Tin mừng do Giăng ghi lại 8:12-59

  • Cha làm chứng về Chúa Giê-su (12-30)

    • Chúa Giê-su, “ánh sáng của thế gian” (12)

  • Con cái của Áp-ra-ham (31-41)

    • “Chân lý sẽ giải thoát anh em” (32)

  • Con cái của Ác Quỷ (42-47)

  • Chúa Giê-su và Áp-ra-ham (48-59)

8  12  Rồi Chúa Giê-su lại nói với dân chúng: “Tôi là ánh sáng của thế gian.+ Ai theo tôi sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có được ánh sáng+ của sự sống”. 13  Người Pha-ri-si nói với ngài: “Ông tự làm chứng về mình, lời chứng của ông không thật”. 14  Chúa Giê-su đáp: “Cho dù tôi tự làm chứng về mình nhưng lời chứng của tôi là thật, vì tôi biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu.+ Còn các ông không biết tôi từ đâu đến và sẽ đi đâu. 15  Các ông xét đoán theo tiêu chuẩn của loài người;*+ tôi không xét đoán ai cả. 16  Nhưng cho dù tôi xét đoán thì sự xét đoán của tôi đúng với sự thật, vì tôi không chỉ một mình mà có Cha, là đấng phái tôi đến, ở với tôi.+ 17  Hơn nữa, trong chính Luật pháp của các ông đã viết: ‘Có hai người làm chứng thì điều đó là thật’.+ 18  Tôi làm chứng về mình, và Cha là đấng phái tôi đến cũng làm chứng về tôi”.+ 19  Họ bèn hỏi ngài: “Cha của ông đâu?”. Chúa Giê-su trả lời: “Các ông không biết tôi và cũng không biết Cha tôi.+ Nếu các ông biết tôi thì cũng biết Cha tôi”.+ 20  Ngài nói những lời ấy khi đang dạy dỗ trong đền thờ, tại khu đặt các rương đóng góp.+ Nhưng không ai bắt ngài vì giờ của ngài chưa đến.+ 21  Ngài lại nói với họ: “Tôi sắp đi và các ông sẽ tìm tôi, nhưng các ông sẽ chết trong tội lỗi mình.+ Nơi tôi đi các ông không đến được”.+ 22  Người Do Thái bèn nói: “Chẳng lẽ ông ta sẽ tự tử? Vì ông ta nói: ‘Nơi tôi đi các ông không đến được’”. 23  Ngài nói tiếp với họ: “Các ông từ hạ giới, tôi từ thượng giới.+ Các ông đến từ thế gian này, tôi không đến từ thế gian này. 24  Bởi thế, tôi nói với các ông: Các ông sẽ chết trong tội lỗi mình. Nếu các ông không tin tôi là đấng phải đến, các ông sẽ chết trong tội lỗi mình”. 25  Họ bèn hỏi ngài: “Ông là ai?”. Chúa Giê-su đáp: “Tại sao tôi lại phải nói với các ông? 26  Tôi có nhiều điều để nói về các ông và nhiều điều để phán quyết. Thật vậy, đấng phái tôi đến là chân thật, những gì tôi nghe từ ngài thì tôi truyền lại cho thế gian”.+ 27  Họ không hiểu ngài đang nói về Cha. 28  Rồi Chúa Giê-su phán: “Sau khi các ông treo Con Người lên,+ các ông sẽ biết tôi là đấng ấy+ và tôi không tự mình làm gì;+ nhưng Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói y như vậy. 29  Đấng phái tôi đến ở cùng tôi; ngài không bỏ mặc tôi, vì tôi luôn làm điều đẹp lòng ngài”.+ 30  Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy thì có nhiều người đặt đức tin nơi ngài. 31  Bấy giờ, Chúa Giê-su phán cùng những người Do Thái đã tin ngài: “Nếu anh em hằng giữ lời tôi, anh em thật sự là môn đồ tôi, 32  anh em sẽ biết chân lý,+ và chân lý sẽ giải thoát anh em”.+ 33  Những người khác nói với ngài: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham và chưa hề làm nô lệ cho ai. Sao ông nói: ‘Anh em sẽ được giải thoát’?”. 34  Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với các người, ai làm điều tội lỗi là nô lệ cho tội lỗi.