Các vua quyển thứ hai 1:1-18

  • Ê-li-gia báo trước cái chết của A-cha-xia (1-18)

1  Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp+ nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên.  Lúc bấy giờ tại Sa-ma-ri, A-cha-xia ngã từ tấm lưới của phòng trên sân thượng và bị thương. Ông sai các sứ giả đi và bảo họ: “Hãy cầu hỏi thần của Éc-rôn+ là Ba-anh-xê-bun để biết liệu ta có hồi phục không”.+  Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ê-li-gia*+ người Thi-sê-be rằng: “Hãy trỗi dậy, đi gặp các sứ giả của vua Sa-ma-ri và bảo chúng: ‘Ở Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà các người lại đi cầu hỏi thần của Éc-rôn là Ba-anh-xê-bun?+  Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán: “Ngươi sẽ không ra khỏi giường mà ngươi đang nằm, vì ngươi chắc chắn sẽ chết”’”. Nói xong, Ê-li-gia bỏ đi.  Khi các sứ giả trở về, A-cha-xia liền hỏi: “Sao các ngươi lại quay về?”.  Họ đáp: “Có một người đàn ông lên gặp chúng tôi và bảo: ‘Hãy về nói với vua đã phái các người đi như vầy: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ở Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi lại đi cầu hỏi thần của Éc-rôn là Ba-anh-xê-bun? Vì vậy, ngươi sẽ không ra khỏi giường mà ngươi đang nằm, vì ngươi chắc chắn sẽ chết’”’”.+  Vua hỏi: “Người đàn ông đã lên gặp các ngươi và nói những lời đó trông như thế nào?”.  Họ đáp: “Người đó mặc áo lông,+ hông đeo thắt lưng da”.+ Vua liền nói: “Đó là Ê-li-gia người Thi-sê-be”.  Vua sai một người dẫn đầu của 50 lính đem theo 50 lính đi gặp Ê-li-gia. Lúc người ấy đi lên gặp Ê-li-gia thì Ê-li-gia đang ngồi trên đỉnh núi. Người ấy nói: “Hỡi người của Đức Chúa Trời!+ Đức vua phán rằng: ‘Hãy xuống đây!’”. 10  Nhưng Ê-li-gia đáp với người dẫn đầu của 50 lính: “Nếu tôi là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống+ thiêu đốt ông và 50 lính của ông”. Lửa từ trời liền giáng xuống, thiêu đốt người ấy và 50 lính đi cùng. 11  Vua lại sai một người dẫn đầu khác của 50 lính đem theo 50 lính đi gặp Ê-li-gia. Người ấy đi và nói với Ê-li-gia: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Đức vua phán rằng: ‘Mau xuống đây!’”. 12  Nhưng Ê-li-gia đáp: “Nếu tôi là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt ông và 50 lính của ông”. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống, thiêu đốt người ấy và 50 lính đi cùng. 13  Sau đó, vua lại sai một người dẫn đầu khác của 50 lính đem theo 50 lính đi gặp Ê-li-gia lần thứ ba. Nhưng người thứ ba đi lên và quỳ trước mặt Ê-li-gia, ông cầu xin ân huệ của Ê-li-gia rằng: “Ôi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem mạng sống của tôi và mạng sống của 50 tôi tớ ông là quý báu. 14  Lửa từ trời đã giáng xuống và thiêu đốt hai người kia cùng hai nhóm 50 lính của họ, nhưng xin ông xem mạng sống của tôi là quý báu”. 15  Lúc đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li-gia: “Hãy đi xuống cùng người này. Đừng sợ ông ta”. Vậy, Ê-li-gia đi xuống cùng người ấy để đến gặp vua. 16  Rồi Ê-li-gia nói với vua: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Ngươi đã sai các sứ giả đi cầu hỏi thần của Éc-rôn+ là Ba-anh-xê-bun. Ở Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao?+ Sao ngươi không cầu hỏi lời ngài? Do đó, ngươi sẽ không ra khỏi giường mà ngươi đang nằm, vì ngươi chắc chắn sẽ chết’”. 17  Vậy, A-cha-xia chết, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ê-li-gia. Vì ông không có con trai nên Giê-hô-ram*+ lên ngôi kế vị vào năm thứ hai triều đại của vua Giu-đa là Giê-hô-ram+ con trai Giê-hô-sa-phát. 18  Những chuyện khác về lịch sử của A-cha-xia,+ tức các việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao?

Chú thích

Nghĩa là “Đức Chúa Trời của tôi là Đức Giê-hô-va”.
Tức là em của A-cha-xia.