Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1-3)

  • Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về những người Cô-rinh-tô (4-9)

  • Lời khuyên bảo là phải hợp nhất (10-17)

  • Đấng Ki-tô là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (18-25)

  • Chỉ khoe về Đức Giê-hô-va (26-31)

 • 2

  • Công việc rao giảng của Phao-lô tại Cô-rinh-tô (1-5)

  • Sự khôn ngoan ưu việt của Đức Chúa Trời (6-10)

  • Người sống theo thần khí tương phản với người sống theo xác thịt (11-16)

 • 3

  • Người Cô-rinh-tô vẫn còn sống theo xác thịt (1-4)

  • Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (5-9)

   • Người cùng làm việc với Đức Chúa Trời (9)

  • Xây cất bằng vật liệu chống lửa (10-15)

  • Anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời (16, 17)

  • Sự khôn ngoan của thế gian là ngu dại trước mắt Đức Chúa Trời (18-23)

 • 4

  • Người quản gia phải trung tín (1-5)

  • Sự khiêm nhường của người phục vụ trong đạo Đấng Ki-tô (6-13)

   • “Đừng vượt quá lời đã viết” (6)

   • Tín đồ đạo Đấng Ki-tô trở thành người diễn trò (9)

  • Phao-lô quan tâm đến con cái thiêng liêng (14-21)

 • 5

  • Một trường hợp gian dâm (1-5)

  • Một chút men làm dậy cả mẻ bột nhào (6-8)

  • Phải loại bỏ kẻ gian ác (9-13)

 • 6

  • Anh em đồng đạo kiện cáo nhau (1-8)

  • Những người không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời (9-11)

  • Tôn vinh Đức Chúa Trời bằng thân thể anh em (12-20)

   • “Hãy chạy trốn sự gian dâm!” (18)

 • 7

  • Lời khuyên cho người độc thân và người đã kết hôn (1-16)

  • Giữ nguyên tình trạng như lúc được gọi (17-24)

  • Người độc thân và góa phụ (25-40)

   • Những lợi thế của đời sống độc thân (32-35)

   • ‘Miễn là kết hôn với môn đồ của Chúa’ (39)

 • 8

  • Về thức ăn dâng cho thần tượng (1-13)

   • Đối với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời (5, 6)

 • 9

  • Gương của Phao-lô khi làm sứ đồ (1-27)

   • “Không được bịt miệng con bò đực” (9)

   • ‘Khốn cho tôi nếu không rao giảng!’ (16)

   • Trở nên mọi cách cho mọi loại người (19-23)

   • Phải tự chủ trong cuộc đua giành sự sống (24-27)

 • 10

  • Những gương cảnh báo trong lịch sử Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Cảnh báo về việc thờ thần tượng (14-22)

   • Bàn của Đức Giê-hô-va, bàn của các quỷ (21)

  • Sự tự do và việc quan tâm đến người khác (23-33)

   • “Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (31)

 • 11

  • “Hãy bắt chước tôi” (1)

  • Quyền làm đầu và việc trùm đầu (2-16)

  • Cử hành Bữa Ăn Tối Của Chúa (17-34)

 • 12

  • Những món quà từ thần khí (1-11)

  • Một thân thể, nhiều bộ phận (12-31)

 • 13

  • Tình yêu thương, một đường lối vượt trội (1-13)

 • 14

  • Món quà nói tiên tri và nói các thứ tiếng (1-25)

  • Các buổi nhóm họp có trật tự (26-40)

   • Vị trí của phụ nữ trong hội thánh (34, 35)

 • 15

  • Sự sống lại của Đấng Ki-tô (1-11)

  • Sự sống lại là nền tảng của đức tin (12-19)

  • Sự sống lại của Đấng Ki-tô là sự bảo đảm (20-34)

  • Thân thể xác thịt, thân thể thần linh (35-49)

  • Sự bất tử và sự không mục nát (50-57)

  • Làm công việc Chúa một cách dư dật (58)

 • 16

  • Quyên góp cho các tín đồ ở Giê-ru-sa-lem (1-4)

  • Kế hoạch cho hành trình của Phao-lô (5-9)

  • Kế hoạch viếng thăm của Ti-mô-thê và A-bô-lô (10-12)

  • Lời khuyên bảo và lời chào (13-24)