Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 3:1-18

  • Thư giới thiệu (1-3)

  • Người phục vụ giao ước mới (4-6)

  • Sự vinh hiển vượt trội của giao ước mới (7-18)

3  Chúng tôi có cần giới thiệu mình nữa không? Hay như những người khác, chúng tôi cần thư giới thiệu với anh em hoặc từ anh em?  Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi,+ được khắc trong lòng chúng tôi, là thư mà mọi người đều biết và đọc.  Vì rõ ràng anh em là thư giới thiệu từ Đấng Ki-tô được viết bởi chúng tôi, là những người phục vụ,+ không phải viết bằng mực nhưng bằng thần khí của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải khắc trên bảng đá+ mà trên bảng xác thịt, tức là lòng.+  Qua Đấng Ki-tô, chúng tôi có niềm tin chắc như thế nơi Đức Chúa Trời.  Chúng tôi không có ý nói rằng tự chúng tôi hội đủ điều kiện để làm việc gì, nhưng chúng tôi được như thế là nhờ Đức Chúa Trời,+  đấng khiến chúng tôi hội đủ điều kiện để phục vụ giao ước mới.+ Chúng tôi không phục vụ bộ luật thành văn,+ mà phục vụ thần khí; vì bộ luật thành văn làm cho chết,+ còn thần khí làm cho sống.+  Nếu bộ luật dẫn đến cái chết và được khắc trên đá+ mà còn được ban ra trong sự vinh hiển, đến nỗi con cháu Y-sơ-ra-ên không thể nhìn mặt Môi-se vì sự vinh hiển tỏa sáng trên mặt người,+ là sự vinh hiển sẽ biến mất,  thì lẽ nào việc ban phát thần khí+ không được vinh hiển hơn?+  Vì nếu bộ luật dẫn đến sự kết án+ còn được vinh hiển+ thì huống chi là việc ban phát sự công chính!+ 10  Thật vậy, ngay cả điều từng được vinh hiển cũng bị tước mất sự vinh hiển bởi cớ sự vinh hiển vượt trội hơn.+ 11  Nếu điều phải bị loại bỏ được ban ra trong sự vinh hiển+ thì điều còn lại càng được vinh hiển hơn biết dường nào!+ 12  Vì có niềm hy vọng như thế+ nên chúng ta nói năng dạn dĩ,* 13  không làm như Môi-se đã làm, khi ông dùng một cái khăn che mặt lại+ để con cháu Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của điều sẽ bị loại bỏ. 14  Nhưng trí họ mê muội.+ Cho đến nay, tấm khăn ấy vẫn chưa mở lên khi người ta đọc giao ước cũ,+ vì nó chỉ được lấy đi bởi Đấng Ki-tô.+ 15  Thật vậy, cho đến nay, mỗi khi sách của Môi-se được đọc,+ một tấm khăn vẫn phủ trên lòng họ.+ 16  Nhưng khi một người theo đường lối của Đức Giê-hô-va* thì tấm khăn đó được lấy đi.+ 17  Đức Giê-hô-va* là Thần Linh,+ và nơi nào có thần khí của Đức Giê-hô-va* thì nơi đó có tự do.+ 18  Tất cả chúng ta khi không có tấm khăn che mặt thì như cái gương phản chiếu sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va,* được biến đổi giống với hình ảnh của ngài, từ sự vinh hiển này đến sự vinh hiển khác,* y như Đức Giê-hô-va,* là Thần Linh,* làm cho chúng ta biến đổi.+

Chú thích

Hay “từ mức độ vinh hiển này đến mức độ vinh hiển khác”.
Cũng có thể là “y như thần khí Đức Giê-hô-va”.