Giô-suê 12:1-24

  • Các vua bị đánh bại ở phía đông Giô-đanh (1-6)

  • Các vua bị đánh bại ở phía tây Giô-đanh (7-24)

12  Đây là các vua của xứ mà dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, họ chiếm đất của chúng ở phía đông sông Giô-đanh, từ thung lũng Ạt-nôn+ cho đến núi Hẹt-môn+ và toàn thể phía đông của vùng A-ra-ba:+  Vua Si-hôn+ của dân A-mô-rít sống ở Hết-bôn và cai trị từ A-rô-e,+ là thành nằm trên rìa của thung lũng Ạt-nôn,+ từ giữa thung lũng đó và một nửa vùng Ga-la-át cho đến tận thung lũng Gia-bốc, tức ranh giới của dân Am-môn.  Vua ấy cũng cai trị phía đông vùng A-ra-ba cho đến tận biển Ki-nê-rết,*+ từ phía đông của biển ấy cho đến tận biển của vùng A-ra-ba, tức Biển Muối,* theo hướng của Bết-giê-si-mốt và dưới triền dốc của Phích-ga+ về phía nam.  Dân Y-sơ-ra-ên cũng chiếm lãnh thổ của Óc,+ vua Ba-san, là một trong những người cuối cùng của dân Rê-pha-im,+ sống ở Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.  Vua ấy cai trị núi Hẹt-môn, thành Sanh-ca, toàn thể vùng Ba-san+ cho đến tận ranh giới của dân Ghê-su-rơ, dân Ma-a-cát+ và một nửa vùng Ga-la-át cho đến lãnh thổ của Si-hôn, vua Hết-bôn.+  Tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se cùng dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại các vua ấy.+ Sau đó, tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se giao lãnh thổ của chúng cho chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.+  Đây là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở phía tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh-gát+ trong thung lũng Li-băng+ cho đến tận núi Ha-lác,+ là núi đối diện Sê-i-rơ.+ Sau đó, Giô-suê giao lãnh thổ của chúng cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo từng phần,+  tại vùng núi miền trung, vùng Sơ-phê-la, vùng A-ra-ba, các triền dốc, hoang mạc và vùng Nê-ghép,+ tức vùng đất của dân Hếch, dân A-mô-rít,+ dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu.+ Những vua đó là:   Vua của Giê-ri-cô;+ vua của A-i,+ ở cạnh Bê-tên; 10  vua của Giê-ru-sa-lem; vua của Hếp-rôn;+ 11  vua của Giạt-mút; vua của La-ki; 12  vua của Éc-lôn; vua của Ghê-xe;+ 13  vua của Đê-bia;+ vua của Ghê-đe; 14  vua của Họt-ma; vua của A-rát; 15  vua của Líp-na;+ vua của A-đu-lam; 16  vua của Ma-kê-đa;+ vua của Bê-tên;+ 17  vua của Tháp-bu-ách; vua của Hê-phe; 18  vua của A-phéc; vua của La-sa-rôn; 19  vua của Ma-đôn; vua của Hát-xo;+ 20  vua của Sim-rôn-mê-rôn; vua của Ạc-sáp; 21  vua của Tha-a-nác; vua của Mê-ghi-đô; 22  vua của Kê-đe; vua của Giốc-nê-am+ ở Cạt-mên; 23  vua của Đô-rơ ở trên các triền dốc của Đô-rơ;+ vua của Gô-im ở Ghinh-ganh; 24  vua của Tiệt-xa. Tổng cộng là 31 vua.

Chú thích

Tức là hồ Ghê-nê-xa-rết, hay biển Ga-li-lê.
Tức là Biển Chết.