Dân số 33:1-56

  • Những chặng đường của Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc (1-49)

  • Hướng dẫn chiếm Ca-na-an (50-56)

33  Sau đây là những chặng đường trong cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, kể từ khi họ ra khỏi Ai Cập+ theo từng đoàn+ dưới sự hướng dẫn của Môi-se và A-rôn.+  Trong chuyến hành trình, Môi-se ghi lại những nơi họ đã nhổ trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va, và đây là những chặng đường từ nơi nhổ trại này đến nơi nhổ trại khác:+  Vào tháng đầu tiên,+ nhằm ngày 15, họ rời Ram-se.+ Ngay sau ngày Lễ Vượt Qua,+ dân Y-sơ-ra-ên ra đi cách hiên ngang trước mắt toàn thể dân Ai Cập.  Trong lúc đó, dân Ai Cập đang chôn mọi con đầu lòng mà Đức Giê-hô-va đã giết ở giữa họ,+ vì Đức Giê-hô-va đã thi hành án phạt trên các thần của họ.+  Dân Y-sơ-ra-ên rời Ram-se và đóng trại ở Su-cốt.+  Sau đó, họ rời Su-cốt và đóng trại ở Ê-tham,+ cạnh ranh giới của hoang mạc.  Kế đến, họ rời Ê-tham, quay về hướng Phi-ha-hi-rốt, là nơi đối diện Ba-anh-xê-phôn,+ rồi đóng trại trước Mít-đôn.+  Tiếp theo, họ rời Phi-ha-hi-rốt, băng qua biển+ đến hoang mạc+ và đi một chuyến hành trình ba ngày đường trong hoang mạc Ê-tham,+ rồi hạ trại ở Ma-ra.+  Sau đó, họ rời Ma-ra và đi đến Ê-lim. Ê-lim là nơi có 12 dòng suối và 70 cây chà là, vậy nên họ hạ trại tại đó.+ 10  Kế đến, họ rời Ê-lim và đóng trại gần Biển Đỏ. 11  Tiếp theo, họ rời Biển Đỏ và đóng trại trong hoang mạc Sin.+ 12  Từ hoang mạc Sin, họ rời đi và đóng trại ở Đáp-ca. 13  Sau đó, họ rời Đáp-ca và đóng trại ở A-lúc. 14  Rồi họ rời A-lúc và đóng trại ở Rê-phi-đim,+ là nơi không có nước cho dân chúng uống. 15  Kế đến, họ rời Rê-phi-đim và đóng trại trong hoang mạc Si-nai.+ 16  Họ rời hoang mạc Si-nai và đóng trại ở Kíp-rốt-ha-tha-va.+ 17  Từ Kíp-rốt-ha-tha-va, họ rời đi và đóng trại ở Hát-xê-rốt.+ 18  Kế đến, họ rời Hát-xê-rốt và đóng trại ở Rít-ma. 19  Rồi họ rời Rít-ma và đóng trại ở Rim-môn-phê-rết. 20  Từ Rim-môn-phê-rết, họ rời đi và đóng trại ở Líp-na. 21  Họ rời Líp-na và đóng trại ở Ri-sa. 22  Tiếp theo, họ rời Ri-sa và đóng trại ở Kê-hê-la-tha. 23  Từ Kê-hê-la-tha, họ rời đi và đóng trại ở núi Sê-phe. 24  Sau đó, họ rời núi Sê-phe và đóng trại ở Ha-ra-đa. 25  Kế đến, họ rời Ha-ra-đa và đóng trại ở Mác-hê-lốt. 26  Từ Mác-hê-lốt, họ rời đi+ và đóng trại ở Ta-hát. 27  Tiếp theo, họ rời Ta-hát và đóng trại ở Tha-rê. 28  Rồi từ Tha-rê, họ rời đi và đóng trại ở Mít-ga. 29  Sau đó, họ rời Mít-ga và đóng trại ở Hách-mô-na. 30  Từ Hách-mô-na, họ rời đi và đóng trại ở Mô-sê-rốt. 31  Kế đến, họ rời Mô-sê-rốt và đóng trại ở Bên-gia-can.