Sử ký quyển thứ hai 36:1-23

  • Giê-hô-a-cha, vua Giu-đa (1-3)

  • Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa (4-8)

  • Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa (9, 10)

  • Xê-đê-kia, vua Giu-đa (11-14)

  • Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt (15-21)

  • Si-ru ban sắc lệnh xây lại đền thờ (22, 23)

36  Sau đó, dân Giu-đa đưa con trai Giô-si-a là Giê-hô-a-cha+ đến và lập ông làm vua kế vị vua cha ở Giê-ru-sa-lem.+  Giê-hô-a-cha lên ngôi vua lúc 23 tuổi và cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem.  Tuy nhiên, vua của Ai Cập truất phế ông tại Giê-ru-sa-lem và phạt xứ 100 ta-lâng* bạc cùng một ta-lâng vàng.+  Vua của Ai Cập cũng lập anh trai của Giê-hô-a-cha là Ê-li-a-kim làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, cũng như đổi tên Ê-li-a-kim thành Giê-hô-gia-kim; còn em trai của ông là Giê-hô-a-cha thì bị Nê-cô+ bắt đưa đến Ai Cập.+  Giê-hô-gia-kim+ lên ngôi vua lúc 25 tuổi và cai trị 11 năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông cứ làm điều ác trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.+  Vua Nê-bu-cát-nết-xa+ của Ba-by-lôn đi lên đánh ông nhằm xích ông lại bằng hai xiềng đồng để giải về Ba-by-lôn.+  Nê-bu-cát-nết-xa cũng đoạt lấy một số vật dụng trong nhà Đức Giê-hô-va và mang về Ba-by-lôn rồi để chúng trong cung điện mình tại Ba-by-lôn.+  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-gia-kim, tức những việc ghê tởm ông đã làm cùng những điều xấu xa mà người ta phát hiện về ông, đều được ghi trong Sách về các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; con trai ông là Giê-hô-gia-kin lên ngôi kế vị.+  Giê-hô-gia-kin+ lên ngôi vua lúc 18 tuổi và cai trị ba tháng mười ngày tại Giê-ru-sa-lem; ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va.+ 10  Vào đầu năm,* vua Nê-bu-cát-nết-xa sai người đưa ông về Ba-by-lôn+ cùng với những vật quý giá trong nhà Đức Giê-hô-va.+ Nê-bu-cát-nết-xa cũng lập em trai của cha ông là Xê-đê-kia làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.+ 11  Xê-đê-kia+ lên ngôi vua lúc 21 tuổi và cai trị 11 năm tại Giê-ru-sa-lem.+ 12  Ông cứ làm điều ác trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cũng không hạ mình xuống trước nhà tiên tri Giê-rê-mi,+ là người nói theo lệnh của Đức Giê-hô-va. 13  Ông còn nổi lên chống lại vua Nê-bu-cát-nết-xa,+ là người đã buộc ông thề trước mặt Đức Chúa Trời; ông cứ cứng cổ và cứng lòng, không chịu hướng đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 14  Tất cả những người dẫn đầu các thầy tế lễ cũng như dân chúng đều vô cùng bất trung, thực hành mọi điều ghê tởm của các dân; họ đã làm ô uế nhà Đức Giê-hô-va,+ là nhà mà ngài làm nên thánh ở Giê-ru-sa-lem. 15  Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ tiếp tục cảnh báo họ qua các sứ giả ngài. Ngài cảnh báo họ hết lần này đến lần khác vì động lòng trắc ẩn với dân ngài và nơi ngài ngự. 16  Nhưng họ tiếp tục chế giễu các sứ giả của Đức Chúa Trời,+ khinh thường lời ngài+ và nhạo báng các nhà tiên tri của ngài,+ cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân ngài,+ cho đến khi họ vô phương cứu chữa. 17  Vậy, ngài khiến vua của người Canh-đê đến đánh họ.+ Vua này giết các thanh niên của họ bằng gươm+ trong nơi thánh của họ;+ ông không hề động lòng trắc ẩn với thanh niên hay trinh nữ, người già cả hay người đau yếu.+ Đức Chúa Trời phó mọi thứ vào tay ông.+ 18  Mọi vật dụng trong nhà Đức Chúa Trời, cả lớn lẫn nhỏ, cũng như báu vật trong nhà Đức Giê-hô-va và báu vật của vua cùng các quan, hết thảy đều bị ông mang sang Ba-by-lôn.+ 19  Ông phóng hỏa nhà Đức Chúa Trời,+ phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem,+ đốt tất cả các tháp kiên cố của thành và tiêu hủy mọi thứ có giá trị.+ 20  Những người thoát khỏi lưỡi gươm thì ông bắt sang Ba-by-lôn,+ họ trở thành tôi tớ cho ông+ và các con trai ông cho đến khi vương quốc Ba Tư bắt đầu cai trị,+ 21  để ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va phán qua Giê-rê-mi,+ cho đến khi đất đền bù những kỳ Sa-bát của nó.+ Trong suốt những ngày hoang vu, đất đã giữ những kỳ Sa-bát cho đến khi trọn 70 năm.+ 22  Vào năm đầu tiên triều đại vua Si-ru+ của Ba Tư, để ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va phán qua Giê-rê-mi,+ Đức Giê-hô-va giục tinh thần vua Si-ru của Ba Tư để ông ra chiếu chỉ và thông báo trên toàn vương quốc+ như sau: 23  “Vua Si-ru của Ba Tư truyền rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban cho ta mọi vương quốc trên đất,+ và ngài đã chỉ định ta xây cho ngài một nhà tại Giê-ru-sa-lem, thuộc Giu-đa.+ Trong vòng các ngươi, bất cứ ai thuộc về dân ngài thì nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng người ấy; hãy để người ấy đi lên đó’”.+

Chú thích

Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Có thể là vào mùa xuân.