Sử ký quyển thứ hai 8:1-18

  • Những công trình xây cất khác của Sa-lô-môn (1-11)

  • Sự thờ phượng tại đền thờ được tổ chức (12-16)

  • Đoàn tàu của Sa-lô-môn (17, 18)

8  Cuối 20 năm, Sa-lô-môn xây xong nhà Đức Giê-hô-va và cung điện của ông.+  Sa-lô-môn xây lại các thành mà Hi-ram+ đã trao cho ông rồi cho người Y-sơ-ra-ên sinh sống ở đó.  Sa-lô-môn còn đi đến Ha-mát-xô-ba và chiếm vùng đó.  Rồi ông xây* Tát-mốt trong hoang mạc và mọi thành dùng làm kho+ mà ông từng xây tại Ha-mát.+  Sa-lô-môn cũng gia cố Thượng Bết-hô-rôn+ và Hạ Bết-hô-rôn+ bằng các bức tường, cổng và thanh cài,  cũng như Ba-a-lát+ cùng hết thảy các thành dùng làm kho của Sa-lô-môn, hết thảy các thành dành cho những cỗ xe,+ các thành dành cho kỵ binh và mọi công trình Sa-lô-môn muốn xây tại Giê-ru-sa-lem, Li-băng và khắp lãnh thổ dưới quyền ông.  Những kẻ còn sót lại của dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu,+ tức những kẻ không thuộc dân Y-sơ-ra-ên,+  con cháu của chúng còn sót lại trong xứ, là những kẻ mà dân Y-sơ-ra-ên đã không tận diệt,+ thì bị Sa-lô-môn bắt làm lao dịch cho đến ngày nay.+  Nhưng Sa-lô-môn không bắt một người Y-sơ-ra-ên nào làm nô lệ cho công việc của mình,+ vì họ là những chiến binh, thủ lĩnh của các sĩ quan, thủ lĩnh những lính điều khiển xe ngựa và thủ lĩnh kỵ binh của vua.+ 10  Có 250 thủ lĩnh các quan của vua Sa-lô-môn làm đốc công quản lý dân chúng.+ 11  Sa-lô-môn cũng đưa con gái Pha-ra-ôn+ từ Thành Đa-vít lên nhà mà ông đã xây cho bà,+ vì ông nói: “Dù là vợ ta nhưng nàng không nên ở trong nhà của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, vì những nơi mà Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từng đến đều là thánh”.+ 12  Rồi Sa-lô-môn dâng các vật tế lễ thiêu+ cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ+ của Đức Giê-hô-va mà ông đã xây phía trước sảnh.+ 13  Ông làm theo thông lệ hằng ngày và dâng lễ vật phù hợp với mệnh lệnh của Môi-se về ngày Sa-bát,+ ngày trăng mới+ và ba kỳ lễ được ấn định trong năm+ là Lễ Bánh Không Men,+ Lễ Các Tuần+ và Lễ Lều Tạm.*+ 14  Ông cũng chỉ định các ban thầy tế lễ+ để phục vụ theo luật lệ của cha mình là Đa-vít, và chỉ định người Lê-vi vào các vị trí phục vụ, để ngợi khen+ và phục vụ trước mặt các thầy tế lễ theo thông lệ hằng ngày, đồng thời chỉ định những người gác cổng tùy theo ban của họ để gác các cổng khác nhau,+ vì đó là mệnh lệnh của Đa-vít, người của Đức Chúa Trời. 15  Họ không làm trái mệnh lệnh mà vua ban cho thầy tế lễ cùng người Lê-vi liên quan đến mọi vấn đề và các nhà kho. 16  Mọi công việc của Sa-lô-môn đều được tổ chức kỹ càng,* kể từ ngày nền móng của nhà Đức Giê-hô-va được lập+ cho đến khi nhà được xây xong. Vậy, nhà Đức Giê-hô-va được hoàn tất.+ 17  Bấy giờ, Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn-ghê-be+ và Ê-lốt+ nằm trên bờ biển thuộc lãnh thổ Ê-đôm.+ 18  Qua tôi tớ mình, Hi-ram+ gửi cho Sa-lô-môn các tàu và những thủy thủ có kinh nghiệm. Họ đi cùng tôi tớ của Sa-lô-môn đến Ô-phia+ lấy 450 ta-lâng* vàng,+ rồi mang về cho vua Sa-lô-môn.+

Chú thích

Hay “xây lại”.
Hay “Lễ Chòi Tạm”.
Hay “được hoàn tất”.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.