Các vua quyển thứ hai 24:1-20

  • Sự phản nghịch và cái chết của Giê-hô-gia-kim (1-7)

  • Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa (8, 9)

  • Lần lưu đày thứ nhất đến Ba-by-lôn (10-17)

  • Xê-đê-kia, vua Giu-đa; sự phản nghịch của ông (18-20)

24  Vào thời Giê-hô-gia-kim, vua Nê-bu-cát-nết-xa + của Ba-by-lôn đến đánh ông. Giê-hô-gia-kim trở thành tôi tớ của vua Ba-by-lôn trong ba năm. Nhưng rồi ông chống lại vua ấy.  Sau đó, Đức Giê-hô-va sai các toán giặc cướp của dân Canh-đê,+ Sy-ri, Mô-áp và Am-môn đến đánh Giê-hô-gia-kim. Ngài cứ sai chúng đến đánh Giu-đa để hủy diệt nơi ấy, đúng như lời Đức Giê-hô-va+ đã phán qua các tôi tớ ngài là nhà tiên tri.  Những điều đó hẳn đã xảy đến với Giu-đa theo lệnh của Đức Giê-hô-va, nhằm loại bỏ họ khỏi mắt ngài+ vì mọi tội lỗi mà Ma-na-se đã phạm+  cũng như máu vô tội mà ông làm đổ ra,+ bởi ông đã khiến Giê-ru-sa-lem đầy dẫy máu vô tội và Đức Giê-hô-va không sẵn lòng tha thứ.+  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hô-gia-kim, tức mọi việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao?+  Rồi Giê-hô-gia-kim yên nghỉ cùng tổ phụ,+ và con trai ông là Giê-hô-gia-kin lên ngôi kế vị.  Vua Ai Cập chẳng bao giờ ra khỏi xứ của mình nữa, vì vua Ba-by-lôn đã đoạt lấy mọi thứ thuộc về vua Ai Cập,+ từ suối cạn* Ai Cập+ đến tận sông Ơ-phơ-rát.+  Giê-hô-gia-kin+ lên ngôi vua lúc 18 tuổi và cai trị ba tháng tại Giê-ru-sa-lem.+ Mẹ ông tên là Nê-hu-ta, con gái Ên-na-than người Giê-ru-sa-lem.  Giê-hô-gia-kin cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va y như cha mình đã làm. 10  Vào thời đó, các tôi tớ vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn đến đánh và bao vây Giê-ru-sa-lem.+ 11  Vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem khi các tôi tớ ông đang bao vây thành. 12  Vua Giê-hô-gia-kin của Giu-đa ra đầu hàng Ba-by-lôn,+ cùng với mẹ, các tôi tớ, các quan chức cấp cao* và triều thần của mình;+ ông bị vua Ba-by-lôn bắt đi lưu đày vào năm thứ tám triều đại Nê-bu-cát-nết-xa.+ 13  Vua Ba-by-lôn lấy mọi báu vật của nhà Đức Giê-hô-va và cung điện.+ Ông cắt hết thảy vật dụng bằng vàng thành từng mảnh, là những thứ mà vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên đã làm cho đền thờ Đức Giê-hô-va,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã báo trước. 14  Vua Ba-by-lôn bắt cả thành Giê-ru-sa-lem đi lưu đày, ông bắt tất cả các quan chức cấp cao,*+ chiến binh dũng mãnh cùng mọi thợ thủ công và thợ rèn,*+ tổng cộng 10.000 người. Vua không chừa lại một ai, ngoại trừ tầng lớp nghèo nhất trong xứ.+ 15  Vậy, Nê-bu-cát-nết-xa bắt Giê-hô-gia-kin+ sang Ba-by-lôn lưu đày+ cùng với mẹ, các vợ, triều thần và những người đứng đầu xứ. Ông đưa họ từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lôn lưu đày. 16  Vua Ba-by-lôn cũng bắt hết thảy chiến binh đi lưu đày, tổng cộng 7.000 người, cùng với 1.000 thợ thủ công và thợ rèn.* Tất cả đều là những dũng sĩ và được huấn luyện để ra trận. 17  Vua Ba-by-lôn còn lập chú của Giê-hô-gia-kin là Ma-ta-nia+ làm vua thay thế và đổi tên ông thành Xê-đê-kia.+ 18  Xê-đê-kia lên ngôi vua lúc 21 tuổi và cai trị 11 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Ha-mu-ta,+ con gái Giê-rê-mi người Líp-na. 19  Xê-đê-kia cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va y như Giê-hô-gia-kim đã làm.+ 20  Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va mà những điều ấy đã xảy đến với Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến chừng ngài loại bỏ họ khỏi mắt ngài.+ Xê-đê-kia nổi dậy chống lại vua Ba-by-lôn.+

Chú thích

Hay “các hoàng tử”.
Hay “các hoàng tử”.
Cũng có thể là “thợ xây thành lũy”.
Cũng có thể là “thợ xây thành lũy”.