền bí bị cấm (9-14)

  • Một nhà tiên tri giống như Môi-se (15-19)

  • Cách nhận ra kẻ tiên tri giả (20-22)

18  Các thầy tế lễ người Lê-vi, thật ra là cả chi phái Lê-vi, sẽ không được ban phần hay của thừa kế với dân Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ ăn một phần lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va, tức sản nghiệp của ngài.+  Vậy, họ không có phần thừa kế giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là phần thừa kế của họ, đúng như ngài đã phán với họ.  Đây sẽ là quyền lợi mà thầy tế lễ nhận từ dân chúng: Khi một người dâng vật tế lễ, dù là con bò đực hay cừu, thì phải đưa phần vai, hàm và dạ dày cho thầy tế lễ.  Anh em phải đưa cho người sản vật đầu mùa từ ngũ cốc, rượu mới, dầu và số lượng lông đầu tiên được xén từ bầy của anh em.+  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã chọn người và các con trai người từ các chi phái của anh em, để họ luôn phục vụ nhân danh Đức Giê-hô-va.+  Nhưng nếu một người Lê-vi rời khỏi thành mình đang sống ở Y-sơ-ra-ên, tức một trong các thành của anh em,+ và muốn đi đến nơi Đức Giê-hô-va chọn,*+  thì người có thể nhân danh Đức Giê-hô-va mà phục vụ tại đó, như tất cả anh em mình là người Lê-vi đang thi hành nhiệm vụ trước mặt Đức Giê-hô-va tại đó.+  Ngoài những gì nhận được từ việc bán phần gia sản của tổ tiên, người cũng sẽ nhận một phần lương thực bằng với anh em mình.+  Khi anh em đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình ban cho thì không được bắt chước những thực hành ghê tởm của các dân tộc ấy.+ 10  Trong vòng anh em, chớ nên có ai dâng con trai hay con gái mình qua lửa,+ xem bói,+ thực hành phép thuật,+ tìm điềm báo,+ làm thuật sĩ,+ 11  chớ nên có ai ếm bùa người khác, cầu hỏi đồng bóng,+ thầy bói+ hay người chết.+ 12  Bất cứ ai làm những điều ấy đều đáng ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, và vì những thực hành ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đuổi chúng khỏi trước mặt anh em. 13  Anh em phải chứng tỏ mình là người trọn vẹn trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.+ 14  Các nước mà anh em sẽ chiếm đã từng nghe theo những kẻ thực hành phép thuật+ và bói toán,+ nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em không cho phép anh em làm bất cứ điều gì giống vậy. 15  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ dấy lên một đấng tiên tri giống như tôi từ giữa anh em, anh em phải nghe theo người.+ 16  Ngài làm điều đó vì anh em đã cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rếp, vào ngày anh em được tập hợp,+ mà rằng: ‘Đừng để tôi nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hoặc nhìn thấy ngọn lửa lớn ấy nữa, hầu cho tôi không phải chết’.+ 17  Rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Những gì họ nói đều đúng. 18  Ta sẽ dấy lên một nhà tiên tri giống như con+ từ giữa anh em của họ, và ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người+ và người sẽ nói với họ mọi điều ta phán dặn.+ 19  Thật thế, ai không nghe những lời của ta, là những lời mà người nói nhân danh ta, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt ta.+ 20  Nếu bất cứ kẻ tiên tri nào nhân danh ta một cách tự phụ* để nói điều ta chẳng truyền dặn hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri đó phải chết.+ 21  Nhưng có thể các ngươi tự hỏi: “Làm sao chúng ta biết Đức Giê-hô-va không phán những lời ấy?”. 22  Nếu kẻ tiên tri đó nói nhân danh Đức Giê-hô-va mà những lời ấy không ứng nghiệm hoặc không trở thành hiện thực thì Đức Giê-hô-va đã không phán những lời ấy. Kẻ tiên tri đó đã nói một cách tự phụ.* Các ngươi đừng sợ hắn’.

Chú thích

Tức là nơi Đức Giê-hô-va chọn làm trung tâm thờ phượng.