Giê-rê-mi 36:1-32

  • Giê-rê-mi đọc cho Ba-rúc chép vào cuộn sách (1-7)

  • Ba-rúc đọc cuộn sách lớn tiếng (8-19)

  • Giê-hô-gia-kim đốt cuộn sách (20-26)

  • Thông điệp được viết lại vào cuộn sách khác (27-32)

36  Bấy giờ, vào năm thứ tư triều đại Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi như vầy:  “Hãy lấy một cuộn sách rồi chép vào đó mọi lời ta đã phán với con nghịch lại Y-sơ-ra-ên, Giu-đa+ và hết thảy các nước,+ kể từ ngày đầu tiên ta phán với con vào thời Giô-si-a cho đến ngày nay.+  Khi những kẻ thuộc nhà Giu-đa nghe về toàn bộ thảm họa ta định giáng trên chúng, biết đâu chúng sẽ từ bỏ các đường dữ mình, và ta có thể tha thứ lỗi lầm và tội lỗi của chúng”.+  Giê-rê-mi bèn gọi Ba-rúc+ con trai Nê-ri-gia đến; Giê-rê-mi đọc mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán với ông, và Ba-rúc chép vào cuộn sách.+  Sau đó, Giê-rê-mi truyền dặn Ba-rúc: “Tôi bị giam, không thể vào nhà Đức Giê-hô-va,  nên chính anh phải vào và đọc lớn tiếng những lời của Đức Giê-hô-va trong cuộn sách mà anh đã chép theo lời tôi đọc. Hãy đọc cho dân nghe tại nhà Đức Giê-hô-va trong ngày kiêng ăn, nhờ đó, anh sẽ đọc cho hết thảy dân Giu-đa đến từ các thành nghe nữa.  Biết đâu họ sẽ dâng lời cầu xin ban ơn lên Đức Giê-hô-va và ai nấy sẽ từ bỏ các đường dữ mình, bởi cơn giận dữ và thịnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã tuyên bố giáng trên dân này thật lớn lắm”.  Vậy Ba-rúc con trai Nê-ri-gia làm theo mọi điều nhà tiên tri Giê-rê-mi đã truyền dặn; ông đọc lớn tiếng những lời của Đức Giê-hô-va trong cuộn sách, tại nhà Đức Giê-hô-va.+  Bấy giờ, vào năm thứ năm triều đại Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, nhằm tháng thứ chín, toàn thể dân ở Giê-ru-sa-lem và toàn thể dân từ các thành Giu-đa đến Giê-ru-sa-lem đều công bố một kỳ kiêng ăn trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 10  Ba-rúc bèn đọc lớn tiếng các lời của Giê-rê-mi trong cuộn sách cho cả dân nghe tại nhà Đức Giê-hô-va, nơi phòng* của Ghê-ma-ria,+ con trai Sa-phan,+ người sao chép,* ở sân trên, ngay lối vào cổng mới của nhà Đức Giê-hô-va.+ 11  Khi Mi-ca-gia, con trai Ghê-ma-ria, cháu Sa-phan, nghe mọi lời của Đức Giê-hô-va trong cuộn sách, 12  ông đi xuống cung vua và vào phòng thư ký. Hết thảy các quan* đều ngồi ở đó: thư ký Ê-li-sa-ma,+ Đê-la-gia con trai Sê-ma-gia, Ên-na-than+ con trai Ạc-bồ,+ Ghê-ma-ria con trai Sa-phan, Xê-đê-kia con trai Ha-na-nia và tất cả các quan khác. 13  Mi-ca-gia thuật lại cho họ mọi lời mình đã nghe khi Ba-rúc đọc cuộn sách cho dân nghe. 14  Tất cả các quan bèn phái Giê-hu-đi, con trai Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cút-si, đi nói với Ba-rúc rằng: “Hãy đến đây, đem theo cuộn sách mà ông vừa đọc cho dân nghe”. Vậy Ba-rúc con trai Nê-ri-gia cầm cuộn sách trên tay và vào gặp họ. 15  Họ bảo ông: “Xin mời ông ngồi và đọc lớn tiếng cho chúng tôi”. Ba-rúc bèn đọc cho họ nghe. 16  Ngay khi nghe xong mọi lời, họ kinh hãi nhìn nhau và nói với Ba-rúc: “Chúng tôi phải tâu lại mọi lời này với vua”. 