Các vua quyển thứ hai 10:1-36

  • Giê-hu giết nhà A-háp (1-17)

    • Giê-hô-na-đáp liên kết với Giê-hu (15-17)

  • Giê-hu giết bọn thờ Ba-anh (18-27)

  • Tóm lược triều đại của Giê-hu (28-36)

10  A-háp+ có 70 con trai tại Sa-ma-ri. Giê-hu viết thư và gửi đến Sa-ma-ri cho các quan Gít-rê-ên, các trưởng lão+ cùng những người giám hộ con cái của A-háp* mà rằng:  “Khi các ông nhận thư này thì những con trai của chúa các ông sẽ ở với các ông. Các ông cũng có chiến xa, ngựa, thành kiên cố và binh khí.  Hãy chọn người giỏi nhất và xứng đáng nhất trong những con trai của chúa mình và đặt trên ngôi vua cha của người ấy. Sau đó, hãy chiến đấu cho nhà của chúa mình”.  Nhưng họ vô cùng sợ hãi và nói: “Kìa! Nếu hai vua còn không chống nổi ông ấy+ thì làm sao chúng ta chống nổi?”.  Thế là quan trông coi cung điện, quan tổng đốc của thành, các trưởng lão và những người giám hộ gửi thông điệp này cho Giê-hu: “Chúng tôi là tôi tớ của ông và sẽ làm mọi điều ông nói. Chúng tôi sẽ không tôn một người nào khác làm vua. Xin hãy làm điều ông xem là đúng”.  Rồi Giê-hu viết lá thư thứ hai cho họ rằng: “Nếu các ông về phe ta và sẵn sàng tuân lệnh ta thì vào giờ này ngày mai, hãy mang đầu các con trai của chúa mình đến gặp ta tại Gít-rê-ên”. Lúc đó, 70 con trai của vua A-háp đang ở cùng những bậc quyền quý trong thành, là những người nuôi dưỡng họ.  Khi vừa nhận được thư, những người đó liền giết các con trai vua, tổng cộng 70 người,+ và bỏ đầu họ trong những cái giỏ rồi gửi cho Giê-hu tại Gít-rê-ên.  Người đưa tin đi vào nói với Giê-hu: “Họ mang đầu các con trai của vua đến”. Giê-hu nói: “Hãy chất chúng thành hai đống trước cổng thành cho đến sáng”.  Sáng hôm sau, ông ra đứng trước dân chúng và nói: “Anh em vô tội.* Thật vậy, ta đã mưu phản và giết chúa mình,+ nhưng ai đã giết tất cả những người này? 10  Anh em hãy biết rằng chẳng một lời nào của Đức Giê-hô-va không thành hiện thực, tức những lời Đức Giê-hô-va đã phán nghịch lại nhà A-háp.+ Đức Giê-hô-va đã làm điều ngài phán qua tôi tớ ngài là Ê-li-gia”.+ 11  Ngoài ra, Giê-hu còn giết mọi kẻ sót lại của nhà A-háp tại Gít-rê-ên, kể cả những bậc quyền quý, những người bạn và các thầy tế lễ của A-háp+ cho đến khi không còn ai sống sót.+ 12  Sau đó, Giê-hu đi đến Sa-ma-ri. Dọc đường có một căn nhà xén lông cừu của những người chăn. 13  Tại đó, Giê-hu gặp các anh em của A-cha-xia,+ vua Giu-đa. Ông hỏi họ: “Các anh là ai?”. Họ đáp: “Chúng tôi là anh em của A-cha-xia. Chúng tôi đang trên đường đi thăm hỏi các hoàng tử và các con trai của thái hậu”. 14  Giê-hu liền nói: “Hãy bắt sống chúng!”. Vậy, họ bị bắt sống rồi bị giết tại bể của nhà xén lông cừu, tổng cộng 42 người. Giê-hu không để một người nào sống sót.+ 15  Khi rời khỏi đó, Giê-hu gặp Giê-hô-na-đáp+ con trai Rê-cáp,+ là người đang ra đón mình. Giê-hu chào ông và hỏi: “Lòng anh có trọn vẹn* với tôi như lòng tôi đối với anh không?”. Giê-hô-na-đáp trả lời: “Có chứ”. “Nếu thế, hãy đưa tay cho tôi”. Vậy, Giê-hô-na-đáp đưa tay cho ông và ông kéo Giê-hô-na-đáp lên xe ngựa. 16  Rồi ông nói: “Hãy đi cùng tôi và chứng kiến việc tôi không dung túng sự kình địch* đối với Đức Giê-hô-va”.+ Họ để Giê-hô-na-đáp đi cùng Giê-hu trên chiến xa của Giê-hu. 17  Rồi Giê-hu đến Sa-ma-ri và giết hết những kẻ sót lại của nhà A-háp ở Sa-ma-ri cho đến khi tiêu diệt chúng,+ đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán với Ê-li-gia.