Công vụ các sứ đồ 16:1-40

  • Phao-lô chọn Ti-mô-thê (1-5)

  • Khải tượng về người Ma-xê-đô-ni-a (6-10)

  • Ly-đi nhập đạo ở Phi-líp (11-15)

  • Phao-lô và Si-la bị bỏ tù (16-24)

  • Viên cai tù cùng cả nhà chịu phép báp-têm (25-34)

  • Phao-lô yêu cầu lời xin lỗi chính thức (35-40)

16  Phao-lô đến thành Đẹt-bơ và Lít-trơ.+ Ở đó có một môn đồ tên Ti-mô-thê,+ con trai của một phụ nữ Do Thái đã tin đạo, còn cha là người Hy Lạp.  Anh em ở Lít-trơ và Y-cô-ni đều nói tốt về anh.  Phao-lô tỏ ý muốn có Ti-mô-thê đi cùng, ông đem anh đi làm phép cắt bì vì cớ người Do Thái ở những nơi đó,+ bởi hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Hy Lạp.  Khi đi qua các thành, họ truyền cho anh em ở đó những chỉ thị của các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem để mọi người tuân theo.+  Vậy, các hội thánh tiếp tục vững mạnh về đức tin và số người tin đạo ngày càng gia tăng.  Họ cũng đi qua Phy-gi-a và xứ Ga-la-ti,+ vì thần khí thánh cấm họ giảng lời Đức Chúa Trời ở tỉnh A-si-a.  Khi xuống tới My-si, họ cố gắng vào Bi-thi-ni-a,+ nhưng thần khí của Chúa Giê-su không cho phép.  Vì thế, họ đi ngang qua* My-si và xuống Trô-ách.  Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng: Có một người Ma-xê-đô-ni-a đứng đó nài xin ông: “Xin qua Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi”. 10  Ngay sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời sai chúng tôi công bố tin mừng cho họ. 11  Từ Trô-ách, chúng tôi vượt biển và đi thẳng đến Sa-mô-tra-xơ, hôm sau đi tiếp đến Nê-a-bô-li, 12  rồi từ đó đi tới Phi-líp,+ thành phố chính của vùng Ma-xê-đô-ni-a và nằm dưới sự đô hộ của La Mã. Chúng tôi ở lại thành ấy vài ngày. 13  Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành bên cạnh bờ sông, vì nghĩ ở đấy có một nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu giảng cho những phụ nữ đang nhóm tại đó. 14  Có một phụ nữ tên Ly-đi, là người thờ phượng Đức Chúa Trời, lắng nghe chúng tôi. Bà buôn hàng vải tía, quê ở thành Thi-a-ti-rơ.+ Đức Giê-hô-va* mở rộng lòng bà để bà chú tâm đến những điều Phao-lô giảng. 15  Khi bà và người nhà đã chịu phép báp-têm,+ bà nài nỉ: “Nếu các anh xem tôi là người trung tín với Đức Giê-hô-va,* xin hãy đến ở lại nhà tôi”. Bà ép mời nên chúng tôi đến. 16  Một ngày nọ, chúng tôi đang đi đến nơi cầu nguyện thì gặp một người tớ gái bị quỷ bói toán+ ám. Cô ta làm lợi rất nhiều cho các chủ của mình nhờ việc bói toán. 17  Cô cứ đi theo Phao-lô và chúng tôi mà kêu lên rằng: “Những ông này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao,+ họ đang rao truyền cho các người con đường cứu rỗi”. 18  Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Cuối cùng, Phao-lô bực mình quay lại phán với tà thần ấy: “Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, ta ra lệnh cho ngươi ra khỏi cô ta”. Chính giờ đó, tà thần lìa khỏi cô.+ 19  Các chủ của cô thấy mình bị mất nguồn lợi+ thì bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến chợ nộp cho nhà cầm quyền.+ 20  Họ giải hai người đến các quan tư pháp và nói: “Mấy ông này gây rối loạn trong thành chúng ta.+ Họ là người Do Thái, 21  truyền bá những phong tục mà chúng ta không được phép tiếp nhận hay làm theo, vì chúng ta là người La Mã”. 22  Dân chúng nổi lên chống lại Phao-lô và Si-la; các quan tư pháp truyền lệnh xé áo hai người rồi phạt trượng.+ 23  Sau khi đánh nhiều đòn, họ tống hai người vào tù, truyền cho viên cai tù canh giữ cẩn thận.+ 24  Vì được lệnh đó, viên cai tù giam hai người vào phòng sâu nhất và cùm chân lại. 25  Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời;+ các tù nhân khác đều nghe. 26  Thình lình có cơn động đất rất lớn khiến nền nhà tù rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa tù mở toang, xiềng xích bung ra hết.+ 27  Viên cai tù thức giấc, thấy các cửa tù đều mở thì rút gươm toan tự sát, vì tưởng tù nhân đã trốn hết.+ 28  Nhưng Phao-lô kêu lớn: “Chớ hại mình, vì chúng tôi đều còn cả đây!”. 29  Viên cai tù bèn sai người lấy đèn rồi chạy vào, run sợ sấp mình trước mặt Phao-lô và Si-la. 30  Ông đưa hai người ra ngoài và hỏi: “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”. 31  Hai người trả lời: “Hãy tin Chúa Giê-su thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu”.+ 32  Rồi họ giảng lời Đức Giê-hô-va* cho ông và mọi người trong nhà ông. 33  Cũng vào giờ đó trong đêm, ông dẫn hai người đi rửa các vết thương. Rồi ông cùng cả nhà liền chịu phép báp-têm.+ 34  Ông đưa họ về nhà và dọn bữa cho họ. Ông và người nhà rất vui mừng, vì nay ông đã tin Đức Chúa Trời. 35  Đến sáng, các quan tư pháp sai cận vệ đi truyền lệnh: “Hãy thả mấy người đó ra”. 36  Viên cai tù nói lại với Phao-lô: “Các quan tư pháp đã sai người đến bảo thả hai anh. Vậy, bây giờ hai anh hãy ra và đi bình an”. 37  Nhưng Phao-lô đáp: “Chúng tôi là công dân La Mã mà họ lại công khai đánh chúng tôi+ rồi tống vào tù, dù chưa kết tội.* Bây giờ họ lại lén đuổi chúng tôi sao? Không được! Chính họ phải đến đây đưa chúng tôi ra”. 38  Cận vệ trình lại những lời ấy cho các quan tư pháp. Họ rất sợ khi nghe nói hai người là công dân La Mã.+ 39  Thế là các quan tư pháp đến năn nỉ Phao-lô và Si-la, đưa hai người ra rồi yêu cầu họ rời khỏi thành. 40  Nhưng họ ra khỏi tù và đến nhà Ly-đi; khi gặp các anh em, họ khích lệ mọi người+ rồi lên đường.

Chú thích

Hay “xuyên qua”.
Hay “chưa xét xử”.