Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 10:1-39

  • Các con sinh tế là vô tác dụng (1-4)

    • Luật pháp là bóng (1)

  • Vật tế lễ mà Đấng Ki-tô dâng một lần đủ cả (5-18)

  • Con đường mới và sống dẫn vào nơi thánh (19-25)

    • Chớ bỏ việc nhóm họp với nhau (24, 25)

  • Cảnh báo về việc cố tình phạm tội (26-31)

  • Chịu đựng nhờ niềm tin chắc và đức tin (32-39)

10  Vì Luật pháp là bóng+ của những điều tốt lành sẽ đến,+ chứ không phải chính những điều đó, nên Luật pháp* không thể nào bởi cùng những vật tế lễ được dâng hằng năm mà làm cho những người đến gần Đức Chúa Trời trở nên hoàn hảo.+  Nếu được như thế thì chẳng phải người ta không còn dâng vật tế lễ nữa hay sao? Vì một khi những người phụng sự Đức Chúa Trời được tẩy sạch thì không còn ý thức về tội lỗi nữa.*  Trái lại, hằng năm các vật tế lễ ấy nhắc họ nhớ về tội lỗi mình,+  vì huyết của bò đực và của dê không thể xóa được tội lỗi.  Vậy khi đến thế gian, Đấng Ki-tô nói: “‘Ngài không muốn vật tế lễ và lễ vật, nhưng ngài chuẩn bị cho con một thân thể.  Ngài không chấp nhận những lễ vật thiêu toàn phần và lễ vật chuộc tội’.+  Bấy giờ con nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, này đây, con đến (chính trong cuộn sách có viết về con) để làm theo ý muốn ngài’”.+  Sau khi nói: “Ngài không muốn cũng không chấp nhận các vật tế lễ, lễ vật, lễ vật thiêu toàn phần và lễ vật chuộc tội”, là những lễ vật được dâng lên theo Luật pháp,  thì Đấng Ki-tô nói: “Này đây, con đến để làm theo ý muốn ngài”.+ Đấng Ki-tô hủy bỏ những điều thứ nhất để lập điều thứ hai. 10  Bởi “ý muốn” ấy,+ chúng ta được nên thánh qua lễ vật là thân thể Chúa Giê-su Ki-tô được dâng lên một lần đủ cả.+ 11  Ngoài ra, mỗi thầy tế lễ hằng ngày vào chỗ của mình mà thi hành công việc thánh+ và thường dâng cùng những vật tế lễ,+ là những thứ không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi.+ 12  Nhưng ngài dâng một vật tế lễ chuộc tội, một lần đủ cả, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời,+ 13  và từ đó đợi chờ cho đến khi quân thù của ngài bị đặt làm bệ chân ngài.+ 14  Vì nhờ một vật tế lễ mà ngài đã làm cho những người được nên thánh trở nên hoàn hảo+ cho đến mãi mãi. 15  Hơn nữa, thần khí thánh cũng chứng thực điều đó với chúng ta, vì sau khi nói: 16  “Đức Giê-hô-va* phán: ‘Đây là giao ước ta sẽ lập với họ sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt các luật lệ ta trong lòng họ và ghi vào trí họ’”+ 17  thì thần khí nói: “Ta sẽ không nhớ lại tội và những việc làm bất chính của họ nữa”.+ 18  Nơi đâu có sự tha thứ cho những điều ấy, nơi đó không cần lễ vật chuộc tội nữa. 19  Thế thì, hỡi anh em, vì nhờ huyết của Chúa Giê-su mà chúng ta dạn dĩ* dùng con đường vào nơi thánh,+ 20  là con đường mới và sống mà ngài đã mở* cho chúng ta qua bức màn,+ tức là thân thể ngài, 21  và vì có một thầy tế lễ vĩ đại coi sóc nhà Đức Chúa Trời+ 22  nên chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với tấm lòng thành thật và đức tin trọn vẹn, bởi lòng mình đã được tẩy sạch* khỏi một lương tâm xấu+ và thân thể mình đã được tắm bằng nước sạch.+ 23  Chúng ta hãy giữ chắc việc công bố niềm hy vọng của mình, không hề nao núng,+ vì đấng đã hứa điều ấy là đấng trung tín. 24  Hãy quan tâm đến* nhau để khuyến giục* nhau biểu lộ tình yêu thương và làm việc lành,+ 25  chớ bỏ việc nhóm họp với nhau+ như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau,+ và khi thấy ngày ấy gần kề thì càng phải làm như thế nhiều hơn nữa.+ 26  Vậy, nếu chúng ta đã tiếp nhận sự hiểu biết chính xác về chân lý mà vẫn cố tình bước đi trong tội lỗi+ thì không còn vật tế lễ nào để chuộc tội nữa,+ 27  nhưng chỉ còn run sợ chờ đợi sự phán xét và cơn giận phừng phừng sẽ thiêu hủy những kẻ chống đối Đức Chúa Trời.+ 28  Bất cứ ai khinh thường Luật pháp Môi-se mà có lời chứng của hai hoặc ba người thì sẽ bị xử tử không thương xót.+ 29  Còn người đã giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem thường giá trị huyết giao ước+ đã làm cho mình nên thánh và khinh miệt thần khí mà qua đó Đức Chúa Trời thể hiện lòng nhân từ bao la thì anh em nghĩ sao? Chẳng phải người ấy đáng chịu hình phạt nặng hơn sao?+ 30  Vì chúng ta biết đấng đã phán: “Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả”. Cũng có lời viết: “Đức Giê-hô-va* sẽ phán xét dân ngài”.+ 31  Rơi vào tay Đức Chúa Trời hằng sống quả là điều đáng sợ. 32  Tuy nhiên, hãy ghi nhớ những ngày trước đây, sau khi được soi sáng,+ anh em đã chịu đựng một cuộc tranh đấu cam go với bao gian khổ. 33  Khi thì anh em bị đưa ra trước công chúng* để bị sỉ nhục và ngược đãi, lúc thì chung vai sát cánh* với những anh em chịu cảnh ấy. 34  Thật thế, anh em đã tỏ lòng thông cảm với những anh em đang chịu cảnh lao tù, cũng vui mừng chịu của cải mình bị cướp,+ vì biết rằng mình có một sản nghiệp lâu bền và tốt hơn.+ 35  Thế nên, đừng đánh mất sự dạn dĩ* thì anh em sẽ được ban thưởng dồi dào.+ 36  Anh em cần có tính chịu đựng,+ để sau khi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì có thể nhận được điều ngài hứa. 37  Vì “chỉ một chút nữa”,+ “đấng sắp đến sẽ đến và sẽ không chậm trễ”.+ 38  “Nhưng người công chính của ta sẽ sống nhờ đức tin”,+ và “nếu người thoái lui thì ta không hài lòng về người”.+ 39  Vậy, chúng ta chẳng phải là loại người thoái lui để rồi bị hủy diệt,+ nhưng là loại người có đức tin để bảo toàn mạng sống.

Chú thích

Cũng có thể là “loài người”.
Hay “không còn bị lương tâm cắn rứt vì tội lỗi nữa”.
Hay “tự tin”.
Ds: “khánh thành”.
Ds: “được rảy”, tức là rảy bằng huyết của Chúa Giê-su.
Hay “nghĩ đến; chú ý đến”.
Hay “thúc đẩy”.
Ds: “bị đưa ra như thể trước nhà hát”.
Hay “lúc thì san sẻ”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.