Thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê 3:1-16

  • Điều kiện để làm giám thị (1-7)

  • Điều kiện để làm phụ tá (8-13)

  • Sự mầu nhiệm của lòng sùng kính (14-16)

3  Những lời sau đây là đáng tin cậy: Ai đang vươn tới trách nhiệm giám thị+ là mong muốn một việc tốt lành.  Giám thị phải là người không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ, biết điều độ trong mọi sự, biết suy xét,*+ sống nề nếp, hiếu khách,+ có khả năng dạy dỗ,+  không say sưa,+ không hung bạo, nhưng phải lẽ,+ không hay gây gổ,+ không ham tiền,+  khéo cai quản* nhà mình, có con cái biết vâng phục và ngoan ngoãn+  (vì nếu một người không biết cai quản* nhà mình thì làm sao chăm lo hội thánh của Đức Chúa Trời?),  không phải là người mới tin đạo,+ vì e rằng người sẽ lên mặt kiêu ngạo mà lãnh lấy cùng một án phạt dành cho Ác Quỷ.  Ngoài ra, người ấy cũng phải có tiếng tốt đối với người ngoài hội thánh,*+ hầu không bị chê trách* và rơi vào bẫy của Ác Quỷ.  Các phụ tá hội thánh* cũng vậy, phải nghiêm túc, không nói hai lời,* không mê rượu, không tham lợi bất chính,+  lấy lương tâm trong sạch+ mà gìn giữ sự mầu nhiệm của đức tin. 10  Những người ấy cũng phải được thử trước để xem có phù hợp* hay không; rồi hãy cho họ làm người phục vụ, vì họ không bị ai cáo buộc.+ 11  Các phụ nữ cũng phải nghiêm túc, không vu khống,+ biết điều độ trong mọi sự, trung tín trong mọi việc.+ 12  Các phụ tá hội thánh* phải là chồng chỉ một vợ, khéo cai quản con cái và người nhà mình. 13  Vì người khéo phục vụ thì tạo được tiếng tốt và có thể dạn dĩ nói* về đức tin nơi Đấng Ki-tô. 14  Dù hy vọng sẽ sớm gặp con, nhưng ta vẫn viết cho con những điều này, 15  để trong trường hợp ta đến muộn, con biết phải ăn ở thế nào trong nhà Đức Chúa Trời,+ tức hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ cột và thành lũy của chân lý. 16  Quả vậy, sự mầu nhiệm của lòng sùng kính này thật lớn lao: ‘Ngài được tỏ lộ khi ở thể xác thịt,+ được tuyên bố là công chính khi ở thể thần linh,+ hiện ra với các thiên sứ,+ được giảng trong các nước,+ được người trong thế gian tin,+ được tiếp lên trời trong sự vinh hiển’.

Chú thích

Hay “phán đoán”.
Hay “quản lý”.
Hay “quản lý”.
Hay “người ấy phải được người ngoài hội thánh làm chứng tốt”.
Hay “sỉ nhục”.
Hay “không ăn nói gian dối”.
Hay “hội đủ điều kiện”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.