Skip to content

Skip to table of contents

Sách 1 Sa-mu-ên

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Ên-ca-na và hai người vợ (1-8)

  • Ha-na hiếm muộn nên cầu xin một con trai (9-18)

  • Sa-mu-ên ra đời và được dâng cho Đức Giê-hô-va (19-28)

 • 2

  • Lời cầu nguyện của Ha-na (1-11)

  • Tội lỗi của hai con trai Hê-li (12-26)

  • Đức Giê-hô-va phán xét nhà Hê-li (27-36)

 • 3

  • Sa-mu-ên được gọi làm nhà tiên tri (1-21)

 • 4

  • Người Phi-li-tia cướp Hòm Giao Ước (1-11)

  • Hê-li và hai con trai chết (12-22)

 • 5

  • Hòm Giao Ước trong xứ Phi-li-tia (1-12)

   • Đa-gôn bị sỉ nhục (1-5)

   • Người Phi-li-tia gặp tai họa (6-12)

 • 6

  • Người Phi-li-tia trả Hòm Giao Ước cho Y-sơ-ra-ên (1-21)

 • 7

  • Hòm Giao Ước ở Ki-ri-át-giê-a-rim (1)

  • Sa-mu-ên khuyến giục: ‘Chỉ hầu việc Đức Giê-hô-va’ (2-6)

  • Chiến thắng của Y-sơ-ra-ên ở Mích-ba (7-14)

  • Sa-mu-ên làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên (15-17)

 • 8

  • Y-sơ-ra-ên đòi một vua (1-9)

  • Sa-mu-ên cảnh báo dân chúng (10-18)

  • Đức Giê-hô-va chấp nhận yêu cầu có một vua (19-22)

 • 9

  • Sa-mu-ên gặp Sau-lơ (1-27)

 • 10

  • Sau-lơ được xức dầu làm vua (1-16)

  • Sau-lơ ra mắt dân chúng (17-27)

 •  11

  • Sau-lơ đánh bại dân Am-môn (1-11)

  • Vương quyền Sau-lơ được xác nhận lại (12-15)

 • 12

  • Lời từ biệt của Sa-mu-ên (1-25)

   • ‘Đừng theo những điều hư không’ (21)

   • Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân ngài (22)

 • 13

  • Sau-lơ chọn một đội quân (1-4)

  • Sau-lơ hành động tự phụ (5-9)

  • Sa-mu-ên khiển trách Sau-lơ (10-14)

  • Y-sơ-ra-ên không có vũ khí (15-23)

 • 14

  • Chiến công của Giô-na-than ở Mích-ma (1-14)

  • Kẻ thù của Y-sơ-ra-ên bị Đức Chúa Trời đánh bại (15-23)

  • Lời thề hấp tấp của Sau-lơ (24-46)

   • Dân chúng ăn thịt lẫn máu (32-34)

  • Các cuộc chiến của Sau-lơ; gia đình ông (47-52)

 • 15

  • Sau-lơ bất tuân khi tha mạng A-gác (1-9)

  • Sa-mu-ên khiển trách Sau-lơ (10-23)

   • “Sự vâng lời tốt hơn vật tế lễ” (22)

  • Sau-lơ bị chối bỏ, không cho làm vua (24-29)

  • Sa-mu-ên giết A-gác (30-35)

 • 16

  • Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua kế tiếp (1-13)

   • “Đức Giê-hô-va nhìn trong lòng” (7)

  • Đức Chúa Trời lấy thần khí khỏi Sau-lơ (14-17)

  • Đa-vít trở thành người gảy đàn hạc cho Sau-lơ (18-23)

 • 17

  • Đa-vít đánh bại Gô-li-át (1-58)

   • Gô-li-át chế nhạo Y-sơ-ra-ên (8-10)

   • Đa-vít chấp nhận lời thách thức (32-37)

   • Đa-vít chiến đấu nhân danh Đức Giê-hô-va (45-47)

 • 18

  • Tình bạn của Đa-vít và Giô-na-than (1-4)

  • Các chiến thắng của Đa-vít làm Sau-lơ ghen tị (5-9)

  • Sau-lơ cố giết Đa-vít (10-19)

  • Đa-vít cưới con gái Sau-lơ là Mi-canh (20-30)

 • 19

  • Sau-lơ tiếp tục ghét Đa-vít (1-13)

  • Đa-vít trốn khỏi Sau-lơ (14-24)

 • 20

  • Giô-na-than trung thành với Đa-vít (1-42)

 • 21

  • Đa-vít ăn bánh dâng hiến ở Nóp (1-9)

  • Đa-vít giả điên ở Ga-tha (10-15)

 • 22

  • Đa-vít ở A-đu-lam và Mích-ba (1-5)

  • Sau-lơ ra lệnh giết các thầy tế lễ ở Nóp (6-19)

  • A-bi-a-tha trốn thoát (20-23)

 • 23

  • Đa-vít giải cứu thành Kê-i-la (1-12)

  • Sau-lơ đuổi theo Đa-vít (13-15)

  • Giô-na-than làm vững mạnh Đa-vít (16-18)

  • Đa-vít thoát khỏi Sau-lơ trong gang tấc (19-29)

 • 24

  • Đa-vít tha mạng Sau-lơ (1-22)

   • Đa-vít tôn trọng người được Đức Giê-hô-va xức dầu (6)

 • 25

  • Sa-mu-ên qua đời (1)

  • Na-banh từ chối người của Đa-vít (2-13)

  • A-bi-ga-in hành động khôn ngoan (14-35)

   • ‘Túi sự sống của Đức Giê-hô-va’ (29)

  • Kẻ ngu dại Na-banh bị Đức Giê-hô-va đánh (36-38)

  • A-bi-ga-in trở thành vợ Đa-vít (39-44)

 • 26

  • Đa-vít lại tha mạng Sau-lơ (1-25)

   • Đa-vít tôn trọng người được Đức Giê-hô-va xức dầu (11)

 • 27

  • Dân Phi-li-tia cho Đa-vít thành Xiếc-lác (1-12)

 • 28

  • Sau-lơ đến gặp bà bóng ở Ên-đô-rơ (1-25)

 • 29

  • Dân Phi-li-tia không tin Đa-vít (1-11)

 • 30

  • Dân A-ma-léc đột kích và đốt thành Xiếc-lác (1-6)

   • Đức Chúa Trời ban sức cho Đa-vít (6)

  • Đa-vít đánh bại dân A-ma-léc (7-31)

   • Đa-vít lấy lại những gì bị cướp (18, 19)

   • Điều lệ của Đa-vít về chiến lợi phẩm (23, 24)

 • 31

  • Sau-lơ và ba con trai chết (1-13)