Sử ký quyển thứ hai 15:1-19

  • Sự cải tổ của A-sa (1-19)

15  Bấy giờ, thần khí của Đức Chúa Trời ngự trên A-xa-ria con trai Ô-đết.  Vậy, ông đi ra gặp A-sa và nói với vua: “Hỡi A-sa cùng toàn thể Giu-đa và Bên-gia-min, hãy nghe tôi! Đức Giê-hô-va ở cùng anh em,+ miễn là anh em tiếp tục ở cùng ngài. Nếu anh em tìm kiếm ngài thì ngài sẽ cho anh em gặp,+ nhưng nếu anh em từ bỏ ngài thì ngài sẽ từ bỏ anh em.+  Trong một thời gian dài, Y-sơ-ra-ên đã không có Đức Chúa Trời thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ và không có luật pháp.+  Nhưng trong lúc khốn khổ, họ trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và tìm kiếm ngài thì ngài cho họ gặp.+  Trong thời gian đó, không ai đi đường mà được an toàn, vì có nhiều bất ổn trong vòng hết thảy cư dân của các xứ.  Nước này giày đạp nước nọ, thành này giày đạp thành kia, vì Đức Chúa Trời để họ bị rối loạn bởi mọi loại khốn khổ.+  Còn anh em, hãy mạnh mẽ và đừng nản lòng,+ vì việc anh em làm sẽ được tưởng thưởng”.  Vừa nghe những lời ấy và lời tiên tri của nhà tiên tri Ô-đết, A-sa có thêm can đảm và dẹp bỏ các tượng thần gớm ghiếc khỏi cả xứ Giu-đa,+ Bên-gia-min và các thành ông chiếm được thuộc vùng núi của Ép-ra-im; ông cũng khôi phục bàn thờ Đức Giê-hô-va ở phía trước sảnh của nhà Đức Giê-hô-va.+  Ông tập hợp toàn thể dân Giu-đa, Bên-gia-min cùng những ngoại kiều từ Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn,+ vì rất nhiều người thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng ông nên đã bỏ Y-sơ-ra-ên mà theo ông. 10  Vậy, họ được nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem vào tháng thứ ba của năm thứ mười lăm thuộc triều đại A-sa. 11  Vào ngày đó, họ lấy 700 con bò và 7.000 con cừu trong số chiến lợi phẩm đoạt được để làm vật tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va. 12  Họ cũng lập giao ước để hết lòng và hết mình tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+ 13  Bất cứ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đều bị xử tử, dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ.+ 14  Vậy, họ thề lớn tiếng với Đức Giê-hô-va trong tiếng reo mừng, tiếng kèn và tù và. 15  Toàn thể Giu-đa đều vui mừng về lời thề vì họ đã thề bằng cả tấm lòng, háo hức tìm kiếm ngài và ngài cho họ gặp được;+ Đức Giê-hô-va tiếp tục cho họ được bình yên tứ bề.+ 16  Thậm chí, vua A-sa còn cách chức thái hậu của bà nội ông là Ma-a-ca,+ vì bà đã làm một tượng thần ghê tởm để dùng cho việc thờ phượng cột thờ.*+ A-sa đốn ngã tượng thần ghê tởm của bà, nghiền nát và thiêu nó trong thung lũng Kít-rôn.+ 17  Nhưng các nơi cao không bị dẹp bỏ+ khỏi Y-sơ-ra-ên.+ Dù vậy, lòng A-sa trọn vẹn với* Đức Chúa Trời suốt đời ông.+ 18  Ông mang vào nhà Đức Chúa Trời những vật mà ông và cha của ông đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng cùng những vật dụng khác nhau.+ 19  Không có chiến tranh cho đến năm thứ ba mươi lăm của triều đại A-sa.+

Chú thích

Hay “dâng hiến trọn vẹn cho”.