Sử ký quyển thứ hai 11:1-23

  • Sự cai trị của Rê-hô-bô-am (1-12)

  • Người Lê-vi trung thành chuyển đến Giu-đa (13-17)

  • Gia đình Rê-hô-bô-am (18-23)

11  Về đến Giê-ru-sa-lem, Rê-hô-bô-am liền tập hợp nhà Giu-đa và Bên-gia-min,+ tổng cộng 180.000 chiến binh tinh nhuệ, để chiến đấu với Y-sơ-ra-ên nhằm khôi phục vương quốc cho Rê-hô-bô-am.+  Có lời Đức Giê-hô-va phán với Sê-ma-gia,+ người của Đức Chúa Trời, rằng:  “Hãy nói với vua của Giu-đa là Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn cùng cả Y-sơ-ra-ên ở Giu-đa và Bên-gia-min rằng:  ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: “Các ngươi không được lên đánh anh em mình. Mỗi người hãy trở về nhà, vì ta đã khiến chuyện này xảy ra”’”.+ Vậy, họ vâng lời Đức Giê-hô-va và trở về, không đi đánh Giê-rô-bô-am nữa.  Rê-hô-bô-am sống ở Giê-ru-sa-lem và xây các thành kiên cố tại Giu-đa.  Vậy, vua xây* Bết-lê-hem,+ Ê-tam, Thê-cô-a,+  Bết-xu-rơ, Sô-cô,+ A-đu-lam,+  Ga-tha,+ Ma-rê-sa, Xíp,+  A-đô-ra-im, La-ki,+ A-xê-ca,+ 10  Xô-rê-a, A-gia-lôn+ và Hếp-rôn,+ là các thành kiên cố ở Giu-đa và Bên-gia-min. 11  Ngoài ra, vua củng cố các thành lũy và đặt các tướng lĩnh ở đó, đồng thời cung cấp lương thực, dầu và rượu cho các nơi ấy. 12  Vua cũng cung cấp cho mỗi thành những khiên lớn và giáo; vua làm cho các thành ấy rất vững chắc. Giu-đa và Bên-gia-min vẫn thuộc về vua. 13  Các thầy tế lễ và người Lê-vi ở khắp Y-sơ-ra-ên đều đứng về phía vua, họ ra khỏi mọi lãnh thổ của mình. 14  Người Lê-vi bỏ đồng cỏ và tài sản mình+ mà đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, vì Giê-rô-bô-am và các con trai ông đã bãi chức họ, không cho họ làm thầy tế lễ phụng sự Đức Giê-hô-va nữa.+ 15  Sau đó, Giê-rô-bô-am lập các thầy tế lễ của riêng mình cho những nơi cao,+ cho các quỷ hình dê*+ và cho các bò con mà ông đã làm.+ 16  Trong mọi chi phái Y-sơ-ra-ên, những ai chuyên lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì đi theo họ đến Giê-ru-sa-lem để dâng vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+ 17  Trong ba năm, họ củng cố vương quyền của Giu-đa và ủng hộ Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn, vì họ bước theo đường lối của Đa-vít và Sa-lô-môn trong ba năm. 18  Rê-hô-bô-am lấy vợ là Ma-ha-lát, con gái Giê-ri-mốt, con trai Đa-vít. Nàng cũng là con gái A-bi-hai, con gái Ê-li-áp,+ con trai Giê-sê. 19  Nàng sinh cho vua các con trai gồm: Giê-úc, Sê-ma-ria và Xa-ham. 20  Sau nàng, vua cũng cưới Ma-a-ca cháu ngoại Áp-sa-lôm.+ Ma-a-ca sinh cho vua: A-bi-gia,+ Ạt-tai, Xi-xa và Sê-lô-mít. 21  Rê-hô-bô-am yêu Ma-a-ca cháu ngoại Áp-sa-lôm hơn hết thảy các vợ và cung phi khác,+ vì vua lấy 18 vợ và 60 cung phi, có 28 con trai và 60 con gái. 22  Vậy, Rê-hô-bô-am lập A-bi-gia con trai Ma-a-ca lên đứng đầu và lãnh đạo anh em mình vì có ý định phong người làm vua. 23  Tuy nhiên, vua đã hành động khôn ngoan* khi phái một số con trai đến tất cả các vùng của Giu-đa và Bên-gia-min, đến mọi thành kiên cố,+ đồng thời chu cấp dư dật và cưới nhiều vợ cho họ.

Chú thích

Hay “gia cố”.
Các quỷ hình dê. Có lẽ những người thờ phượng chúng nghĩ rằng đó là những sinh vật lông lá có hình dạng giống con dê.
Hay “hành động với sự hiểu biết”.