+ 32  Từ Bên-gia-can, họ rời đi và đóng trại ở Hô-ghi-gát. 33  Rồi từ Hô-ghi-gát, họ rời đi và đóng trại ở Giô-ba-tha.+ 34  Tiếp theo, họ rời Giô-ba-tha và đóng trại ở Áp-rô-na. 35  Từ Áp-rô-na, họ rời đi và đóng trại ở Ê-xi-ôn-ghê-be.+ 36  Kế đến, họ rời Ê-xi-ôn-ghê-be và đóng trại trong hoang mạc Xin,+ tức là tại Ca-đe. 37  Sau đó, họ rời Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ,+ trên vùng ranh giới của xứ Ê-đôm. 38  Năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, vào tháng thứ năm, nhằm ngày mùng một, thầy tế lễ A-rôn đã lên núi Hô-rơ theo lệnh Đức Giê-hô-va và ông qua đời tại đó.+ 39  A-rôn được 123 tuổi khi qua đời trên núi Hô-rơ. 40  Bấy giờ, vua người Ca-na-an của thành A-rát,+ đang sống tại vùng Nê-ghép thuộc xứ Ca-na-an, hay tin dân Y-sơ-ra-ên đã đến. 41  Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên rời núi Hô-rơ+ và đóng trại ở Xa-mô-na. 42  Tiếp theo, họ rời Xa-mô-na và đóng trại ở Phu-nôn. 43  Rồi từ Phu-nôn, họ rời đi và đóng trại ở Ô-bốt.+ 44  Kế đến, họ rời Ô-bốt và đóng trại ở Y-giê-a-ba-rim, cạnh biên giới của xứ Mô-áp.+ 45  Sau đó, họ rời Y-giê và đóng trại ở Đi-bôn-gát.+ 46  Từ Đi-bôn-gát, họ rời đi và đóng trại ở Anh-môn-đíp-la-tha-im. 47  Rồi họ rời Anh-môn-đíp-la-tha-im và đóng trại đối diện Nê-bô,+ tại vùng núi A-ba-rim.+ 48  Cuối cùng, họ rời vùng núi A-ba-rim và đóng trại trong hoang mạc Mô-áp, gần sông Giô-đanh ở Giê-ri-cô.+ 49  Rồi họ tiếp tục đóng trại cạnh sông Giô-đanh, từ Bết-giê-si-mốt cho đến A-bên-si-tim+ trong hoang mạc Mô-áp. 50  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong hoang mạc Mô-áp, gần sông Giô-đanh ở Giê-ri-cô: 51  “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an.+ 52  Các ngươi phải đuổi hết dân ở đó khỏi trước mặt mình, hãy phá hủy các tượng đá+ cùng tượng đúc+ và phá đổ các nơi thánh trên cao của chúng.+ 53  Các ngươi sẽ chiếm lấy xứ và sinh sống tại đó, vì ta chắc chắn sẽ ban xứ ấy cho các ngươi làm sản nghiệp.+ 54  Đất sẽ được chia bằng cách bắt thăm+ để làm phần sản nghiệp cho các gia tộc của các ngươi. Đối với nhóm lớn thì các ngươi phải tăng phần thừa kế, còn đối với nhóm nhỏ hơn thì hãy giảm phần thừa kế.+ Mọi người sẽ nhận phần thừa kế theo thăm bắt được. Các ngươi sẽ nhận tài sản để làm phần thừa kế theo chi phái của cha ông mình.+ 55  Tuy nhiên, nếu các ngươi không đuổi dân ở đó khỏi trước mặt mình+ thì những kẻ mà các ngươi chừa lại sẽ trở thành gai trong mắt và vật nhọn xóc vào hông các ngươi, chúng sẽ quấy rối các ngươi tại xứ mà các ngươi sinh sống.+ 56  Và ta sẽ phạt các ngươi như điều ta định phạt chúng’”.+

Chú thích