Sử ký quyển thứ hai 27:1-9

  • Giô-tham, vua Giu-đa (1-9)

27  Giô-tham+ lên làm vua lúc 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Giê-ru-sa con gái Xa-đốc.+  Ông tiếp tục làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va, y như vua cha là U-xi-a đã làm,+ nhưng ông không xông vào đền thờ Đức Giê-hô-va.+ Còn dân chúng thì vẫn làm điều bại hoại.  Ông xây cổng trên của nhà Đức Giê-hô-va+ và thực hiện nhiều việc xây cất trên tường thành Ô-phên.+  Ông còn xây các thành+ trong vùng núi Giu-đa,+ cũng như những nơi kiên cố+ và các tháp+ trong rừng.  Ông tranh chiến với vua dân Am-môn+ và cuối cùng thắng họ, nên trong năm đó, dân Am-môn cống nạp cho ông 100 ta-lâng* bạc, 10.000 cô-rơ* lúa mì và 10.000 cô-rơ lúa mạch. Dân Am-môn cũng cống nạp như thế vào năm thứ hai và thứ ba.+  Vậy, Giô-tham ngày càng hùng mạnh, vì ông quyết tâm bước đi trong đường lối Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.  Những chuyện khác về lịch sử của Giô-tham, tức mọi cuộc chiến và đường lối của ông, đều được ghi trong Sách về các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.+  Ông lên ngôi vua lúc 25 tuổi và trị vì 16 năm tại Giê-ru-sa-lem.+  Rồi Giô-tham yên nghỉ cùng tổ phụ, và người ta chôn ông tại Thành Đa-vít.+ Con trai ông là A-cha lên ngôi kế vị.+

Chú thích

Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Một cô-rơ tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.