+ 18  Ngoài ra, Giê-hu còn tập hợp toàn thể dân chúng và nói: “A-háp chỉ thờ Ba-anh một chút,+ Giê-hu sẽ thờ thần ấy nhiều hơn. 19  Hãy tập hợp cho ta hết thảy nhà tiên tri của Ba-anh,+ tất cả những người thờ Ba-anh cùng mọi thầy tế lễ của thần ấy.+ Không một ai được vắng mặt vì ta sẽ dâng vật tế lễ rất lớn cho Ba-anh. Ai vắng mặt sẽ mất mạng”. Nhưng Giê-hu đang dùng mưu để hủy diệt những kẻ thờ Ba-anh. 20  Giê-hu nói tiếp: “Hãy công bố một kỳ nhóm họp trọng thể cho Ba-anh”. Vậy, họ công bố kỳ nhóm họp ấy. 21  Sau đó, Giê-hu sai người thông báo khắp Y-sơ-ra-ên, và hết thảy những kẻ thờ Ba-anh đều đến. Không kẻ nào không đến. Chúng vào đầy đền thờ của Ba-anh+ từ đầu này đến đầu kia. 22  Ông nói với người phụ trách kho quần áo rằng: “Hãy mang áo ra cho tất cả những kẻ thờ Ba-anh”. Vậy, họ mang áo ra cho chúng. 23  Kế đến, Giê-hu và Giê-hô-na-đáp+ con trai Rê-cáp vào đền thờ của Ba-anh. Ông nói với những kẻ thờ Ba-anh rằng: “Hãy kiểm tra kỹ nơi này để không một người nào thờ Đức Giê-hô-va có mặt tại đây, chỉ những người thờ Ba-anh thôi”. 24  Cuối cùng, họ vào dâng vật tế lễ và lễ vật thiêu. Giê-hu đã đặt 80 người ở ngoài và dặn rằng: “Nếu có bất kỳ kẻ nào ta giao cho các ngươi trốn thoát thì các ngươi phải thế mạng hắn”. 25  Sau khi dâng lễ vật thiêu, Giê-hu liền nói với các lính canh và sĩ quan: “Hãy vào giết chúng! Đừng để một ai trốn thoát!”.+ Vậy, các lính canh và sĩ quan dùng gươm giết chúng và ném ra ngoài. Họ tiếp tục đánh giết cho đến tận nơi thánh bên trong* của đền thờ Ba-anh. 26  Họ đem các trụ thờ+ của đền thờ Ba-anh ra đốt từng cái.+ 27  Họ phá hủy trụ thờ+ Ba-anh và đền thờ Ba-anh+ rồi biến nó thành hố xí, như vẫn còn cho đến ngày nay. 28  Vậy, Giê-hu tiêu diệt Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên. 29  Tuy nhiên, Giê-hu không từ bỏ những tội mà Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm liên quan đến các con bò con bằng vàng ở Bê-tên và Đan.+ 30  Đức Giê-hô-va nói với Giê-hu: “Vì con đã hành động đúng trong mắt ta khi làm mọi điều mà lòng ta muốn làm với nhà A-háp+ nên bốn đời con cháu con sẽ ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên”.+ 31  Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận bước theo Luật pháp Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ Ông không từ bỏ những tội mà Giê-rô-bô-am đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm.+ 32  Thời đó, Đức Giê-hô-va bắt đầu giảm bớt lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Ha-xa-ên cứ tấn công khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên,+ 33  từ sông Giô-đanh về phía đông, tức toàn thể vùng Ga-la-át thuộc chi phái Gát, Ru-bên và Ma-na-se,+ bao gồm khu vực từ A-rô-e cạnh thung lũng Ạt-nôn cho đến Ga-la-át và Ba-san.+ 34  Những chuyện khác về lịch sử của Giê-hu, tức mọi việc ông đã làm cùng mọi việc oai hùng của ông, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 35  Rồi Giê-hu yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Sa-ma-ri. Con trai ông là Giê-hô-a-cha+ lên ngôi kế vị. 36  Giê-hu đã cai trị Y-sơ-ra-ên 28 năm tại Sa-ma-ri.

Chú thích

Ds: “những người giám hộ của A-háp”.
Hay “công chính”.
Ds: “ngay thẳng”.
Hay “chứng kiến lòng sốt sắng của tôi”.
Ds: “thành”, có lẽ là cấu trúc như thành lũy.