Sử ký quyển thứ hai 19:1-11

  • Giê-hu quở trách Giê-hô-sa-phát (1-3)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-sa-phát (4-11)

19  Rồi vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa bình yên trở về+ cung điện mình ở Giê-ru-sa-lem.  Giê-hu+ con trai Ha-na-ni,+ người thấy khải tượng, đi ra gặp vua Giê-hô-sa-phát và nói: “Vua có nên giúp kẻ ác+ và yêu những kẻ ghét Đức Giê-hô-va chăng?+ Vì chuyện này mà Đức Giê-hô-va phẫn nộ với vua.  Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tìm thấy những điều tốt nơi vua,+ vì vua đã dẹp sạch các cột thờ* khỏi xứ và chuẩn bị lòng* để tìm kiếm Đức Chúa Trời”.+  Giê-hô-sa-phát tiếp tục sống ở Giê-ru-sa-lem; vua lại ra thăm dân chúng từ Bê-e-sê-ba đến vùng núi của Ép-ra-im+ để đưa họ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+  Vua cũng lập các quan xét trong khắp xứ, mọi thành kiên cố của Giu-đa, từ thành này đến thành kia.+  Vua nói với các quan xét rằng: “Các ngươi hãy chú ý đến việc mình làm, vì các ngươi xét xử không phải cho con người mà cho Đức Giê-hô-va, ngài sẽ ở cùng các ngươi khi các ngươi xét xử.+  Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.+ Hãy cẩn thận về việc mình làm, vì nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta không hề có sự bất công,+ thiên vị+ hay nhận của hối lộ”.+  Cũng tại Giê-ru-sa-lem, Giê-hô-sa-phát bổ nhiệm một số người Lê-vi, thầy tế lễ cùng một số người đứng đầu các dòng tộc của Y-sơ-ra-ên để làm quan xét của Đức Giê-hô-va và giải quyết các vụ kiện cho cư dân Giê-ru-sa-lem.+  Vua ra lệnh cho họ: “Đây là điều các ngươi phải làm với sự kính sợ Đức Giê-hô-va, sự trung tín và tấm lòng trọn vẹn:* 10  Hễ khi nào anh em các ngươi từ các thành trình một vụ kiện liên quan đến việc đổ máu+ hoặc một vấn đề liên quan đến một điều luật, một điều răn, các điều lệ hay phán quyết, các ngươi hãy cảnh báo họ để họ không phạm tội trước mặt Đức Giê-hô-va; nếu không thì cơn phẫn nộ của ngài sẽ đến trên các ngươi và anh em các ngươi. Đó là điều các ngươi phải làm để không bị mắc tội. 11  Đây là trưởng tế A-ma-ria, người có quyền trên các ngươi trong mọi vấn đề của Đức Giê-hô-va.+ Xê-ba-đia con trai Ích-ma-ên là người lãnh đạo nhà Giu-đa trong mọi việc liên quan đến vua. Người Lê-vi sẽ làm quan chức cho các ngươi. Hãy mạnh mẽ lên và hành động, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng những người làm điều lành”.+

Chú thích

Hay “quyết trong lòng”.
Hay “tấm lòng dâng hiến trọn vẹn”.