Nê-hê-mi 1:1-11

  • Tin từ Giê-ru-sa-lem (1-3)

  • Lời cầu nguyện của Nê-hê-mi (4-11)

1  Đây là lời của Nê-hê-mi*+ con trai Ha-ca-lia: Vào tháng Kít-lêu,* năm thứ hai mươi, tôi đang ở thành lũy*+ Su-san.*  Lúc đó Ha-na-ni,+ một trong các anh em của tôi, cùng với những người khác từ Giu-đa đã đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do Thái còn lại đã thoát khỏi cảnh lưu đày,+ và cũng hỏi về Giê-ru-sa-lem nữa.  Họ cho biết: “Những người còn lại trong tỉnh, tức những người sống sót sau kỳ lưu đày, đang chịu cảnh bi đát và nhục nhã lắm.+ Các tường thành của Giê-ru-sa-lem đều đổ nát,+ còn các cổng thành thì bị thiêu đốt”.+  Vừa nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc và buồn rầu trong nhiều ngày; tôi cứ kiêng ăn+ và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời của các tầng trời.  Tôi khẩn cầu: “Ôi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời, Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ, đấng luôn giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín với những ai yêu thương ngài và vâng giữ điều răn ngài,+  xin mắt ngài để ý đến và tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện hôm nay của con, là tôi tớ ngài, người đang ngày đêm cầu nguyện với ngài+ về các tôi tớ ngài là những người Y-sơ-ra-ên, thú nhận mọi tội lỗi mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm cùng ngài. Chúng con đã phạm tội, cả con và nhà cha con.+  Quả thật, chúng con đã làm điều bại hoại nghịch lại ngài+ khi không giữ các điều răn, điều lệ và phán quyết mà ngài đã ban cho tôi tớ ngài là Môi-se.+  Xin hãy nhớ lại lời ngài đã truyền* cho tôi tớ ngài là Môi-se rằng: ‘Nếu các ngươi hành động bất trung, ta sẽ khiến các ngươi tản mác giữa các dân.+  Còn nếu các ngươi trở lại với ta, vâng giữ và tuân theo các điều răn ta thì dù dân bị phân tán của các ngươi ở tận cuối phương trời chăng nữa, ta cũng sẽ nhóm chúng lại+ và dẫn chúng đến nơi mà ta đã chọn để đặt danh ta’.+ 10  Họ là tôi tớ ngài và dân ngài; ngài đã chuộc họ bởi quyền năng vĩ đại và bàn tay mạnh mẽ của ngài.+ 11  Ôi Đức Giê-hô-va, xin ngài lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi tớ ngài và lời cầu nguyện của những tôi tớ vui thích kính sợ danh ngài, xin ngài cho tôi tớ ngài hôm nay được thành công, và nguyện vua tỏ lòng trắc ẩn với con”.+ Bấy giờ, tôi là quan dâng rượu của vua.+

Chú thích

Nghĩa là “Gia an ủi”.
Hay “cung điện”.
Hay “Su-sa”.
Hay “lời cảnh báo ngài đã ban”.