Dân số 34:1-29

  • Ranh giới của Ca-na-an (1-15)

  • Những người nam được bổ nhiệm để chia đất (16-29)

34  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:  “Hãy truyền những chỉ thị này cho dân Y-sơ-ra-ên: ‘Khi các ngươi vào xứ Ca-na-an+ thì đây là những ranh giới của xứ mà các ngươi sẽ nhận làm phần thừa kế.+  Ranh giới phía nam của các ngươi sẽ trải dài từ hoang mạc Xin, dọc theo Ê-đôm. Phần phía đông của ranh giới ấy sẽ bắt đầu từ tận cùng của Biển Muối.*+  Nó sẽ đổi hướng, đi qua phía nam của dốc Ạc-ráp-bim+ và tiếp tục đến Xin, điểm kết thúc là phía nam của Ca-đe-ba-nê-a,+ rồi trải dài tới Hát-xa-át-đa+ và Át-môn.  Ranh giới ấy sẽ chuyển hướng tại Át-môn tới suối cạn* Ai Cập và đến tận Biển Lớn.*+  Ranh giới phía tây của các ngươi sẽ là bờ của Biển Lớn.* Đó sẽ là ranh giới phía tây của các ngươi.+  Đây sẽ là ranh giới phía bắc của các ngươi: Các ngươi sẽ đánh dấu ranh giới của mình từ Biển Lớn đến núi Hô-rơ,+  từ núi Hô-rơ đến Lê-bô-ha-mát*+ và kéo dài đến Xê-đát.+  Ranh giới phía bắc sẽ trải dài đến Xíp-rôn và điểm kết thúc của nó là Hát-xa-ê-nan.+ Đó sẽ là ranh giới phía bắc của các ngươi. 10  Sau đó, các ngươi hãy đánh dấu ranh giới phía đông của mình từ Hát-xa-ê-nan đến Sê-pham. 11  Ranh giới ấy sẽ trải dài từ Sê-pham đến Ríp-la và phía đông của A-in, rồi nó sẽ đi xuống và qua dốc phía đông của biển Ki-nê-rết.*+ 12  Ranh giới phía đông sẽ trải dài đến sông Giô-đanh và điểm kết thúc của nó là Biển Muối.+ Đó sẽ là xứ và những ranh giới của các ngươi’”.+ 13  Vậy, Môi-se ra chỉ thị cho dân Y-sơ-ra-ên: “Đó là xứ mà anh em sẽ phân chia bằng cách bắt thăm để làm sản nghiệp cho mình,+ chúng sẽ được ban cho chín chi phái và một nửa chi phái, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền dặn. 14  Đối với chi phái Ru-bên theo dòng tộc, chi phái Gát theo dòng tộc và một nửa chi phái Ma-na-se, họ đã nhận phần thừa kế của mình rồi.+ 15  Hai chi phái và một nửa chi phái đó đã nhận phần thừa kế ở phía đông vùng Giô-đanh gần thành Giê-ri-cô, tức là hướng mặt trời mọc”.+ 16  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 17  “Đây là tên những người nam sẽ phân chia đất cho các ngươi: thầy tế lễ Ê-lê-a-xa+ và Giô-suê+ con trai Nun. 18  Một thủ lĩnh từ mỗi chi phái sẽ phân chia đất cho các ngươi làm phần thừa kế.+ 19  Đây là tên của những người đó: Ca-lép+ con trai Giê-phu-nê, thuộc chi phái Giu-đa;+ 20  Sê-mu-ên con trai A-mi-hút, thuộc chi phái của con cháu Si-mê-ôn;+ 21  Ê-li-đát con trai Kít-lon, thuộc chi phái Bên-gia-min;+ 22  Bu-ki con trai Giốc-li, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Đan;+ 23  về con cháu Giô-sép+ có Ha-ni-ên con trai Ê-phát, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Ma-na-se,+ 24  và Kê-mu-ên con trai Síp-tan, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Ép-ra-im;+ 25  Ê-li-xa-phan con trai Phác-nát, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Xê-bu-lôn;+ 26  Pha-ti-ên con trai A-xan, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Y-sa-ca;+ 27  A-hi-hút con trai Se-lu-mi, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu A-se;+ 28  Phê-đa-ên con trai A-mi-hút, một thủ lĩnh thuộc chi phái của con cháu Nép-ta-li”.+ 29  Đó là tên của những người mà Đức Giê-hô-va đã truyền dặn để phân bổ đất cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ca-na-an.+

Chú thích

Tức là Biển Chết.
Tức là Địa Trung Hải.
Tức là Địa Trung Hải.
Hay “lối vào Ha-mát”.
Tức là hồ Ghê-nê-xa-rết, hay biển Ga-li-lê.