Sử ký quyển thứ hai 10:1-19

  • Y-sơ-ra-ên chống Rê-hô-bô-am (1-19)

10  Rê-hô-bô-am đi đến Si-chem,+ vì toàn thể Y-sơ-ra-ên đã đến Si-chem+ để tôn ông làm vua.  Khi Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát vừa nghe tin ấy (ông đã chạy trốn vì cớ vua Sa-lô-môn và lúc đó vẫn còn ở Ai Cập)+ thì từ Ai Cập trở về.  Người ta cho gọi Giê-rô-bô-am về, rồi ông cùng cả Y-sơ-ra-ên đến gặp Rê-hô-bô-am và nói:  “Cha ngài đã khiến ách của chúng tôi trở nên nặng nề.+ Nếu ngài giảm bớt gánh lao dịch và giảm nhẹ cái ách nặng nề* mà cha ngài đã đặt trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ hầu việc ngài”.  Vua nói với họ: “Ba ngày sau hãy trở lại gặp ta”. Vậy, họ ra về.+  Vua Rê-hô-bô-am hội ý với các trưởng lão đã phục vụ vua cha Sa-lô-môn khi ông còn sống mà rằng: “Các ông nghĩ nên trả lời dân chúng thế nào?”.  Họ đáp: “Nếu ngài tốt với dân này, làm hài lòng họ và cho họ câu trả lời vừa ý thì họ sẽ luôn là tôi tớ ngài”.  Tuy nhiên, vua không nghe lời khuyên của các trưởng lão mà lại hội ý với những người trẻ lớn lên cùng vua và hiện đang phục vụ vua.+  Vua hỏi: “Các ngươi nghĩ chúng ta nên trả lời dân chúng thế nào khi họ nói: ‘Xin giảm nhẹ cái ách mà cha ngài đã đặt trên chúng tôi’?”. 10  Những người trẻ đã lớn lên cùng vua đáp: “Đối với những kẻ nói với ngài rằng: ‘Cha ngài đã khiến ách của chúng tôi trở nên nặng nề, ngài hãy giảm nhẹ nó đi’, ngài hãy trả lời như vầy: ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái hông của cha ta. 11  Cha ta đã gán một ách nặng nề trên các ngươi, nhưng ta sẽ làm cho nó nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp’”.* 12  Ngày thứ ba, Giê-rô-bô-am và toàn thể dân chúng đến gặp Rê-hô-bô-am, đúng như vua đã nói: “Ngày thứ ba hãy trở lại gặp ta”.+ 13  Nhưng vua dùng lời cay nghiệt mà nói với họ. Như vậy, vua Rê-hô-bô-am bỏ ngoài tai lời khuyên của các trưởng lão. 14  Vua theo lời khuyên của những kẻ trẻ tuổi mà nói rằng: “Ta sẽ chất thêm gánh nặng cho các ngươi và làm cho ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp”. 15  Vậy, vua không nghe dân chúng, vì Đức Chúa Trời đã khiến những điều này xảy ra+ để làm ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát thông qua A-hi-gia+ người Si-lô. 16  Về phần dân Y-sơ-ra-ên, vì vua không chịu lắng nghe nên toàn thể dân chúng đáp lời vua: “Chúng tôi có phần gì với Đa-vít? Chúng tôi chẳng có phần thừa kế nơi con trai Giê-sê. Hỡi Y-sơ-ra-ên, mỗi người hãy trở về với các thần của anh em! Hỡi Đa-vít, hãy tự coi sóc nhà mình!”.+ Thế là dân Y-sơ-ra-ên ai về nhà nấy.+ 17  Nhưng Rê-hô-bô-am vẫn cai trị những người Y-sơ-ra-ên sống trong các thành của Giu-đa.+ 18  Sau đó, vua Rê-hô-bô-am phái Ha-đô-ram,+ viên chỉ huy của những người phải làm lao dịch, đi gặp dân Y-sơ-ra-ên nhưng họ ném đá ông đến chết. Vua Rê-hô-bô-am kịp thời leo lên xe ngựa và chạy về Giê-ru-sa-lem.+ 19  Dân Y-sơ-ra-ên nổi dậy chống lại nhà Đa-vít cho đến tận ngày nay.

Chú thích

Hay “ách áp bức”.
Là loại roi được thắt nút hoặc có gai nhọn giống như đuôi bò cạp.