17  Họ hỏi Ba-rúc: “Xin ông cho biết làm sao ông viết được mọi lời này. Có phải ông ấy đọc cho ông không?”. 18  Ba-rúc trả lời: “Ông ấy đọc cho tôi mọi lời này và tôi dùng mực chép vào cuộn sách”. 19  Các quan bảo Ba-rúc: “Ông và ông Giê-rê-mi hãy trốn đi, đừng để ai biết các ông ở đâu”.+ 20  Rồi họ vào sân chầu vua, nhưng gửi cuộn sách trong phòng thư ký Ê-li-sa-ma. Họ tâu với vua mọi điều đã nghe. 21  Vua bèn sai Giê-hu-đi+ đi lấy cuộn sách. Giê-hu-đi mang nó đến từ phòng thư ký Ê-li-sa-ma, rồi bắt đầu đọc cho vua và hết thảy các quan đứng chầu bên vua nghe. 22  Khi ấy là tháng thứ chín,* vua ngồi trong cung mùa đông, trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. 23  Giê-hu-đi cứ đọc được ba, bốn cột thì vua lấy dao của thư ký cắt phần đó và quăng vào lửa đang cháy trong lò sưởi; vua làm thế cho đến khi cả cuộn sách nằm trong lò. 24  Vậy, họ không hề kinh hãi; vua và hết thảy bề tôi, là những kẻ nghe mọi lời ấy, không một ai xé áo mình. 25  Dù Ên-na-than,+ Đê-la-gia+ và Ghê-ma-ria+ van nài vua đừng đốt cuộn sách nhưng vua không nghe. 26  Vua còn ra lệnh cho Giê-rác-mê-ên con trai vua, Sê-ra-gia con trai A-xi-rên và Sê-lê-mia con trai Áp-đê-ên đi bắt thư ký Ba-rúc và nhà tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng Đức Giê-hô-va đã giấu hai người.+ 27  Sau khi vua đốt cuộn sách chứa những lời mà Ba-rúc chép theo lời Giê-rê-mi đọc, lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi+ rằng: 28  “Hãy lấy một cuộn khác và chép lại mọi lời như trong cuộn trước mà vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa đã đốt.+ 29  Con phải nói với vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa như sau: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này: “Vua đã đốt cuộn sách ấy và nói: ‘Sao ngươi dám ghi vào đó rằng: “Vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ đến hủy phá xứ và làm cho xứ không còn bóng người hay thú vật”?’.+ 30  Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán nghịch lại vua Giê-hô-gia-kim của Giu-đa như vầy: ‘Nó sẽ không có người ngồi trên ngôi của Đa-vít,+ xác nó sẽ bị phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm.+ 31  Ta sẽ bắt nó, dòng dõi nó và bề tôi nó chịu trách nhiệm về lỗi lầm chúng, cũng sẽ giáng trên chúng, cư dân Giê-ru-sa-lem và dân Giu-đa trọn cả thảm họa ta đã phán với chúng,+ nhưng chúng không nghe’”’”.+ 32  Vậy, Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác, đưa cho thư ký Ba-rúc+ con trai Nê-ri-gia; ông ấy theo lời Giê-rê-mi đọc mà chép lại mọi lời trong cuộn sách đã bị Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đốt,+ và còn chép thêm vào đó nhiều lời tương tự.

Chú thích

Hay “phòng ăn”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “triều thần”.
Từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12. Xem Phụ lục B15.