Các vua quyển thứ hai 20:1-21

  • Ê-xê-chia bị bệnh và được lành (1-11)

  • Sứ giả từ Ba-by-lôn (12-19)

  • Ê-xê-chia qua đời (20, 21)

20  Bấy giờ, Ê-xê-chia lâm bệnh đến nỗi gần chết.+ Nhà tiên tri Ê-sai con trai A-mô đến nói với ông: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy dặn dò người nhà của con vì con sẽ qua đời; con sẽ không hồi phục đâu’”.+  Nghe thế, ông quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng:  “Ôi Đức Giê-hô-va, con van ngài, xin ngài nhớ con đã trung tín và trọn lòng bước đi trước mặt ngài thể nào, và con đã làm những điều tốt lành trong mắt ngài”.+ Rồi Ê-xê-chia bật khóc, nước mắt đầm đìa.  Ê-sai đi chưa đến sân giữa của cung điện thì có lời Đức Giê-hô-va truyền cho ông rằng:+  “Hãy quay lại và nói với Ê-xê-chia, người lãnh đạo dân ta, như vầy: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, phán rằng: “Ta đã nghe lời con cầu nguyện. Ta đã thấy nước mắt của con.+ Này, ta sẽ chữa lành cho con.+ Vào ngày thứ ba, con sẽ lên nhà Đức Giê-hô-va.+  Ta sẽ thêm cho đời con 15 năm và giải cứu con cùng thành này khỏi tay vua A-si-ri.+ Ta sẽ bảo vệ thành này vì cớ ta và vì cớ tôi tớ ta là Đa-vít”’”.+  Sau đó, Ê-sai nói: “Hãy mang một bánh trái vả khô đến đây”. Vậy, người ta mang bánh đến và đặt trên chỗ ung nhọt của vua. Sau đó, vua dần dần hồi phục.+  Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai: “Đâu là dấu hiệu+ cho thấy Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho ta và ta sẽ lên nhà Đức Giê-hô-va vào ngày thứ ba?”.  Ê-sai đáp: “Đây là dấu hiệu từ Đức Giê-hô-va để vua biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện lời ngài đã phán: Vua muốn bóng mặt trời trên cầu thang* tiến tới mười bậc hay lùi lại mười bậc?”.+ 10  Ê-xê-chia nói: “Bóng mặt trời có thể dễ dàng tiến tới mười bậc, nhưng lùi lại mười bậc thì không dễ chút nào”. 11  Vậy, nhà tiên tri Ê-sai kêu cầu Đức Giê-hô-va và ngài làm bóng mặt trời trên cầu thang của A-cha lùi lại mười bậc, trước đó bóng mặt trời đã xuống các bậc thang rồi.+ 12  Lúc ấy, vua Ba-by-lôn là Bê-rô-đác-ba-la-đan con trai Ba-la-đan sai người mang thư và quà đến cho Ê-xê-chia, vì ông hay tin Ê-xê-chia lâm bệnh.+ 13  Ê-xê-chia chào đón* và cho họ xem toàn bộ kho chứa báu vật của mình,+ tức cho xem bạc, vàng, dầu nhũ hương cùng các loại dầu quý, kho khí giới và mọi thứ trong các kho báu. Ê-xê-chia chẳng giấu họ thứ gì có trong cung điện và toàn lãnh thổ. 14  Sau đó, nhà tiên tri Ê-sai vào hỏi vua Ê-xê-chia: “Những người đó đã nói gì và từ đâu đến?”. Ê-xê-chia đáp: “Họ đến từ xứ xa, từ Ba-by-lôn”.+ 15  Ê-sai hỏi tiếp: “Họ thấy gì trong cung vua?”. Ê-xê-chia đáp: “Họ thấy mọi thứ trong cung của ta. Ta chẳng giấu họ thứ gì có trong các kho báu”. 16  Bấy giờ, Ê-sai nói với Ê-xê-chia: “Hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va.+ 17  Đức Giê-hô-va phán rằng: ‘Này! Sắp đến những ngày mà mọi thứ trong cung của con và mọi thứ mà các tổ phụ con đã tích lũy cho đến nay sẽ bị mang sang Ba-by-lôn.+ Sẽ chẳng còn lại gì hết! 18  Một số con trai mà con sinh trong tương lai sẽ bị bắt+ và trở thành triều thần nơi cung vua Ba-by-lôn’”.+ 19  Ê-xê-chia nói với Ê-sai: “Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa truyền là đúng”.+ Rồi vua nói thêm: “Có bình an và yên ổn* trong đời ta là tốt rồi”.+ 20  Những chuyện khác về lịch sử của Ê-xê-chia, tức mọi việc oai hùng của ông cùng việc ông đã xây hồ+ và đường dẫn nước cho thành,+ chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Giu-đa sao? 21  Rồi Ê-xê-chia yên nghỉ cùng tổ phụ.+ Con trai ông là Ma-na-se+ lên ngôi kế vị.+

Chú thích

Có lẽ các bậc thang này được dùng để tính giờ, tựa như đồng hồ mặt trời.
Hay “lắng nghe”.
Hay “chân lý; sự chân thật”.