Lê-vi 4:1-35

  • Lễ vật chuộc tội (1-35)

4  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán với Môi-se:  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đây là điều phải làm khi một người vô tình phạm+ điều Đức Giê-hô-va cấm:  Nếu thầy tế lễ được xức dầu+ phạm tội+ và khiến dân chúng mang tội lỗi thì ông phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò đực tơ khỏe mạnh để làm lễ vật chuộc tội cho tội lỗi mình đã phạm.+  Ông sẽ đem con bò đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại lối ra vào lều hội họp+ và đặt tay trên đầu nó. Ông sẽ giết con bò đó trước mặt Đức Giê-hô-va.+  Rồi thầy tế lễ được xức dầu+ sẽ lấy một ít máu của nó và đem vào lều hội họp;  ông sẽ nhúng ngón tay vào máu+ và rảy bảy lần+ trước mặt Đức Giê-hô-va, trước bức màn của nơi thánh.  Ông cũng sẽ bôi một ít máu trên các sừng của bàn thờ dâng hương+ trước mặt Đức Giê-hô-va, trong lều hội họp. Ông sẽ đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ dâng lễ vật thiêu,+ tại lối ra vào lều hội họp.  Sau đó, thầy tế lễ sẽ lấy hết mỡ của con bò dùng làm lễ vật chuộc tội, gồm mỡ bao phủ ruột và mỡ xung quanh ruột,  hai quả thận cùng với mỡ trên thận cạnh hông. Ông sẽ lấy mỡ trên gan chung với hai quả thận.+ 10  Phần được lấy ra giống như phần được lấy từ con bò đực của vật tế lễ hòa thuận.+ Thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ dâng lễ vật thiêu. 11  Nhưng về phần da của con bò đực cùng với tất cả thịt, đầu, giò, ruột và phân,+ 12  tức mọi phần còn lại, sẽ được đem ra bên ngoài trại, đến một nơi tinh sạch là chỗ đổ tro,* rồi thầy tế lễ sẽ thiêu chúng trên củi và lửa.+ Chúng sẽ bị thiêu tại chỗ đổ tro. 13  Nếu toàn thể dân Y-sơ-ra-ên mắc tội vì vô tình phạm tội,+ nhưng họ không biết mình đã làm điều Đức Giê-hô-va cấm+ 14  và rồi tội lỗi được nhận biết, thì dân chúng phải dâng một con bò đực tơ làm lễ vật chuộc tội và đem đến trước lều hội họp. 15  Các trưởng lão của dân chúng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước mặt Đức Giê-hô-va, và nó sẽ bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va. 16  Sau đó, thầy tế lễ được xức dầu sẽ đem một ít máu của con bò đực vào lều hội họp. 17  Ông phải nhúng ngón tay vào máu và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, trước bức màn.+ 18  Ông cũng sẽ bôi một ít máu trên các sừng của bàn thờ+ trước mặt Đức Giê-hô-va, trong lều hội họp. Ông sẽ đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ dâng lễ vật thiêu, tại lối ra vào lều hội họp.+ 19  Ông sẽ lấy hết mỡ của con bò và thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ.+ 20  Những điều ông làm với con bò này sẽ giống như những điều đã làm với con bò dùng làm lễ vật chuộc tội. Đó là cách ông sẽ làm. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho dân chúng,+ và họ sẽ được tha. 21  Con bò sẽ được đem ra ngoài trại và bị thiêu giống như cách thiêu con bò đầu tiên.+ Đó là lễ vật chuộc tội cho dân chúng.+ 22  Khi một thủ lĩnh+ vô tình phạm tội, tức là làm một trong những điều mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình cấm và vì thế mắc tội, 23  hoặc nếu ông nhận biết mình đã phạm tội nghịch lại điều răn, thì phải dâng một con dê đực con khỏe mạnh làm lễ vật. 24  Ông sẽ đặt tay trên đầu con dê con và giết nó tại nơi giết lễ vật thiêu trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Đó là một lễ vật chuộc tội. 25  Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu của lễ vật chuộc tội và bôi lên các sừng+ bàn thờ dâng lễ vật thiêu, rồi đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ.+ 26  Thầy tế lễ sẽ thiêu bốc khói tất cả mỡ của nó trên bàn thờ giống như mỡ của vật tế lễ hòa thuận.+ Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho thủ lĩnh đó, và ông sẽ được tha. 27  Nếu bất cứ thường dân nào vô tình phạm tội, tức làm một trong những điều mà Đức Giê-hô-va cấm và vì thế mắc tội,+ 28  hoặc nếu người đó nhận biết tội lỗi mình, thì phải dâng một con dê cái con khỏe mạnh làm lễ vật vì tội lỗi đã phạm. 29  Người đó sẽ đặt tay trên đầu của lễ vật chuộc tội và giết nó cùng một nơi với lễ vật thiêu.+ 30  Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu của nó và bôi lên các sừng bàn thờ dâng lễ vật thiêu, rồi đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ.+ 31  Tất cả mỡ của nó sẽ được lấy ra+ như lấy mỡ từ vật tế lễ hòa thuận,+ và thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ để làm hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, và người sẽ được tha. 32  Nhưng nếu người đó dâng một con cừu con làm lễ vật chuộc tội thì phải dâng một cừu cái con khỏe mạnh. 33  Người đó sẽ đặt tay trên đầu con cừu và giết nó để làm một lễ vật chuộc tội tại nơi giết lễ vật thiêu.+ 34  Thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay lấy một ít máu của lễ vật chuộc tội và bôi lên các sừng bàn thờ dâng lễ vật thiêu,+ rồi đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ. 35  Tất cả mỡ của nó sẽ được lấy ra giống như cách lấy mỡ cừu đực con của vật tế lễ hòa thuận, và thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ,+ trên những lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó vì tội lỗi người đã phạm, và người sẽ được tha.+

Chú thích

Hay “tro thấm mỡ”, tức là tro thấm mỡ của vật tế lễ.