+ 35  Hơn nữa, nô lệ không ở mãi trong nhà, còn con trai thì ở mãi. 36  Vậy, nếu Con giải thoát các người thì các người sẽ thật sự tự do. 37  Tôi biết các người là dòng dõi Áp-ra-ham. Nhưng các người tìm giết tôi, vì lời tôi không có kết quả gì trong vòng các người. 38  Tôi nói những gì đã thấy khi ở với Cha tôi,+ còn các người làm điều đã nghe từ cha các người”. 39  Họ trả lời: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ham”. Chúa Giê-su nói: “Nếu các người là con cái Áp-ra-ham+ thì sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. 40  Nhưng bây giờ các người tìm giết tôi, là người nói cho các người chân lý đã nghe từ Đức Chúa Trời.+ Áp-ra-ham không làm như thế. 41  Các người làm công việc của cha mình”. Họ nói với ngài: “Chúng tôi không phải con hoang,* chúng tôi có một Cha, là Đức Chúa Trời”. 42  Chúa Giê-su phán: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các người thì các người đã yêu thương tôi,+ vì tôi đến từ Đức Chúa Trời và bởi ngài mà tôi ở đây. Tôi không tự mình đến, nhưng ngài đã phái tôi.+ 43  Tại sao các người không hiểu những gì tôi đang nói? Vì các người không thể nghe lời tôi. 44  Các người ra từ cha mình là Ác Quỷ, và các người muốn làm theo ước muốn của cha mình.+ Ngay từ ban đầu,+ hắn là kẻ giết người, hắn không đứng vững trong chân lý vì trong hắn không có sự chân thật. Khi hắn nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.+ 45  Còn tôi, vì tôi nói sự thật nên các người không tin tôi. 46  Ai trong các người chứng minh được tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các người không tin tôi? 47  Ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời ngài.+ Lý do các người không chịu nghe là vì các người không ra từ Đức Chúa Trời”.+ 48  Người Do Thái đáp lời ngài: “Chúng tôi nói không đúng sao: ‘Ông là người Sa-ma-ri+ và bị quỷ ám’?”.+ 49  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi không bị quỷ ám nhưng tôn vinh Cha tôi, còn các người lại sỉ nhục tôi. 50  Tôi không tìm sự vinh hiển cho chính mình;+ có một đấng tìm kiếm và xét đoán. 51  Quả thật, quả thật, tôi nói với các người, nếu ai làm theo lời tôi thì sẽ không bao giờ chết”.+ 52  Người Do Thái nói: “Bây giờ chúng tôi biết chắc ông bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết và các nhà tiên tri cũng chết, thế mà ông nói: ‘Nếu ai làm theo lời tôi thì sẽ không bao giờ nếm trải sự chết’. 53  Chẳng lẽ ông lớn hơn cha Áp-ra-ham của chúng tôi? Người đã chết, các nhà tiên tri cũng thế. Vậy ông cho mình là ai?”. 54  Chúa Giê-su trả lời: “Nếu tôi làm vinh hiển chính mình, sự vinh hiển của tôi chẳng ra gì. Chính Cha tôi làm vinh hiển tôi,+ ngài là đấng mà các người gọi là Đức Chúa Trời của mình. 55  Nhưng các người không biết ngài,+ còn tôi biết ngài.+ Nếu tôi nói không biết ngài thì tôi sẽ giống các người, là kẻ nói dối. Nhưng tôi biết ngài và làm theo lời ngài. 56  Áp-ra-ham, cha của các người, rất vui mừng trông mong được thấy ngày của tôi; ông đã thấy và vui mừng”.+ 57  Người Do Thái bèn nói với ngài: “Ông chưa đến 50 tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham sao?”. 58  Chúa Giê-su phán: “Quả thật, quả thật, tôi nói với các người, trước khi có Áp-ra-ham thì đã có tôi”.+ 59  Họ bèn lượm đá ném Chúa Giê-su, nhưng ngài lánh đi và ra khỏi đền thờ.

Chú thích

Ds: “theo xác thịt”.
Ds: “không do sự gian dâm mà sinh ra”. HL: por·neiʹa. Xem mục “Gian dâm” trong Bảng chú giải thuật ngữ.