Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 7:1-28

  • Mên-chi-xê-đéc, vua và thầy tế lễ có một không hai (1-10)

  • Chức tế lễ vượt trội của Đấng Ki-tô (11-28)

    • Đấng Ki-tô có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn (25)

7  Vì Mên-chi-xê-đéc này, là vua của Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Tối Cao, đã đi gặp Áp-ra-ham và chúc phước cho ông trên đường ông trở về sau khi đánh bại các vua,+  và Áp-ra-ham đã dâng* cho người một phần mười mọi thứ. Trước hết, tên của người nghĩa là “vua của sự công chính”, và người cũng là vua của Sa-lem, nghĩa là “vua của hòa bình”.  Là một người không có lai lịch về cha mẹ, gia phả, ngày sinh cũng như ngày chết nhưng được làm cho giống như Con Đức Chúa Trời, người làm thầy tế lễ cho đến mãi mãi.*+  Hãy xem người này quan trọng biết bao, ấy là người mà tộc trưởng Áp-ra-ham đã dâng cho một phần mười chiến lợi phẩm tốt nhất.+  Theo Luật pháp, đúng là những người nhậm chức tế lễ thuộc dòng Lê-vi+ được lệnh thu thuế một phần mười của dân chúng,+ tức anh em của họ, dù những người ấy là con cháu Áp-ra-ham.  Tuy nhiên, người này dù không thuộc dòng Lê-vi nhưng đã nhận thuế một phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho người nhận được các lời hứa.+  Vậy, kẻ dưới được người trên ban phước là điều không thể phủ nhận.  Trường hợp này thì những người nhận thuế một phần mười là những người rồi sẽ chết, còn trường hợp kia thì người nhận thuế một phần mười là người được Kinh Thánh chứng thực rằng người đang sống.+  Cũng có thể nói rằng ngay cả Lê-vi, là người nhận thuế một phần mười, đã nộp thuế một phần mười qua Áp-ra-ham, 10  vì Lê-vi còn ở trong* tổ phụ mình khi Mên-chi-xê-đéc gặp Áp-ra-ham.+ 11  Vậy, nếu có thể đạt được sự hoàn hảo nhờ chức tế lễ Lê-vi+ (vì chức ấy là một đặc điểm của Luật pháp được ban cho dân chúng), sao lại cần một thầy tế lễ khác xuất hiện, người được cho là thầy tế lễ theo cách của Mên-chi-xê-đéc+ chứ không theo cách của A-rôn? 12  Bởi chức tế lễ được thay đổi nên Luật pháp cũng cần được thay đổi.+ 13  Vì người được những điều ấy nói đến thì ra từ một chi phái khác, là chi phái không có ai phục vụ tại bàn thờ.+ 14  Rõ ràng, Chúa chúng ta ra từ chi phái Giu-đa,+ nhưng Môi-se không nói gì về việc các thầy tế lễ ra từ chi phái đó. 15  Điều này càng rõ hơn khi một thầy tế lễ khác+ giống như Mên-chi-xê-đéc+ xuất hiện, 16  là người trở thành thầy tế lễ không phải theo quy định của luật pháp là dựa vào huyết thống, mà bởi quyền năng của sự sống bất diệt.+ 17  Vì có lời chứng về người: “Con là thầy tế lễ muôn đời theo cách của Mên-chi-xê-đéc”.+ 18  Thế thì, điều răn cũ bị bãi bỏ vì yếu và không hiệu quả.+ 19  Bởi lẽ Luật pháp chẳng làm cho điều gì trở nên hoàn hảo,+ nhưng việc đưa ra một hy vọng tốt hơn+ thì làm được điều đó, và nhờ hy vọng ấy mà chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.+ 20  Ngoài ra, vì chức tế lễ ấy chẳng phải được ban mà không có lời thề 21  (vì quả đã có những người trở thành thầy tế lễ mà không có lời thề, nhưng người này đã trở thành thầy tế lễ nhờ lời thề của đấng đã phán về người rằng: “Đức Giê-hô-va* đã thề và sẽ không đổi ý:* ‘Con là thầy tế lễ muôn đời’”),+ 22  nên Chúa Giê-su đã trở thành sự bảo đảm* cho một giao ước tốt hơn.+ 23  Hơn nữa, nhiều người phải lần lượt kế vị để làm thầy tế lễ+ vì cái chết ngăn cản họ tiếp tục giữ chức ấy, 24  nhưng vì ngài sống mãi+ nên chức tế lễ của ngài không có ai kế vị. 25  Nhờ vậy, ngài cũng có thể cứu rỗi một cách trọn vẹn những người đến với Đức Chúa Trời qua ngài, vì ngài luôn sống để nài xin cho họ.+ 26  Việc có một thầy tế lễ thượng phẩm như thế thật thích hợp cho chúng ta, ngài là đấng trung thành, vô tội, không ô uế,+ tách biệt khỏi những người tội lỗi và được tôn cao hơn các tầng trời.+ 27  Khác với những thầy tế lễ thượng phẩm kia, ngài không cần dâng vật tế lễ mỗi ngày,+ trước là cho tội của mình và sau là cho tội của dân chúng,+ bởi ngài làm thế một lần đủ cả, khi dâng chính thân mình.+ 28  Vì Luật pháp bổ nhiệm con người, vốn yếu đuối, làm thầy tế lễ thượng phẩm,+ còn lời thề+ đến sau Luật pháp thì bổ nhiệm một người con, là đấng được làm cho hoàn hảo+ đời đời.

Chú thích

Ds: “đã chia phần”.
Hay “người luôn luôn làm thầy tế lễ”.
Hay “Lê-vi là con cháu tương lai của”.
Hay “không lấy làm tiếc”.
Hay “trở thành đấng được ban làm vật làm tin”.